Yrke geologassistent

Geologassistenter bistår vid alla arbeten som utförs av geologer. De arbetar under geologers tillsyn med insamling av material, forskning och undersökning av jordprov för att tillhandahålla analys som en del av det aktuella projektet och dess mål. Geologassistenter hjälper till med att fastställa värdet på marken för olje- eller gasundersökning. De utför olika tekniska uppgifter, bland annat insamling av prover under geokemiska undersökningar, arbete på borrningsplatser och medverkan i geofysiska undersökningar och geologiska studier.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Matematik

  Matematik är studiet av ämnen som kvantitet, struktur, utrymme och förändring. Det inbegriper identifiering av mönster och utarbetande av nya hypoteser utifrån dessa mönster. Matematiker strävar efter att bevisa att dessa hypoteser är korrekta eller felaktiga. Det finns många områden inom matematik, varav vissa används i stor utsträckning vid praktiska tillämpningar.

 • Geologisk tidsskala

  System för tidmätning som bygger på att dela den geologiska historian i flera tillfälliga avdelningar och underavdelningar som tar hänsyn till forntida levnadssätt, geografiska faktorer och klimat.

 • Statistik

  Studiet av statistiska teorier, metoder och praxis såsom insamling, organisering, analys, tolkning och presentation av data. Statistiken behandlar alla aspekter av data, inbegripet planering av datainsamling i fråga om projektering och experiment för att förutse och planera arbetsrelaterad verksamhet.

 • Vetenskapliga forskningsmetoder

  Den teoretiska metod som används för vetenskaplig forskning som omfattar bakgrundsforskning, utarbetande av en hypotes, testning, analys av data och avslutning av resultaten.

 • Kartografi

  Vetenskap som omfattar tolkning av element som beskrivs i kartor, dess relaterade mått och tekniska specifikationer. 

Färdigheter

 • Samla in prover

  Konfigurera och använda utrustning för uppsamling av vatten-, gas- eller jordprover för testning.

 • Tillämpa vetenskapliga metoder

  Tillämpa vetenskapliga metoder och tekniker för att undersöka fenomen genom att erhålla nya kunskaper eller korrigera och integrera tidigare kunskaper.

 • Skriva produktionsrapporter

  Upprätta och fylla i skiftscheman och produktionsrapporter i god tid.

 • Tillämpa tekniker för statistisk analys

  Använda modeller (beskrivande eller statistiska) och tekniker (datautvinning eller maskininlärning) för statistisk analys och IKT-verktyg för att analysera data, upptäcka korrelationer och göra prognoser.

 • Testa prover

  Undersöka och testa förberedda prover; undvika alla risker för oavsiktlig eller avsiktlig kontaminering under testfasen. Använda provtagningsutrustning i enlighet med konstruktionsparametrarna.

 • Registrera testdata

  Registrera data som har identifierats särskilt under tidigare provtagningar för att intyga att testets utfall ger specifika resultat eller för att granska subjektets reaktion under exceptionella eller ovanliga indata.

 • Använda utrustning för vetenskaplig mätning

  Använda anordningar, maskiner och utrustning för vetenskapliga mätningar. Den vetenskapliga utrustningen består av specialiserade mätinstrument som raffinerats för att underlätta insamling av data.

 • Preparera prover för testning

  Ta och preparera prover för testning, kontrollera hur representativa de är; undvik partiskhet och eventuella risker för oavsiktlig eller avsiktlig kontamination. Tillhandahåll tydlig numrering, märkning och registrering av provuppgifterna, för att säkerställa att resultaten korrekt kan jämföras med originalmaterialet.

 • Hjälpa till med vetenskaplig forskning

  Hjälpa ingenjörer eller forskare att genomföra experiment, utföra analyser, utveckla nya produkter eller processer, bygga teori och kvalitetskontroll.

 • Utföra analytiska matematiska beräkningar

  Tillämpa matematiska metoder och använda beräkningsteknik för att utföra analyser och finna lösningar på specifika problem.

 • Testa råmineraler

  Ta prover av mineraliskt material i testsyfte. Utföra olika kemiska och fysiska tester på materialen.

 • Samla in prover för analys

  Samla in prover av material eller produkter för laboratorieanalys.

 • Samla in geologiska data

  Medverka i insamlingen av geologiska data, däribland kärnloggning, geologisk kartläggning, geokemisk och geofysisk undersökning, digital datainsamling osv.

 • Arbeta ergonomiskt

  Tillämpa ergonomiprinciper vid organisering av arbetsplatsen samt manuellt hantera utrustning och material.

 • Utarbeta tekniska rapporter

  Utarbeta tekniska rapporter som beskriver resultat och processer för vetenskaplig eller teknisk forskning eller bedömer dess framsteg. Dessa rapporter hjälper forskare att hålla sig à jour med de senaste rönen.

 • Genomföra fältarbete

  Genomföra fältarbete eller forskning som omfattar insamling av information utanför ett laboratorium eller en arbetsplats. Besöka olika platser för att samla in specifik information om fältet.

 • Tillämpa säkerhetsrutiner i laboratoriet

  Se till att laboratorieutrustning används på ett säkert sätt och hanteringen av prov och provexemplar är korrekt. Arbeta för att säkerställa forskningsresultatens giltighet.

Source: Sisyphus ODB