Yrke grävmaskinsförare

Grävmaskinsförare använder grävmaskiner för att gräva ut jord eller andra material. De medverkar i diverse projekt såsom rivning, muddring och grävning av hål, byggnadsgrunder och dikar.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Utgrävningsmetoder

  De metoder för att avlägsna sten och jord som används på en utgrävningsplats och tillhörande risker.

 • Mekaniska system

  Mekaniska system, inbegripet redskap, motorer, hydrauliska och pneumatiska system. Deras funktioner och sannolika defekter.

 • Mekaniska verktyg

  Förstå maskiner och verktyg, inklusive utformning, användning, reparation och underhåll.

Färdigheter

 • Gräva avloppsdiken

  Förbereda diken för avloppsrör. Gräva ansvarsfullt i enlighet med planer, undvika underjordiska infrastrukturer. Förse diken med stöd för att undvika sammanpressning av avloppsröret. Fylla diken efter rörläggning.

 • Använda grävmaskin

  Använda grävmaskiner som används för att gräva material från markytan och lasta det på dumprar.

 • Reagera på händelser i tidskritiska situationer

  Iaktta situationen runt dig och prognostisera. Vara beredd att vidta snabba och lämpliga åtgärder vid oförutsedda händelser.

 • Använda säkerhetsutrustning vid byggnadsarbete

  Använda skyddsutrustning som skor med stålhätta och skyddsglasögon för att minimera risken för olyckor vid anläggningsjobb och för att minska eventuella skador om en olycka inträffar.

 • Inspektera byggarbetsplatser

  Säkerställa hälsa och säkerhet under byggprojektet genom att regelbundet inspektera byggarbetsplatsen. Identifiera risker för människor eller arbetsutrustning.

 • Använda GPS-system

  Använda GPS-system.

 • Arbeta ergonomiskt

  Tillämpa ergonomiprinciper vid organisering av arbetsplatsen samt manuellt hantera utrustning och material.

 • Känna till farorna hos farligt gods

  Vara medveten om de hot som potentiellt farligt gods utgör, som t.ex. kan vara förorenande, giftigt, frätande eller explosivt.

 • Jämna till markyta

  Ändra markytans profil, dvs. jämna till den eller forma den så att den får en viss lutning. Avlägsna ojämnheter som kullar, gropar och diken.

 • Köra tunga byggfordon

  Köra tunga byggfordon som används i byggbranschen. Lasta eller lossa utrustningen på låglastare. Försiktigt köra utrustningen på allmän väg vid behov.

 • Hålla tung byggutrustning i bra skick

  Granska tung byggutrustning före varje användningstillfälle. Hålla maskinen i gott skick, sköta mindre reparationer och anmäla allvarliga fel till den ansvariga personen.

 • Förhindra skador på infrastruktur för allmännyttiga anläggningar

  Konsultera allmännyttiga företag eller planer på lokaliseringen av all infrastruktur för allmännyttiga anläggningar som kan störa ett projekt eller skadas av det. Vidta nödvändiga åtgärder för att undvika skador.

 • Gräva i jord med mekanisk utrustning

  Använda mekanisk utrustning för att gräva upp och flytta jord. Forma gropar enligt utgrävningsplaner.

 • Förse maskin med lämpliga verktyg

  Förse maskinen med de verktyg och artiklar som behövs i en viss produktion.

 • Följa hälso- och säkerhetsförfaranden för byggverksamhet

  Tillämpa relevanta hälso- och säkerhetsrutiner inom byggverksamhet för att förebygga olyckor, föroreningar och andra risker.

Source: Sisyphus ODB