Yrke groningsansvarig

Groningsansvariga sköter blötläggnings- och groningsbehållare för groning av korn för maltproduktion.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Temperaturskalor

  Celsius- och Fahrenheittemperaturskalor.

 • Mältning

  Maltprocessen består av att blötlägga spannmål, vanligtvis korn, och därefter stoppa ytterligare groning genom artificiell torkning.

 • Lufttät förvaring

  Lufttäta förvaringsmetoder för att förhindra att luft eller gas släpps ut och för att förebygga fukt och skadedjursangrepp.

Färdigheter

 • Bedöma spannmålskvalitet inför bryggning

  Bedöma kornsorter, groningspotential, fukthalt, kvävehalt och granska kornstorlekar.

 • Sköta omrörningsmaskin

  Sköta omrörningsmaskin och se till att omrörningen sker jämnt.

 • Följa organisations riktlinjer

  Följa organisationens eller avdelningens specifika standarder och riktlinjer. Förstå syftena med organisationen och gemensamma avtal och agera därefter.

 • övervaka temperatur vid tillverkning av mat och dryck

  Övervaka och kontrollera de temperaturer som krävs under de olika tillverkningsfaserna tills produkten uppnår lämpliga egenskaper i enlighet med specifikationerna.

 • Tillämpa god tillverkningssed

  Tillämpa regler för produktion av livsmedel och livsmedelssäkerhet. Tillämpa rutiner för livsmedelssäkerhet som bygger på god tillverkningssed.

 • Tillämpa bestämmelser för livsmedels- och dryckesproduktion

  Tillämpa och följa nationella, internationella och interna krav på produktion av livsmedel och drycker som anges i standarder, förordningar och andra specifikationer.

 • Utföra kvalitetskontroller vid livsmedelstillverkning

  Säkerställa kvaliteten i alla aspekter som ingår i livsmedelstillverkningsprocessen.

 • Rengöra livsmedels- och dryckesmaskiner

  Rengöra maskiner som används för framställning av livsmedel eller drycker. Bereda lämpliga rengöringslösningar. Förbereda alla delar och se till att de är rena nog för att undvika avvikelser eller fel i produktionsprocessen.

 • Följa lagar om hälsa, säkerhet, hygien och annat vad gäller livsmedel

  Iaktta optimal livsmedelssäkerhet och livsmedelshygien under beredning, produktion, bearbetning, förvaring, distribution och leverans av livsmedel.

 • Justera temperaturmätare

  Sköta temperaturmätare för att se till att livsmedel och drycker hålls vid lämplig temperatur.

 • Tillämpa HACCP-systemet

  Tillämpa regler för tillverkning av livsmedel och livsmedelssäkerhet. Tillämpa rutiner för livsmedelssäkerhet baserade på Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP).

 • Sköta maskinfläktar

  Starta fläktar som tvingar in konditionerad luft i trummor eller fack.

 • Registrera data om mältningsprocessen

  Registrera data om mältningsprocessen och dess variabler, som luft, vattentemperatur och fukthalt.

 • Använda maskin för spannmålsrensning

  Starta automatisk rensningsmaskin som blåser såväl som siktar ut främmande partiklar, till exempel smuts, kvistar och stenar, från spannmålet och för det rena spannmålet via ett transportband till en förvaringscistern för vidare bearbetning.

 • Kontrollera tillverkningsparametrar

  Kontrollera tillverkningsparametrar för att hålla de tekniska processerna under kontroll.

 • Vara bekväm i osäkra miljöer

  Vara bekväm i osäkra miljöer, t.ex. när man utsätts för damm, roterande utrustning, heta ytor, frys- och kylrum, buller, våta golv och rörlig lyftutrustning.

 • Samla in prover för analys

  Samla in prover av material eller produkter för laboratorieanalys.

 • Mälta spannmål

  Få spannmålet att gro för att producera och bereda malt för torkning.

Source: Sisyphus ODB