Yrke gruppledare inom trädgårdsodling

Gruppledare inom trädgårdsodling ansvarar för ledning och arbete tillsammans med ett arbetsteam. De organiserar dagliga arbetsscheman för produktion av trädgårdsprodukter och deltar i produktionsarbeten.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Principer för gödning

  Undersökning av växt- och markstruktur samt klimat- och miljöfrågor inom agronomisk produktion.

 • Växthustyper

  Olika typer av växthus (plast, glas) och andra trädgårdsanläggningar som drivbänkar, grobäddar, bevattningssystem, förvaringsutrymmen och skyddande anordningar osv.

 • Typer av lagringsutrymmen

  Olika typer av anordningar och utrymmen som används för att lagra information, och kvalitetskriterierna för dessa.

 • Bevattningsprinciper

  Metoder, principer och system för vattenförsörjning till mark eller grödor med hjälp av rör, sprinklersystem, diken eller vattendrag.

 • Miljöskyddslagstiftning för jordbruk och skogsbruk

  Kunskap om miljölagstiftning samt riktlinjer och principer som rör jordbruk och skogsbruk. Kunskap om hur lokala jordbruksverksamheter och -metoder påverkar miljön. Vidta åtgärder för att anpassa produktionen efter nya miljölagar och -riktlinjer.

 • Projektledningsprinciper

  Olika aspekter och steg som ingår i projektledning.

 • Växtodlingsprinciper

  Principer för odling av växter, naturliga cykler, omvårdnad av naturen, tillväxtförhållanden och principer för ekologisk och hållbar produktion. Kvalitetskriterier och krav för sådd, växter och grödor.

 • Trädgårdsskötsel

  Normal odlingspraxis, inbegripet men inte begränsat till plantering, beskärning, korrigerande beskärning och gödsling.

 • Hälso- och säkerhetsföreskrifter

  Nödvändiga hälso-, säkerhets-, hygien- och miljönormer samt lagstiftning inom sektorn för särskilda verksamheter.

 • Beskärningsteknik

  Tekniker för att selektivt avlägsna delar av träd och växter för att främja bättre tillväxt och regenerering.

 • Växtarter

  De olika typerna av växter, träd och buskar och deras särskilda egenskaper. 

 • Växtförökning

  Typer av olika förökningsmetoder, material och frön samt deras hälso- och kvalitetskriterier.

 • Skadedjursbekämpning för grödor

  Typer av och egenskaper hos skadedjur i växter och grödor. Olika typer av skadedjursbekämpningsmetoder, åtgärder med konventionella eller biologiska metoder med beaktande av typen av växter eller grödor, miljö- och klimatförhållanden samt hälso- och säkerhetsföreskrifter. Lagring och hantering av produkter.

 • Typer av beskärning

  Olika metoder för att trädbeskärning, t.ex. gallring, utskärning m.m.

 • åtgärder mot växtsjukdomar

  Typer och egenskaper av sjukdomar hos växter och grödor. Olika slags bekämpningsmetoder, aktiviteter med konventionella eller biologiska metoder med beaktande av typen av växt eller gröda, miljö- och klimatförhållanden samt hälso- och säkerhetsföreskrifter. Lagring och hantering av produkter.

 • Skördemetoder för grödor

  De olika metoder, tider och den utrustning som används vid skörd av olika grödor och växter.

 • Ledarskapsprinciper

  Egenskaper och värden som hjälper en ledare i interaktioner med sina anställda och företaget och ger instruktioner under hela hans/hennes karriär. Dessa principer är också ett viktigt verktyg vid själutvärdering för att identifiera styrkor och svagheter och eftersträva självförbättring.

 • Kvalitetskriterier för lagringsutrymmen

  Kvalitetskriterier för lagringsanläggningar, t.ex. säkra låsningssystem, ventilation, regelbundet inspekterade system för brandsäkring osv.

 • Jordstruktur

  Mångfalden av jordbeståndsdelar och marktyper i förhållande till växternas tillväxt.

Färdigheter

 • Använda informationssystem och databaser om jordbruk

  Använda relevanta informationssystem och databaser för att planera, förvalta och driva jordbruksföretag och sköta produktion.

 • Förbereda planteringsyta

  Förbereda planteringsyta och mark för plantering genom till exempel gödsling, komposttäckning för hand eller med hjälp av mekaniska verktyg eller maskiner; förbereda frön och växter för sådd och plantering genom att säkerställa kvaliteten på dessa. Så och plantera för hand, med hjälp av mekaniska verktyg eller maskiner och i enlighet med nationell lagstiftning.

 • Beskära växter

  Beskära växter med lämpliga verktyg för olika ändamål, som underhållsbeskärning, beskärning för tillväxt, beskärning för fruktbildning, beskärning av knoppar och mängdminskning.

 • Förbereda planteringsyta för plantering

  Förbereda planteringsyta och jord för plantering genom gödsling, marktäckning och ogräsbekämpning. Ta hänsyn till förhållandena i området, jorden och anläggningstypen.

 • Utföra åtgärder för att bekämpa sjukdomar och skadedjur

  Vidta åtgärder för bekämpning av sjukdomar och skadegörare med hjälp av konventionella eller biologiska metoder och med beaktande av klimat, typ av växt eller gröda samt arbetsmiljö- och miljöskyddsbestämmelser. Förvara och hantera bekämpningsmedel i enlighet med rekommendationer och lagstiftning.

 • Sköta växthuset

  Utföra underhållsarbete på växthus. Tvätta växthusfönster, rensa avlopp och rännor.

 • Lagra grödor

  Lagra och bevara grödor i enlighet med normer och föreskrifter för att säkerställa deras kvalitet. Se till att lagringsutrymmena hålls i ordning i enlighet med hygienstandarder genom att reglera temperatur, värme och luftkonditionering i lagerutrymmen.

 • Optimera produktionen

  Analysera och identifiera styrkor och svagheter hos lösningar, slutsatser eller tillvägagångssätt vid problem; formulera och planera alternativ.

 • Leda trädgårdspersonal

  Övervaka trädgårdspersonalen genom planering, tilldelning och utvärdering av deras dagliga verksamhet.

 • Underhålla lagringsutrymmen

  Underhålla eller säkerställa underhåll av rengöringsutrustning samt tillse uppvärmning eller luftkonditionering av lagringsanläggningar och övervaka temperaturen i lokalerna.

 • Kontrollera fält

  Kontrollera fruktträdgårdar, fält och produktionsområden för att förutsäga när grödor är mogna. Uppskatta hur mycket skador vädret kan åsamka grödor.

 • Hantera kontrakt

  Förhandla om villkor, kostnader och andra specifikationer för ett kontrakt, och samtidigt försäkra sig om att de uppfyller de rättsliga kraven och är rättsligt bindande. Övervaka genomförandet av kontraktet, komma överens om och dokumentera eventuella ändringar.

 • Odla växter

  Genomföra växtodlingsaktiviteter. Utföra en tillväxtkontroll med hänsyn till de villkor som gäller för en viss växttyp.

 • Skörda grödor

  Slå, plocka eller klippa jordbruksprodukter manuellt eller med hjälp av ändamålsenliga verktyg och maskiner. Med beaktande av relevanta kvalitetskriterier för produkter, hygienföreskrifter och med hjälp av lämpliga metoder.

 • Samordna växthusmiljöer

  Ta hand om uppvärmning och kylning av växthus. Arbeta tillsammans med mark- och byggnadsförvaltare för att hålla bevattningssystemen och trädgårdsutrustningen i gott skick.

 • Använda trädgårdsmaskiner

  Använda trädgårdsmaskiner och assistera med service. Se till att fordonen är trafiksäkra innan arbetet påbörjas.

 • Upprätta jord- och växtförbättringsprogram

  Utveckla och ge råd om införandet av program för jordhälsa och växtnäring.

 • Ansvara för hygienrutiner i jordbrukssammanhang

  Se till att hygienrutiner i jordbrukssammanhang följs med hänsyn till reglerna för särskilda aktivitetsområden såsom boskap, växter, lokala jordbruksprodukter osv.

 • Säkerställa jordens bördighet

  Analysera marken för att avgöra vilken typ och mängd av gödselmedel som krävs för maximal produktion.

 • Driva upp plantor

  Fastställa behovet av odlingsverksamhet och sköta odling, underhåll, bevattning och sprutning av växterna och träden antingen manuellt eller med lämplig utrustning, med hänsyn till växtarter och i enlighet med säkerhetskraven.

 • Fatta oberoende verksamhetsbeslut

  Fatta omedelbara verksamhetsbeslut utan att hänvisa till andra, med beaktande av omständigheterna samt relevanta förfaranden och lagstiftning. Avgöra vilket alternativ som är bäst i en viss situation.

 • Föröka växter

  Genomföra förökningsaktiviteter genom att tillämpa lämpliga förökningsmetoder såsom ympning av sticklingar eller generativ förökning beroende på typ av växt. Genomföra förökningskontroll med hänsyn till föreskrivna villkor för en viss växttyp.

 • Lagra produkter

  Lagra produkter på ett sätt som säkerställer kvalitet och överensstämmelse med standarder och föreskrifter. Se till att lagerlokalerna uppfyller sanitetskrav genom att reglera temperatur, uppvärmning och luftkonditionering i lagerutrymmena.

Source: Sisyphus ODB