Yrke gruvgeolog

Gruvgeologer lokaliserar, identifierar, kvantifierar och klassificerar mineralresurser och deras geologiska egenskaper och struktur. De ger råd till gruvchefer och -ingenjörer om befintlig och framtida mineralverksamhet.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Kemi

  Ämnets sammansättning, struktur och egenskaper och de processer och transformationer som de genomgår, men även användningen av olika kemikalier och deras interaktioner, produktionstekniker, riskfaktorer och bortskaffningsmetoder.

 • Geologi

  Fast jord, bergarter, geologiska strukturer och de processer genom vilka dessa förändras.

Färdigheter

 • Ge råd om miljöfrågor i samband med gruvdrift

  Samarbeta med ingenjörer, lantmätare, geoteknisk personal och metallurger som arbetar med miljöskydd och återställande av mark efter gruvdrift.

 • Utarbeta tekniska rapporter

  Utarbeta tekniska rapporter som beskriver resultat och processer för vetenskaplig eller teknisk forskning eller bedömer dess framsteg. Dessa rapporter hjälper forskare att hålla sig à jour med de senaste rönen.

 • Planera gruvdrift

  Ge råd under platslokaliseringen; planera ytbrytning och underjordisk gruvverksamhet; genomföra säker och icke-förorenande utvinning av malmer, mineraler och andra material.

 • Ta itu med problem på ett kritiskt sätt

  Identifiera styrkor och svagheter hos olika abstrakta och rationella koncept, såsom problem, synpunkter och tillvägagångssätt som avser en viss problematisk situation, i syfte att ta fram lösningar och alternativa metoder för att hantera situationen.

 • Informera i frågor som rör mineraler

  Kommunicera med entreprenörer, politiker och offentliga tjänstemän i frågor som rör mineraler.

 • Informera om geologiska särdrag

  Tillhandahålla information om geologiska strukturer, värdstenars kvalitet, konsekvenser för grundvattnet samt detaljer om malmarternas mineralogiska och texturmässiga sammansättning i syfte att möjliggöra planering av effektiv utvinning och bearbetning. Den geologiska modellen används för att utforma gruvverksamheten för minimal utspädning och maximal malmutvinning.

 • Hantera press som uppkommer i oväntade situationer

  Sträva efter att uppnå målen trots de belastningar som uppstår till följd av oförutsedda faktorer utanför din kontroll.

 • Handleda anställda

  Övervaka val, utbildning, resultat och motivation avseende anställda.

 • Ge geologiska råd för mineralutvinning

  Ge råd om den inverkan som geologiska faktorer har på utvecklingen av mineralproduktion. Beakta faktorer som kostnader, säkerhet och fyndighetsegenskaper.

 • Använda programvara för gruvdriftsplanering

  Använda specialiserad programvara för att planera, utforma och skapa modeller för gruvdrift.

 • Informera om miljöpåverkan från gruvdrift

  Förbereda samtal, föreläsningar, samråd med berörda parter och offentliga utfrågningar om miljöfrågor i samband med gruvdrift.

 • Fastställa särdrag hos mineralfyndigheter

  Förbereda och genomföra geologisk kartläggning, loggning, provtagning samt analys av borrkärnor och andra underjordiska bergartsprover. Analysera resultaten i planer och sektioner med särskild betoning på geostatisk utvärdering och urvalsteori. Utföra tredimensionella undersökningar av kartor, fyndigheter, borrställen eller gruvor för att fastställa mineralfyndigheternas läge, storlek, tillgänglighet, innehåll, värde och potentiella lönsamhet.

Source: Sisyphus ODB