Yrke hälsopsykolog

Hälsopsykologer hanterar olika aspekter av individers och gruppers beteende inom hälsoområdet genom att hjälpa individer eller grupper att förebygga sjukdom och främja sunt beteende genom att även tillhandahålla rådgivning. De utför uppgifter för att utveckla hälsofrämjande verksamhet och projekt på grundval av psykologisk vetenskap, forskningsresultat, teorier, metoder och tekniker. De bedriver även forskning i hälsorelaterade frågor för att påverka folkhälsopolitiken.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Krishantering

  Överlevnadsstrategier i krissituationer som gör det möjligt för personer att övervinna sina problem eller sina rädslor och undvika psykologisk stress och sammanbrott.

 • Hälsopsykologi

  Utveckling, genomförande och utvärdering av hälsopsykologiska koncept.

 • Första hjälpen

  Akutvård som ges till en sjuk eller skadad person vid cirkulations- och/eller andningssvikt, medvetslöshet, sår, blödning, chock eller förgiftning.

 • Psykologisk behandling

  Psykologiska behandlingsmetoder för personer i alla åldrar och grupper, i syfte att förbättra vårdkompetensen och bestämmelserna om transkulturella och könsrelaterade aspekter.

 • Kliniska rapporter

  De metoder, bedömningspraxis, referenser och procedurer för inhämtande av synpunkter som behövs för att skriva kliniska rapporter.

 • Bedömning av psykologiskt tillstånd

  Beskaffenheten hos de metoder som används för att bedöma psykologiska parametrar.

 • Psykologiska interventioner

  Kännetecken hos de metoder och förfaranden som är avsedda att förändra mänskligt beteende.

 • Psykologisk diagnostik

  Strategierna, metoderna och teknikerna för psykologisk diagnostik avseende hälsorelaterade upplevelser och beteenden samt psykiska störningar.

 • Psykopatologi

  Kriterierna för psykiatrisk diagnostik, användning av klassificeringssystemet för sjukdomar och teorierna om psykopatologi. Indikatorer på funktionella och organiska störningar och typer av psykofarmakologiska läkemedel.

 • Konsultation

  Teorier, metoder och begrepp som rör konsultation och kommunikation med kunder.

 • Psykologiska koncept

  De psykologiska begreppen om hälsoskydd och hälsofrämjande.

 • Förutsättningar för utförande av hälsopsykologi

  De institutionella, rättsliga och psykosociala förutsättningarna för hälsopsykologi i syfte att tillämpa dem vid utövandet av psykologyrket inom hälso- och sjukvården.

 • Rådgivningsmetoder

  Rådgivningstekniker som används i olika sammanhang och med olika grupper och individer, särskilt när det gäller metoder för tillsyn och medling i rådgivningsprocessen.

 • Psykiatri

  Psykiatri är en medicinsk specialitet som nämns i direktiv 2005/36/EG.

 • Psykologiska åtgärder i samverkan med andra sjukvårdsinsatser

  De olika psykologiska åtgärderna med hänsyn till medicinska aspekter när det gäller samarbete med annan hälso- och sjukvårdspersonal.

 • Hälso- och sjukvårdsetik

  Moraliska normer och rutiner samt etiska frågor och skyldigheter som gäller inom hälso- och sjukvårdsyrken, t.ex. respekt för mänsklig värdighet, självbestämmanderätt, informerat samtycke och patientsekretess.

 • Metoder för psykologisk rådgivning

  Olika former av psykologisk rådgivning, utbildning och handledning för personer i alla åldrar, grupper och organisationer med beaktande för medicinska aspekter.

 • Psykofarmakologi

  Kunskap om olika effekter som läkemedel har på patientens eller klientens beteende, humör och tankemönster.

 • Psykologisk vård

  De psykologiska hälso- och sjukvårdstjänsternas egenskaper inom sektorn för stationär vård och poliklinikvård.

 • Psykologi

  Människans beteende och prestationsförmåga med individuella skillnader i fråga om förmåga, personlighet, intressen, lärande och motivation.

 • Akutpsykologi

  De metoder som används för att hantera trauman eller katastrofer.

 • Neurologi

  Neurologi är en medicinsk specialitet som beskrivs i direktiv 2005/36/EG.

 • Medicinsk behandling inom hälso- och sjukvård

  Principer, metoder och förfaranden för diagnos, behandling och rehabilitering av fysiska och psykiska funktionsrubbningar.

Färdigheter

 • Använda organisationsmetoder

  Använda en uppsättning organisationstekniker och förfaranden som underlättar uppnåendet av de fastställda målen, såsom detaljerad planering av personalens scheman. Använda dessa resurser på ett effektivt och hållbart sätt och visa flexibilitet vid behov.

 • Hantera patientdata

  Föra noggranna kundregister som även uppfyller rättsliga och yrkesmässiga krav och etiska skyldigheter för att underlätta kundhantering och se till att alla kunduppgifter (bl.a. muntliga, skriftliga och elektroniska) behandlas konfidentiellt.

 • Genomföra tester för beteendemönster

  Urskilja mönster i individers beteende genom att använda olika tester för att förstå orsakerna till deras beteende.

 • Ge rådgivning till klienter

  Hjälpa och vägleda klienter mot målet att lösa personliga, sociala och psykologiska problem.

 • Hantera extrema känsloyttringar hos patienter

  Reagera på ett lämpligt sätt om en patient blir manisk, drabbas av panik, blir ytterst orolig, aggressiv, våldsam eller självmordsbenägen, i enlighet med lämplig utbildning om du arbetar i sammanhang där patienter regelbundet upplever extrema känslor.

 • Tillhandahålla hälsopsykologiska behandlingsråd

  Ge behandlingsråd till personer och grupper av personer i alla åldrar som har med olika aspekter av psykiska hälsorisker att göra, till exempel kost, motion, drogmissbruk och stresshantering.

 • Tillhandahålla hälsopsykologiska analyser

  Ge råd till organisationer och institutioner avseende hälsotillstånd, hälsofrämjande åtgärder, hälso- och sjukvård samt rehabilitering genom att förse dem med hälsopsykologiska analyser.

 • Utveckla en samarbetsinriktad terapeutisk relation

  Utveckla en ömsesidig terapeutiskt relation under behandlingen som främjar och ökar vårdtagarens förtroende och samarbetsvilja.

 • Tillämpa ett konceptuellt tänkande

  Identifiera mönster och kopplingar mellan situationer; identifiera nyckelfrågor i komplexa situationer.

 • Ställa hälsopsykologiska diagnoser

  Analysera personer och grupper av personer i alla åldrar med hjälp av hälsopsykologiska metoder i förhållande till olika aspekter av hälsobeteende och dess orsaker.

 • Tillämpa hälsopsykologiska metoder

  Tillämpa hälsopsykologiska metoder på personer i alla åldrar och grupper när det gäller hälsobeteende, i synnerhet när det gäller hälsorelaterade riskbeteenden med hänsyn till kosthållning, motion, rökning, inbegripet att ge råd i främjandet och upprätthållandet av en god hälsa samt förebyggandet av hälsorisker med beaktande av fritid och arbete.

 • Bidra till hälso- och sjukvårdens kontinuitet

  Bidra till att en samordnad och kontinuerlig hälso- och sjukvård tillhandahålls.

 • Acceptera eget ansvar

  Acceptera eget ansvar för sitt arbete och vara medveten om begränsningar i den egna förmågan och kompetensen.

 • Främja psykosocial kunskapsspridning

  Förklara psykisk ohälsa på ett enkelt och begripligt sätt, bidra till att avpatologisera och avstigmatisera vanliga stereotypa uppfattningar om psykisk ohälsa och fördomsbaserade eller diskriminerande beteenden, system, institutioner, metoder och attityder som är uppenbart separatistiska, kränkande eller skadliga för människors psykiska hälsa eller deras inkludering i samhället.

 • Analysera psykologiska aspekter av sjukdom

  Analysera de psykiska konsekvenserna av sjukdom för individer, närstående och vårdgivare och använda psykologiska åtgärder för att främja självvård, hjälpa patienter att klara av smärta eller sjukdom, förbättra deras livskvalitet och lindra effekterna av funktionsnedsättning.

 • Tillhandahålla strategier för psykologiska hälsobedömningar

  Tillhandahålla strategier, metoder och tekniker för psykologiska hälsobedömningar inom specifika områden för att hantera bland annat smärta, sjukdomar och stress.

 • Analysera processer som påverkar hälso- och sjukvården

  Undersöka kommunikationen mellan hälso- och sjukvårdspersonal och patienter och studera psykologiska interventioner för att förbättra kommunikationen, efterlevnaden, beredskapen inför påfrestande medicinska ingrepp och andra ämnen av intresse.

 • Analysera storskaliga data inom hälso- och sjukvården

  Genomföra storskalig datainsamling, t.ex. enkäter, och analysera de insamlade uppgifterna.

 • Främja inkludering

  Främja inkludering inom hälso- och sjukvård och sociala tjänster samt respekt för olika trosuppfattningar, kulturer, värderingar och preferenser med hänsyn till vikten av jämställdhets- och mångfaldsfrågor.

 • Hantera akuta vårdsituationer

  Bedöma tecknen och vara väl förberedd inför en situation som utgör ett omedelbart hot mot en persons hälsa, säkerhet, egendom eller miljö.  

 • Utföra psykologiska bedömningar

  Bedöma patientens beteende och behov genom observation och anpassade samtal, med ledning och tolkning av psykometriska och idiosynkratiska bedömningar.

 • Använda tekniker för att öka patientens motivation

  Med hjälp av ändamålsenliga metoder och förfaranden stärka patientens motivation till förändring och övertyga hen om att behandling kan hjälpa.

 • Uppmuntra sunda beteenden

  Uppmuntra till sunda vanor såsom motion, hälsosam kost, munhygien, hälsokontroller och förebyggande läkarundersökningar.

 • Använda kliniska bedömningstekniker

  Använda kliniska resonemangstekniker och klinisk bedömning vid tillämpning av diverse lämpliga bedömningstekniker, t.ex. bedömning av psykiskt tillstånd, diagnos, dynamisk formulering och planering av eventuell behandling.

 • Utvärdera åtgärder för psykisk hälsa

  Utvärdera de åtgärder för psykisk hälsa som erbjuds för att bedöma deras effekter och resultat.

 • Visa empati med patienter

  Förstå orsakerna till klienternas och patienternas symtom, svårigheter och beteenden. Visa empati för deras svårigheter och ha respekt för samt främja deras självständighet, självkänsla och frihet. Visa omtanke om patientens eller klientens välbefinnande och ta hand om dem med respekt för deras personliga gränser, känslighet, kulturella skillnader och preferenser.

 • Följa organisations riktlinjer

  Följa organisationens eller avdelningens specifika standarder och riktlinjer. Förstå syftena med organisationen och gemensamma avtal och agera därefter.

 • Följa kliniska riktlinjer

  Följa överenskomna protokoll och riktlinjer vid stöd till hälso- och sjukvårdspraxis som tillhandahålls av hälso- och sjukvårdsinstitutioner, yrkessammanslutningar eller myndigheter och även av vetenskapliga organisationer.

 • Informera beslutsfattare om hälsorelaterade utmaningar

  Ge nyttig information om vårdyrken för att se till att politiska beslut fattas till förmån för olika samhällsgrupper.

 • Tillhandahålla hälsopsykologiska begrepp

  Utveckla, genomföra och utvärdera koncept inom hälsopsykologi.

 • Tillhandahålla hälsorådgivning

  Tillhandahålla hälsorådgivning, träning och coachning till personer i alla åldrar, grupper och organisationer.

 • Använda kognitiva beteendebehandlingstekniker

  Använda kognitiva beteendebehandlingstekniker på personer vars behandling inbegriper kognitiv omskolning, hantering av dysfunktionella känslor, missanpassade beteenden samt kognitiva processer och kognitivt innehåll genom olika systematiska förfaranden.

 • Hantera förändrade situationer inom hälso- och sjukvården

  Klara trycket och reagera korrekt och i tid på oväntade och snabbt föränderliga vårdsituationer.

 • Ge råd om patienters informerade samtycke

  Se till att patienterna/kunderna är fullständigt informerade om riskerna och fördelarna med de föreslagna behandlingarna så att de kan ge sitt informerade samtycke, göra patienter/kunder delaktiga i vården och behandlingen.

 • Hjälpa patienter att utveckla sin sociala perceptionsförmåga

  Tillhandahålla strategier och stöd till hälso- och sjukvårdsbrukare med sociala svårigheter, hjälpa dem att förstå andras verbala och icke-verbala beteende och agerande samt vägleda dem när de lär sig att tolka en kombination av ord, tonfall, kroppsspråk, gester och ansiktsuttryck och samtidigt utveckla en bättre självkänsla i sociala situationer.

 • Följa kvalitetsstandarder inom hälso- och sjukvård

  Tillämpa kvalitetsstandarder för riskhantering, säkerhetsförfaranden, patientåterkoppling, screening och medicintekniska produkter i daglig praxis, om de erkänns av de nationella yrkessammanslutningarna och myndigheterna.

 • Underlätta patienters psykologiska utveckling

  Underlätta patientens psykologiska utveckling, hjälpa patienten att lära sig mer om sitt tillstånd och bli mer medveten om och kontrollera sina vanor, känslor, tankar och beteenden samt få en förståelse för orsakerna till dessa. Hjälpa patienten att ha större uthållighet i hanteringen av problem och svårigheter.

 • Använda kontextspecifik klinisk kompetens

  Tillämpa professionell och evidensbaserad bedömning, fastställande av mål, leverans av ingripanden och utvärdering av kunder, med beaktande av kundernas utvecklings- och kontextuella historia inom ramen för sin egen praktik.

 • Tillhandahålla hälsopsykologisk rådgivning

  Tillhandahålla hälsopsykologiska expertutlåtanden, rapporter och råd om hälsorelaterade riskbeteenden och deras orsaker.

 • Genomföra tester för känslomässiga mönster

  Urskilja mönster i enskilda personers känslor genom att använda olika tester för att förstå orsakerna till dessa känslor.

 • Interagera med patienter

  Kommunicera med klienter och deras vårdare, med patientens tillstånd, för att hålla dem informerade om klienternas och patienternas framsteg och skydda sekretessen.

 • Använda verktyg för e-hälsa och mobil hälsa

  Använda verktyg för e-hälsa och mobil hälsa (webbaserade applikationer och tjänster) för att förbättra vården.

 • Tillämpa hälsovetenskap

  Tillämpa ett brett spektrum av biomedicinska, psykosociala, organisatoriska, utbildningsrelaterade och samhälleliga aspekter på hälsa, sjukdomar samt hälso- och sjukvård för att utöka vårdtjänster och förbättra livskvalitet.

 • Tolka psykologiska tester

  Tolka psykologiska tester för att få information om patientens intelligens, prestationer, intressen och personlighet.

 • Utforma en modell för fallkonceptualisering för terapi

  Sammanställa en individuellt anpassad behandlingsplan i samarbete med individen, sträva efter att matcha hans eller hennes behov, situation och behandlingsmål för att maximera sannolikheten för terapeutisk framgång, beakta eventuella personliga, sociala och systematiska hinder som kan undergräva behandlingen.

 • Tillhandahålla hälsoutbildning

  Tillhandahålla evidensbaserade strategier för att främja ett hälsosamt liv samt förebyggande och hantering av sjukdomar.

 • Utbilda om sjukdomsförebyggande insatser

  Erbjuda evidensbaserad rådgivning om förebyggande av ohälsa, informera och ge råd till individer och deras vårdare om förebyggande av ohälsa och/eller ge råd om hur deras miljö och hälsotillstånd kan förbättras. Ge råd om identifiering av risker som leder till ohälsa och hjälp att höja patienternas motståndskraft genom förebyggande strategier och strategier för tidigt ingripande.

 • Ge råd om psykisk hälsa

  Ge råd till personer i alla åldrar och grupper när det gäller hälsofrämjande aspekter av enskilda personers beteende och institutioner när det gäller personliga, sociala och strukturella faktorer avseende den fysiska och psykiska hälsan.

 • Arbeta i multidisciplinära vårdteam

  Medverka i tillhandahållandet av tvärvetenskaplig hälso- och sjukvård och förstå reglerna och kompetensen inom andra hälso- och sjukvårdsyrken.

 • Genomföra terapisessioner

  Genomföra sessioner med individer eller grupper för att ge behandling i en kontrollerad miljö.

 • Garantera patienters säkerhet

  Se till att hälso- och sjukvårdsanvändare behandlas yrkesmässigt, effektivt och utan risk för skada, anpassa teknik och förfaranden beroende på personens behov, förmåga eller rådande förhållanden.

 • Följa hälso- och sjukvårdslagstiftning

  Följa regional och nationell lagstiftning som gäller för arbetet och tillämpa lagstiftningen i praktiken.

 • Arbeta i ett mångkulturellt sammanhang inom hälso- och sjukvården

  Interagera och kommunicera med samt relatera till individer från olika kulturer i arbete inom hälso- och sjukvård.

 • Lyssna aktivt

  Vara uppmärksam på vad andra säger, visa tålamod och förstå informationen som uttrycks, ställa frågor när så behövs och inte avbryta personen på ett olämpligt sätt. Ha förmåga att lyssna noggrant på önskemål från kunden, klienten, passageraren, brukaren eller andra och tillhandahålla lösningar därefter.

 • Leda hälsofrämjande insatser

  Planera, genomföra och utvärdera hälsofrämjande insatser och projekt i olika miljöer, t.ex. förskole- och skolverksamhet, arbetsplatser och företag, social livsmiljö och primärvård, särskilt i samband med projekt.

 • Ge råd till beslutsfattare inom hälso- och sjukvården

  Presentera forskning för beslutsfattare, vårdgivare och utbildare för att främja förbättringar av folkhälsan.

 • Arbeta med psykologiska beteendemönster

  Arbeta med patientens eller klientens psykologiska beteende, som kan ligga utanför deras medvetna medvetenhet, t.ex. icke-verbala och förverbala mönster, kliniska processer för försvarsmekanismer, motstånd, överföring och motöverföring.

 • Analysera hälsofarliga beteenden

  Undersöka beteenden som kan vara skadliga för en individs hälsa, t.ex. rökning, narkotikamissbruk eller dålig kost. Använda psykologiska teorier och interventioner för primär prevention och hälsorelaterade beteendeförändringar.

Source: Sisyphus ODB