Yrke hästuppfödare

Hästuppfödare övervakar uppfödning och daglig skötsel av hästar. De upprätthåller hästarnas hälsa och välbefinnande.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Boskapsraser

  Boskapsraser och relevant genetik.

 • Hälso- och säkerhetsföreskrifter

  Nödvändiga hälso-, säkerhets-, hygien- och miljönormer samt lagstiftning inom sektorn för särskilda verksamheter.

 • Lagstiftning rörande djurvälfärd

  Rättsliga ramar, yrkesetiska regler, nationella regelverk och EU-regelverk och rättsliga förfaranden för att arbeta med djur och levande organismer i syfte att säkerställa deras välbefinnande och hälsa.

 • Hästars tandsjukdomar

  Förebyggande, diagnos och behandling av tandsjukdomar hos hästar.

 • Boskapsavel

  Förstå de naturliga och artificiella reproduktionsteknikerna, dräktighetsperioderna och förlossningen vid boskap. Förstå human avlivning av boskap i enlighet med nationell lagstiftning.

 • Utfodring av lantbrukets djur

  Foder som ges till tamdjur i samband med djurhållning. 

 • Sjukdomstecken hos djur

  Fysiska, beteendemässiga och miljörelaterade tecken på hälsa och ohälsa hos olika djur.

 • Utfodring

  Aspekter av hur olika djurarter utfodras och ges vatten. Olika typer av djurfoder, kvalitetskriterier för foder och metoder för att utfodra och ge vatten till djur.

Färdigheter

 • Administrera specifika läkemedel för att underlätta befruktning

  Administrera specifika läkemedel för synkronisering av avelscykler till djur i enlighet med veterinär- och ägarinstruktioner. Detta inbegriper säker användning och lagring av läkemedel och utrustning samt registerföring.

 • Hantera djurhygien

  Planera och använda lämpliga hygienåtgärder för att förebygga överföring av sjukdomar och säkerställa en effektiv allmän hygien. Upprätthålla och följa hygienrutiner och hygienföreskrifter vid arbete med djur, meddela hygienkontroller och protokoll till andra. Hantera säkert bortskaffande av avfall i enlighet med destinations- och lokala bestämmelser.

 • Föra journal

  Upprätta och bevara register över utfört arbete.

 • Välja ut lantbrukets djur

  Märka, sortera och separera djur efter ändamål och destination med hänsyn till djurets tillstånd och relevant lagstiftning

 • Ge första hjälpen åt djur

  Ge akutvård för att förhindra försämring av tillståndet, lidande och smärta tills veterinärhjälp är tillgänglig. Grundläggande akutvård tillhandahålls av icke-veterinärer innan första hjälpen kan tillhandahållas av en veterinär. Icke-veterinärer som tillhandahåller akutvård förväntas söka vård hos en veterinär så snart som möjligt.

 • Utfodra djur

  Tillhandahålla foder och vatten till djur. Detta inbegriper förberedelse av foder och vatten för djur samt rapportering av eventuella förändringar i djurens mat- eller dryckesvanor.

 • Hantera döda djur

  På ett värdigt sätt bortskaffa döda djur som inte betraktas som en källa till kött. Begrava eller kremera djuren efter ägarens önskemål eller andra kriterier.

 • Förvalta lantbrukets djur

  Hantera produktionsprogram, födelseplaner, försäljning, beställningar av foder, material, utrustning, stallplatser, plats och lagerförvaltning. Hantera destruktion av relevanta djur på ett humant sätt och i enlighet med nationell lagstiftning. Följa företagskrav och integration i kvalitativ forskning och kunskapsöverföring.

 • Hantera biosäkerhet hos djur

  Planera och tillämpa lämpliga biosäkerhetsåtgärder för att förhindra överföring av sjukdomar och säkerställa effektiv biosäkerhet. Upprätthålla och följa biosäkerhetsrutiner och infektionskontroller vid arbete med djur, bland annat genom att känna igen potentiella hälsoproblem och vidta lämpliga åtgärder, informera om rutiner för hygienkontroll och biosäkerhet samt rapportera till andra.

 • Utfodra lantbrukets djur

  Beräkna foderransoner för alla tillväxtfaser samt bereda, fördela och kvalitetskontrollera foder.

 • Träna hästar

  Tämja, dressera och träna hästar enligt anvisningarna. Ta hänsyn till hästens ålder och ras och träningens ändamål.

 • Assistera vid djurtransporter

  Assistera vid djurtransporter, bl.a. lastning och lossning av djur, förberedelse av transportfordonet och upprätthållande av djurets välbefinnande under hela transportprocessen.

 • Använda gårdens utrustning

  Övervaka att jordbruksutrustning fungerar väl, vilket kan omfatta utrustning för högtrycksrengöring, uppvärmning eller luftkonditionering och övervaka temperaturen i lokalerna. Se till att traktorer och andra fordon fungerar smidigt. Tolka instruktioner från datorprogram och rapportera enkla insatser.

 • övervaka djurskyddet

  Övervaka djurs fysiska tillstånd och beteende och rapportera eventuella problem eller oväntade förändringar, inbegripet tecken på hälsa eller ohälsa, utseende, tillstånd för djurens bostadsutrymmen, intag av livsmedel och vatten samt miljöförhållanden.

 • Upprätta djurregister

  Upprätta djurregister i enlighet med branschrelevanta uppgifter och med hjälp av lämpliga registerhållningssystem.

 • Sköta utrymmen för djur

  Se till att djurutrymmen som livsmiljöer, terrarier, burar eller kennlar är lämpliga och hygieniska. Rensa utrymmet och tillhandahålla nytt strö om så krävs.

 • Ge råd åt hästägare om behov av hovslageri

  Med ansvarig person diskutera och komma överens om behovet av hovslageri och hovvård för hästar.

 • Kontrollera lantbrukets djur

  Övervaka och registrera produktionen och djurens välbefinnande.

 • Utföra behandling av djur

  Utföra medicinska ingrepp på djur, inklusive genom behandlingar, administrering av läkemedel och bedömningar av djurets hälsotillstånd.

 • Assistera vid djurfödslar

  Assistera vid djurfödslar och vård av nyfödda boskapsdjur.

 • Sköta hälsa och välbefinnande hos lantbrukets djur

  Bedöma det aktuella hälsotillståndet hos dina djur. Hantera befintliga sjukdomar eller störningar, bl.a. krav på isolering av djur. Upprätta och hantera en plan för djurhälsa och djurskydd, inklusive tydligt fastställda mål, samråda med specialister/rådgivare i förekommande fall. Ha ett nära samarbete med veterinären och andra specialiserade konsulter/rådgivare.

 • Kontrollera djurs rörelser

  Styra, kontrollera eller begränsa en del av rörelser hos ett djur eller en grupp av djur.

 • Bedriva hästuppfödning

  Sköta en lämplig miljö för hästuppfödning. Välja ut och bereda lämpliga livsmiljöer för olika typer av hästar. Övervaka hästens tillväxt och hälsa samt säkra korrekt utfodring. Ta reda på när hästarna är redo för försäljning, träning eller andra ändamål.

 • Vårda ungdjur

  Bedöma behoven hos avkommor och ungdjur. Utan dröjsmål vidta lämpliga åtgärder vid problem med avkommas eller ungdjurs hälsa.

Source: Sisyphus ODB