Yrke hamnarbetare / stuveriarbetare

Stuveriarbetare sorterar, hanterar, lastar och lossar gods för vägtransport i enlighet med muntliga och skriftliga instruktioner samt nationella föreskrifter. De flyttar t.ex. gods, stora föremål eller stora pallar med gods till och från lagerutrymmen och på transportfordon.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Säkerhetsbestämmelser för lager

  Säkerhetsrutiner och -bestämmelser som syftar till att förebygga tillbud och risker. Följa säkerhetsbestämmelser och inspektera utrustning.

 • Nationella regler för lasthantering

  Nationella bestämmelser som reglerar lastning och lossning av gods vid hamnar i landet.

 • Säkerhetsbestämmelser för ramp

  Grundligt förstå kraven och förfarandena för rampbesiktningar.

 • Fordons lastkapacitet

  Fordonets kapacitet och begränsningar vad gäller lastvikt, typ av last som fordonet rymmer och andra lastspecifikationer.

 • Internationella bestämmelser för lasthantering

  Den samling av konventioner, riktlinjer och regler som styr lastning och lossning av gods i internationella hamnar.

 • Lagerverksamhet

  Känna till de grundläggande principerna och rutinerna av lagerverksamhet såsom förvaring av varor. Förstå och tillgodose kundernas behov och krav samtidigt som lagerutrustning, utrymme och arbetskraft används på ett effektivt sätt.

 • Lagstiftning om transport av farligt gods

  De lagstadgade föreskrifter som gäller vid transport av potentiellt farligt gods och de förfaranden som används för att klassificera sådana material.

 • Lastningsplaner för godstransport

  Förstå den information som visas i lastningsplaner och som visar vikten på de försändelser som lastas på släpvagnar. Läsa lastplanerna för transport av större föremål, farligt material eller transporter som kräver särskild omsorg.

Färdigheter

 • Använda fordonsbaserade datorsystem

  Använda fordonsbaserade datorsystem i tunga lastbilar och fordon; kommunicera med datorsystemet för flottförvaltning.

 • Bedöma fartygs trim

  Bedöma trimstabiliteten hos fartyg med hänvisning till fartygets stabilitet i statiskt tillstånd.

 • Lasta transportfordon

  Placera, skydda, surra fast och balansera last.

 • Köra på ett defensivt sätt

  Köra på ett defensivt sätt för att öka vägsäkerheten och spara tid och pengar samt rädda liv; förutse andra förares handlingar.

 • Bedöma fartygs stabilitet

  Bedöma de två typerna av stabilitet hos fartyg, det vill säga tvärgående och längsgående.

 • Visa självförtroende

  Uppvisa grader av mognad genom att fullt ut förstå sina egenskaper och förmågor som kan fungera som källor till självförtroende i olika situationer.

 • Köra gaffeltruck

  Köra en gaffeltruck, dvs. ett fordon med ett utsprång som används för att lyfta och transportera tunga laster.

 • Hantera stress

  Behålla en kontrollerad psykisk status och effektivitet under påfrestningar eller ogynnsamma förhållanden.

 • Använda tekniker för att lasta varor i containrar

  Använda tekniker som krävs för att stapla material i containrar. Använda tekniker för att maximera utrymmet i containrar.

 • Lyfta tunga föremål

  Lyfta tunga föremål och använda ergonomiska lyfttekniker så att kroppen inte skadas.

 • Manövrera tunga lastbilar

  Köra, manövrera och parkera traktorer, släp och lastbilar på vägar, runt tvära hörn och på parkeringsplatser.

 • Utföra tjänster på ett smidigt sätt

  Anpassa tjänsteperspektivet när omständigheterna förändras.

 • Arbeta på ojämna ytor

  Utföra arbete på ojämna ytor; klättra på stegar och utföra arbetsuppgifter uppe på vagnar.

 • Se till att leveransers innehåll stämmer överens med leveranshandlingarna

  Se till att sändningars innehåll överensstämmer med respektive leveranshandlingar.

 • Hantera intermodal utrustning

  Hantera intermodal utrustning, till exempel kranar, sidlyftare, gaffeltruckar och tankvagnar.

 • Använda röstplockningssystem

  Driva röstplockningssystem genom att tillämpa diverse plockningsmetoder; arbeta med hjälp av verbala instruktioner och uppmaningar via hörlurar och en mikrofon.

 • Kliva upp på motorvagnar

  Ha den fysiska förmågan att kliva upp på och i motorvagnar och följa lämpliga säkerhetsförfaranden.

 • Använda it-system

  Välja ut och använda it-system för en rad komplexa uppgifter i syfte att tillgodose olika behov.

 • Hålla tiden

  Mät tiden, ofta med hjälp av en klocka eller ett stoppur.

 • Förstå hur förbättringar i distributionskedjan leder till ökad vinst

  Förstå hur förbättringar av distributionskedjan kommer att påverka företagets vinster. Intensifiera förbättringen av de processer som är mest effektiva för att effektivisera distributionskedjan och samtidigt generera största möjliga vinst.

 • Utföra rutinkontroller av maskiner

  Kontrollera maskiner och utrustning för att säkerställa tillförlitlig prestanda under användning och drift på arbetsplatser.

 • Använda utrustning för materialhantering

  Utföra allmänna fysiska arbeten i lager såsom lastning, lossning och sortering av varor.

 • Markera skillnader i färg

  Identifiera skillnader mellan färger, till exempel färgnyanser.

 • Arrangera lasters vikt utifrån lyftutrustningens kapacitet

  Arrangera lasters vikt för att undvika överbelastning och obalans i lyftutrustningen.

 • Placera gods i lager med precision

  Transportera gods i lagret och placera dem med precision på lämpliga och angivna platser i syfte att maximera användningen av utrymmet. Sköta gaffeltruckar eller andra instrument inom denna verksamhet.

 • Analysera strategier i leverantörskedjan

  Granska en organisations planeringsinformation om produktionen, dess förväntade produktionsenheter, kvalitet, kvantitet, kostnad, tillgängliga tid och behov av arbetskraft. Lägga fram förslag för att förbättra produkter, tjänsternas kvalitet och minska kostnaderna.

 • Rangera ankommande laster

  Rangera ankommande fraktlaster till och från järnvägsvagnar på ankommande och avgående tåg.

 • Rangera utgående laster

  Rangera utgående laster till och från ankommande och utresande tåg.

 • Vidarebefordra meddelanden via radio och telefon

  Ha tillräckliga kommunikationsfärdigheter för att vidarebefordra meddelanden via ett radio- och telefonsystem.

Source: Sisyphus ODB