Yrke handläggare, arbetsmarknadsrelationer

Handläggare på området arbetsmarknadsrelationer tillämpar arbetsmarknadspolicyer i organisationer och ger fackliga organisationer råd om policyer och förhandlingar. De hanterar tvister och ger råd i personalfrågor samt främjar kommunikation mellan fackföreningar och personal i ledande ställning.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Anställningslagstiftning

  Lagstiftningsområde som reglerar förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare och slår vakt om att arbetstagarna åtnjuter sina rättigheter enligt anställningsavtalet.

 • Genomförande av myndighetsföreskrifter

  Förfaranden som rör tillämpningen av offentlig politik på alla nivåer inom den offentliga förvaltningen.

 • Personalledning

  De metoder och förfaranden som används vid anställning och utveckling av anställda för att säkerställa organisationens värde, personalbehov, nytta, konfliktlösning och säkerställandet av ett positivt företagsklimat.

Färdigheter

 • Arbeta med konflikthantering

  Ta ansvar för hanteringen av alla klagomål och tvister med empati och förståelse för att uppnå en lösning. Vara fullt medveten om alla protokoll och rutiner för socialt ansvar och kunna hantera problem med spelande på ett professionellt sätt med mognad och empati.

 • Ge råd om organisationsmiljö

  Ge råd till organisationer om deras interna kultur och arbetsmiljö som den upplevs av de anställda, och om de faktorer som kan påverka de anställdas beteende.

 • Ge råd om personalledning

  Ge råd till en organisations högre tjänstemän om metoder som förbättrar relationen till anställda, förbättrade metoder för rekrytering och utbildning av anställda och ökad tillfredsställelse bland anställda.

 • Samla in feedback från anställda

  Kommunicera på ett öppet och positivt sätt för att bedöma graden av tillfredsställelse hos anställda, deras åsikter om arbetsmiljön och för att identifiera problem och hitta lösningar.

 • Etablera samarbete

  Etablera en kontaktyta mellan organisationer eller enskilda personer som kan dra nytta av att kommunicera med varandra i syfte att underlätta ett varaktigt positivt samarbete mellan de båda parterna.

 • Hantera konflikter

  Medla i konflikter och spända situationer genom att agera mellan parter, t.ex. tjänsteanvändare, andra viktiga såsom familjer och institutioner, och sträva efter att få till stånd en överenskommelse, försona och lösa problem.

 • Värna arbetstagarnas rättigheter

  Bedöma och hantera situationer där de rättigheter som fastställs i lagstiftning och företagspolicy för anställda kan åsidosättas och vidta lämpliga åtgärder för att skydda de anställda.

 • Ge råd om konflikthantering

  Ge råd till privata eller offentliga organisationer om övervakning av eventuella konfliktrisker och konfliktutveckling, och om konfliktlösningsmetoder som är specifika för de fastställda konflikterna.

 • Företräda organisationen

  Agera som företrädare för institutionen, företaget eller organisationen inför allmänheten.

 • Upprätthålla kontakter med lokala företrädare

  Upprätthålla goda kontakter med företrädare för det lokala vetenskapliga, ekonomiska och civila samhället.

Source: Sisyphus ODB