Yrke handläggare, handelsutveckling

Handläggare (handelsutveckling) utarbetar och tillämpar handelspolicyer både internt och i internationella import- och exportförbindelser. De analyserar de inhemska och utländska marknaderna för att främja och etablera affärsverksamhet och säkerställa att handelsförfarandena är förenliga med lagstiftningen och företag skyddas mot störningar.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Konkurrenslagstiftning

  De rättsliga bestämmelser som upprätthåller konkurrensen på marknaden genom att reglera företagens och organisationernas konkurrensbegränsande beteende.

 • Genomförande av myndighetsföreskrifter

  Förfaranden som rör tillämpningen av offentlig politik på alla nivåer inom den offentliga förvaltningen.

 • Regler för internationell import och export

  Kunskap om de principer som styr import och export av produkter och utrustning, handelsrestriktioner, hälso- och säkerhetsåtgärder, licenser, o.s.v.

 • Bolagsrätt

  De rättsliga bestämmelser som reglerar hur företagsintressenter (som t.ex. aktieägare, anställda, direktörer, konsumenter, o.s.v.) samverkar med varandra, och de skyldigheter företagen har gentemot sina intressenter.

 • Regler för internationella affärstransaktioner

  Fördefinierade kommersiella villkor som används i internationella affärstransaktioner som innehåller tydliga uppgifter, kostnader och risker i samband med leverans av varor och tjänster.

 • Ekonomi

  Ekonomiska principer och metoder, finansiella marknader och råvarumarknader, banktjänster och analyser av finansiella data.

 • Marknadsanalys

  Marknadsanalyser och forskning samt dess tillhörande forskningsmetoder.

 • Affärsstrategikoncept

  Den terminologi som används i samband med utformningen och genomförandet av viktiga trender och mål som vidtas av en organisations verkställande organ, med beaktande av dess resurser, konkurrens och miljö.

Färdigheter

 • Upprätthålla kontakter med lokala företrädare

  Upprätthålla goda kontakter med företrädare för det lokala vetenskapliga, ekonomiska och civila samhället.

 • Kontrollera efterlevnaden av myndighetsföreskrifter

  Granska offentliga och privata organisationer för att säkerställa korrekt genomförande och efterlevnad av myndighetsföreskrifter som gäller för organisationen.

 • Främja frihandel

  Utveckla strategier för främjandet av frihandel, den öppna konkurrensen mellan företag för utvecklingen av ekonomisk tillväxt, i syfte att samla stöd för principer om frihandel och konkurrensregler.

 • Utforma handelspolitik

  Utforma strategier som främjar ekonomisk tillväxt och underlättar produktiva handelsrelationer på både nationell och internationell nivå.

 • Etablera samarbete

  Etablera en kontaktyta mellan organisationer eller enskilda personer som kan dra nytta av att kommunicera med varandra i syfte att underlätta ett varaktigt positivt samarbete mellan de båda parterna.

 • Utföra marknadsundersökningar

  Samla in, bedöma och presentera data om målmarknaden och kunderna för att främja strategisk utveckling och genomförbarhetsbedömningar. Kartlägga trender på marknaden.

 • Bygga upp internationella förbindelser

  Bygga upp en positiv kommunikationsdynamik med organisationer från olika länder för att etablera ett samarbete och optimera informationsutbytet.

Source: Sisyphus ODB