Yrke handläggare, offentlig förvaltning, konkurrens

Handläggare (offentlig förvaltning, konkurrens) leder utarbetandet av regionala och nationella konkurrenspolicyer och konkurrenslagstiftning i syfte att reglera konkurrens, främja öppna och transparenta affärsmetoder och skydda konsumenter och företag.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Affärsstrategikoncept

  Den terminologi som används i samband med utformningen och genomförandet av viktiga trender och mål som vidtas av en organisations verkställande organ, med beaktande av dess resurser, konkurrens och miljö.

 • Genomförande av myndighetsföreskrifter

  Förfaranden som rör tillämpningen av offentlig politik på alla nivåer inom den offentliga förvaltningen.

 • Marknadsanalys

  Marknadsanalyser och forskning samt dess tillhörande forskningsmetoder.

 • Affärsprocesser

  Processer som en organisation tillämpar för att förbättra effektiviteten, sätta upp nya mål och uppnå målen på ett lönsamt och snabbt sätt.

 • Konkurrenslagstiftning

  De rättsliga bestämmelser som upprätthåller konkurrensen på marknaden genom att reglera företagens och organisationernas konkurrensbegränsande beteende.

 • Konsumenträtt

  Det rättsområde som reglerar förhållandet mellan konsumenter och varu- eller tjänsteföretag, inbegripet konsumentskydd och bestämmelser om otillbörliga affärsmetoder.

Färdigheter

 • Främja frihandel

  Utveckla strategier för främjandet av frihandel, den öppna konkurrensen mellan företag för utvecklingen av ekonomisk tillväxt, i syfte att samla stöd för principer om frihandel och konkurrensregler.

 • Upprätthålla kontakter med lokala företrädare

  Upprätthålla goda kontakter med företrädare för det lokala vetenskapliga, ekonomiska och civila samhället.

 • Utreda konkurrenshinder

  Undersöka praxis och metoder som används av företag eller organisationer som begränsar frihandel och konkurrens, och som underlättar ett enda företags marknadsdominans, för att fastställa orsakerna och komma med lösningar för att förbjuda dessa metoder.

 • Ha en god relation med statliga myndigheter

  Upprätta och upprätthålla goda arbetsrelationer med kolleger hos olika statliga myndigheter.

 • Utforma konkurrenspolitik

  Utveckla politik och program som reglerar praxis inom frihandel och konkurrens mellan företag och som förbjuder metoder som hindrar frihandeln, genom att utöva tillsyn av företag som försöker dominera en marknad, övervaka kartellers verksamhet samt granska sammanslagningar och förvärv av stora företag.

 • Hantera genomförandet av myndighetsföreskrifter

  Hantera genomförandet av nya myndighetsföreskrifter eller förändringar av befintliga föreskrifter på nationell eller regional nivå samt leda personal som är involverad i genomförandet.

 • Samarbeta med lokala myndigheter

  Upprätthålla samarbetet och utbytet av information med regionala eller lokala myndigheter.

 • Hitta lösningar på problem

  Lösa problem som uppstår vid planering, prioritering, organisering, ledning/främjande och prestandabedömning. Använda systematiska processer för insamling, analys och sammanställning av information för att utvärdera nuvarande praxis och skapa nya överenskommelser om praxis.

 • Ge råd om lagstiftningsakter

  Ge råd till tjänstemän i en lagstiftande församling om hur nya lagförslag ska läggas fram och vad som ska behandlas i lagstiftningen.

Source: Sisyphus ODB