Yrke handläggare, offentlig förvaltning, migration

Handläggare (offentlig förvaltning, migration) utarbetar strategier för integration av flyktingar och asylsökande samt strategier för transitering av människor från ett land till ett annat. De har till uppgift att förbättra det internationella samarbetet och kommunikationen om invandring samt till att effektivisera invandrings- och integrationsrutinerna.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Utlänningsrätt

  De föreskrifter som ska följas för att säkerställa efterlevnad under utredningar och i samband med rådgivning i fall och ärendehantering som rör invandring.

 • Regler för internationella affärstransaktioner

  Fördefinierade kommersiella villkor som används i internationella affärstransaktioner som innehåller tydliga uppgifter, kostnader och risker i samband med leverans av varor och tjänster.

 • Asylsystem

  De system som ger flyktingar som flyr förföljelse eller skada i sin hemnation tillgång till skydd i en annan nation.

 • Genomförande av myndighetsföreskrifter

  Förfaranden som rör tillämpningen av offentlig politik på alla nivåer inom den offentliga förvaltningen.

 • Social rättvisa

  Utveckling av och principer för mänskliga rättigheter och social rättvisa och hur dessa ska tillämpas från fall till fall.

Färdigheter

 • Hitta lösningar på problem

  Lösa problem som uppstår vid planering, prioritering, organisering, ledning/främjande och prestandabedömning. Använda systematiska processer för insamling, analys och sammanställning av information för att utvärdera nuvarande praxis och skapa nya överenskommelser om praxis.

 • Bygga upp internationella förbindelser

  Bygga upp en positiv kommunikationsdynamik med organisationer från olika länder för att etablera ett samarbete och optimera informationsutbytet.

 • Främja genomförandet av mänskliga rättigheter

  Främja genomförandet av program som fastställer bindande eller icke-bindande avtal om mänskliga rättigheter i syfte att ytterligare förbättra åtgärder för att minska diskriminering, våld, orättvisa fängelsestraff eller andra kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Även öka insatserna för att förbättra toleransen och freden samt bättre hantering av ärenden som rör mänskliga rättigheter.

 • Hantera genomförandet av myndighetsföreskrifter

  Hantera genomförandet av nya myndighetsföreskrifter eller förändringar av befintliga föreskrifter på nationell eller regional nivå samt leda personal som är involverad i genomförandet.

 • Samarbeta med lokala myndigheter

  Upprätthålla samarbetet och utbytet av information med regionala eller lokala myndigheter.

 • Visa interkulturell medvetenhet

  Visa aktning för kulturella skillnader genom att vidta åtgärder som underlättar positiv samverkan mellan internationella organisationer eller mellan grupper eller individer från olika kulturer samt främja integration i en gemenskap.

 • Utforma invandringspolitik

  Utveckla strategier för ökad effektivitet i samband med migrations- och asylförfaranden samt strategier som syftar till att sätta stopp för olaglig migration och fastställa sanktioner för personer som underlättar olaglig migration.

 • Ha en god relation med statliga myndigheter

  Upprätta och upprätthålla goda arbetsrelationer med kolleger hos olika statliga myndigheter.

 • Ge råd om lagstiftningsakter

  Ge råd till tjänstemän i en lagstiftande församling om hur nya lagförslag ska läggas fram och vad som ska behandlas i lagstiftningen.

 • Upprätthålla kontakter med lokala företrädare

  Upprätthålla goda kontakter med företrädare för det lokala vetenskapliga, ekonomiska och civila samhället.

 • Analysera irreguljär migration

  Analysera och bedöma de system som används för att organisera eller underlätta irreguljär migration i syfte att utveckla strategier för att sätta stopp för irreguljär migration och bestraffa dem som underlättar den.

Source: Sisyphus ODB