Yrke handläggare, offentlig förvaltning, miljö

Handläggare (offentlig förvaltning, miljö) förbereder, analyserar, utarbetar och tillämpar miljöpolicyer. De ger expertråd till olika enheter såsom kommersiella organisationer, statliga myndigheter och markexploatörer. De arbetar för att minska effekterna av industri-, handels- och jordbruksverksamhet på miljön.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Miljöhot

  De hot mot miljön som rör biologiska, kemiska, nukleära, radiologiska och fysiska faror.

 • Miljölagstiftning

  Miljöpolitik och lagstiftning som är tillämplig inom ett visst område.

 • Genomförande av myndighetsföreskrifter

  Förfaranden som rör tillämpningen av offentlig politik på alla nivåer inom den offentliga förvaltningen.

 • Miljöpolitik

  Lokala, nationella och internationella strategier för att främja miljöhållbarhet och utarbetande av projekt som minskar negativ miljöpåverkan och förbättrar miljöns tillstånd.

 • Offentlig politik

  Regeringens politiska aktiviteter, planer och avsikter gällande konkreta frågor under en mandatperiod.

 • Miljöskyddslagstiftning för jordbruk och skogsbruk

  Kunskap om miljölagstiftning samt riktlinjer och principer som rör jordbruk och skogsbruk. Kunskap om hur lokala jordbruksverksamheter och -metoder påverkar miljön. Vidta åtgärder för att anpassa produktionen efter nya miljölagar och -riktlinjer.

Färdigheter

 • Ge råd om lagstiftningsakter

  Ge råd till tjänstemän i en lagstiftande församling om hur nya lagförslag ska läggas fram och vad som ska behandlas i lagstiftningen.

 • Främja miljömedvetenhet

  Beräkna företagens koldioxidavtryck och andra metoder för att främja hållbarhet och öka medvetenheten om miljöpåverkan.

 • Säkerställa efterlevnad av miljölagstiftning

  Övervaka verksamheter och utföra arbetsuppgifter som säkerställer överensstämmelse med standarder om miljöskydd och hållbarhet samt ändra aktiviteter vid ändringar i miljölagstiftningen. Se till att processerna överensstämmer med miljöreglerna och bästa praxis.

 • Hantera genomförandet av myndighetsföreskrifter

  Hantera genomförandet av nya myndighetsföreskrifter eller förändringar av befintliga föreskrifter på nationell eller regional nivå samt leda personal som är involverad i genomförandet.

 • Analysera miljödata

  Analysera data som tolkar korrelationer mellan mänskliga aktiviteter och miljöeffekter.

 • Rapportera om miljöfrågor

  Sammanställa miljörapporter och diskutera miljöfrågor. Informera allmänheten eller andra berörda parter om den senaste utvecklingen inom miljö, prognoser om miljöns framtid samt eventuella problem och möjliga lösningar.

 • Bedöma miljöpåverkan

  Övervaka miljöpåverkan och göra bedömningar i syfte att identifiera och minska organisationens miljörisker och samtidigt ta hänsyn till kostnaderna.

 • Upprätthålla kontakter med myndighetstjänstemän

  Samråda och samarbeta med myndighetstjänstemän som hanterar frågor som är relevanta för dig eller ditt företag.

 • Utföra miljöundersökningar

  Utföra miljöundersökningar enligt begäran, kontrollera rättsliga förfaranden, eventuella rättsliga åtgärder eller andra typer av klagomål.

Source: Sisyphus ODB