Yrke handläggare, offentlig förvaltning, skattefrågor

Handläggare (offentlig förvaltning, skattefrågor) förbereder, analyserar och utarbetar policyer om skatter och offentliga utgifter inom offentliga policysektorer samt tillämpar dessa policyer för att förbättra den befintliga regleringen i sektorn. De samarbetar nära med olika partner, externa organisationer eller andra aktörer och förser dem med regelbundna uppdateringar.  

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Skattelagstiftning

  Skattelagstiftning som är tillämplig på ett visst specialområde, t.ex. importskatt, statlig skatt, o.s.v.

 • Ekonomisk förvaltning

  Det ekonomiska område som omfattar praktiska analyser och verktyg för att fastställa finansiella resurser. Detta inbegriper affärsstrukturer, investeringskällor och företags värdestegring till följd av ledningsbeslut.

 • Offentlig politik

  Regeringens politiska aktiviteter, planer och avsikter gällande konkreta frågor under en mandatperiod.

 • Ekonomiska prognoser

  Det verktyg som används inom ekonomisk förvaltning för att identifiera intäktstendenser och uppskatta ekonomiska förhållanden.

 • Finansiell analys

  Bedömning av finansiella möjligheter, medel och status för en organisation eller enskild person genom analys av redovisning och rapporter i syfte att fatta väl underbyggda affärsbeslut eller finansiella beslut.

 • Finansiell jurisdiktion

  Finansiella regler och förfaranden tillämpliga på en viss plats, vars tillsynsmyndigheter beslutar om sin behörighet

 • Genomförande av myndighetsföreskrifter

  Förfaranden som rör tillämpningen av offentlig politik på alla nivåer inom den offentliga förvaltningen.

Färdigheter

 • Samla in finansiella uppgifter

  Samla in, sortera och kombinera finansiella data för tolkning och analys i syfte att förutsäga möjliga ekonomiska scenarier och resultat för ett företag eller projekt.

 • Förvalta offentlig finansiering

  Övervaka en budget som utgörs av statliga medel och se till att det finns tillräckligt med resurser för att täcka kostnaderna och utgifterna för organisationen eller projektet.

 • Ge råd om skattepolitik

  Ge råd till regeringstjänstemän om ändringar i skattepolitiken och skatteförfarandena samt genomförandet av ny politik på nationell och lokal nivå.

 • Upprätthålla kontakter med myndighetstjänstemän

  Samråda och samarbeta med myndighetstjänstemän som hanterar frågor som är relevanta för dig eller ditt företag.

 • Granska offentliga utgifter

  Inspektera finansiella förfaranden inom en statlig organisation som arbetar med budget- och resursfördelningar och -utgifter i syfte att säkerställa att inga fel görs och att det inte förekommer någon misstänkt aktivitet i hanteringen av finansiella konton, samt att utgifterna överensstämmer med de finansiella behoven och prognoserna.

 • Upprätthålla kontakter med lokala företrädare

  Upprätthålla goda kontakter med företrädare för det lokala vetenskapliga, ekonomiska och civila samhället.

 • Granska offentliga inkomster

  Granska de resurser som finns tillgängliga för nationella eller lokala myndigheter, t.ex. skatteintäkter, för att se till att inkomsterna är förenliga med inkomstförväntningarna, att inga fel görs och att det inte förekommer någon misstänkt verksamhet vid hanteringen av de offentliga finanserna.

 • Hantera genomförandet av myndighetsföreskrifter

  Hantera genomförandet av nya myndighetsföreskrifter eller förändringar av befintliga föreskrifter på nationell eller regional nivå samt leda personal som är involverad i genomförandet.

Source: Sisyphus ODB