Yrke hydrograf

Hydrografer mäter och kartlägger marina miljöer med hjälp av specialutrustning. De samlar in vetenskapliga data för att studera topografin och morfologin hos vattensamlingar och vattendrag.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Kartografi

  Vetenskap som omfattar tolkning av element som beskrivs i kartor, dess relaterade mått och tekniska specifikationer. 

 • Topografi

  En grafisk framställning av en plats eller en region på en karta som visar deras relativa positioner och upphöjningar.

 • Matematik

  Matematik är studiet av ämnen som kvantitet, struktur, utrymme och förändring. Det inbegriper identifiering av mönster och utarbetande av nya hypoteser utifrån dessa mönster. Matematiker strävar efter att bevisa att dessa hypoteser är korrekta eller felaktiga. Det finns många områden inom matematik, varav vissa används i stor utsträckning vid praktiska tillämpningar.

 • Geomatik

  Den vetenskapliga disciplin som avser insamling, lagring och bearbetning av geografisk information.

 • Geodesi

  Vetenskaplig gren som kombinerar tillämpad matematik och geovetenskap för att mäta och återge vår planet. Inom geodesi studeras fenomen som gravitationsfält, polförflyttningar och tidvatten.

 • Hydrografi

  Den vetenskapliga disciplin som studerar och mäter de fysiska egenskaperna hos vattenförekomster som hav, sjöar och vattendrag. Den studerar den aktuella situationen för navigeringssyften och förutser förändringar över tid.

 • Batymetri

  Den vetenskapliga disciplin som studerar topografi under vattenytan.

 • Lantmäteri

  Tekniken för bestämning av den markbundna eller tredimensionella positionen av punkter samt avstånd och vinklar mellan dem.

 • Inspektionsmetoder

  Förstå inspektionsmetoder, fjärranalyser och utrustning.

Färdigheter

 • Skriva lantmäterirapporter

  Skriva en lantmäterirapport som innehåller information om fastighetsgränser, terrängens höjd och djup osv.

 • Justera lantmäteriutrustning

  Se till att mätningen är korrekt genom att anpassa lantmäteriutrustningen.

 • Dokumentera lantmäteriverksamhet

  Fylla i och registrera alla administrativa, operativa och tekniska dokument som rör lantmäteriverksamhet.

 • Samla in kartläggningsdata

  Samla in och arkivera kartläggningsresurser och kartläggningsdata.

 • Göra lantmäteriberäkningar

  Utföra beräkningar och samla in tekniska data för att fastställa korrigeringar för jordens rundning, traversjusteringar och slutna traverser, planmätningar, azimut, markörplaceringar osv.

 • Kalibrera elektroniska instrument

  Korrigera och justera tillförlitligheten hos ett elektroniskt instrument genom att mäta resultat och jämföra resultat med data i en referensapparat eller en uppsättning standardiserade resultat. Detta sker med regelbundna intervall som fastställs av tillverkaren och med hjälp av kalibreringsanordningar.

 • Använda lantmäteriinstrument

  Använda och justera mätinstrument, t.ex. teodoliter och prismor, och andra elektroniska avståndsmätinstrument.

 • Jämföra mätningsberäkningar

  Fastställa uppgifternas riktighet genom att jämföra beräkningar med tillämpliga standarder.

 • Registrera mätningsdata

  Samla in och bearbeta beskrivande data utifrån dokument som ritningar, skisser och anmärkningar.

 • Utföra undervattensundersökningar

  Genomföra undervattensundersökningar för att mäta och kartlägga undervattenstopografi och vattenmassors morfologi för att underlätta planeringen av vattenbruksprojekt, byggande av marina konstruktioner och utforskning av naturresurser.

Source: Sisyphus ODB