Yrke hyreskonsulent

Hyreskonsulenter sköter hyresverksamhet i flerbostadshus och icke -samägda fastigheter samt leder personal som arbetar med hyresfrågor. De upprättar, spårar och hanterar hyresdeponeringar och dokument. De övervakar även hyresförvaltningen och förbereder hyresbudgetar på års- och månadsbasis. De gör även aktiv reklam för lediga bostäder för att få nya boende, visar bostäder för potentiella hyresgäster och är närvarande vid ingående av avtal mellan hyresvärdar och hyresgäster i samband med privat egendom.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Finansiell analys

  Bedömning av finansiella möjligheter, medel och status för en organisation eller enskild person genom analys av redovisning och rapporter i syfte att fatta väl underbyggda affärsbeslut eller finansiella beslut.

 • Fastighetsrätt

  Den lag och lagstiftning som reglerar alla olika sätt att hantera egendom, t.ex. typer av egendom, hur man hanterar tvister gällande egendom samt regler för äganderätt.

 • Marknadsföringsteknik

  De kommunikationsstrategier som är avsedda att övertyga eller uppmuntra en publik och de olika medier som används för att uppnå detta mål.

 • Fastighetsmarknad

  Tendenserna rörande köp, försäljning eller uthyrning av fastigheter, inklusive mark, byggnader och naturresurser som omfattas av fastigheten; kategorierna av bostadsfastigheter och fastigheter för affärsändamål som sådana fastigheter handlas med.

 • Företagens sociala ansvar

  Hantering eller styrning av affärsprocesser på ett ansvarsfullt och etiskt sätt med beaktande av det ekonomiska ansvaret gentemot aktieägarna som lika viktigt som ansvaret gentemot berörda miljö- och samhällsparter.

 • Rapporter

  Ekonomisk redovisning av ett företags finansiella ställning vid periodens eller räkenskapsårets slut. Rapporten består av fem avsnitt; rapport över finansiell ställning, rapport över totalresultat, rapport över förändringar i eget kapital, rapport över kassaflöden samt anmärkningar.

Färdigheter

 • Planera arbetsmiljöförfaranden

  Införa rutiner för att upprätthålla och förbättra hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.

 • Upprätta försäkringsavtal

  Skriv ett avtal som innehåller alla nödvändiga uppgifter, t.ex. den försäkrade produkten, den betalning som ska göras, hur ofta betalningen är nödvändig, den försäkrades personuppgifter och för vilka villkor försäkringen är giltig eller ogiltig.

 • Genomföra projektledning

  Förvalta och planera olika resurser, såsom mänskliga resurser, budget, tidsfrister, resultat och kvalitet som krävs för ett specifikt projekt och övervaka projektets utveckling för att uppnå ett specifikt mål inom en fastställd tid och budget.

 • Analysera försäkringsrisk

  Analysera sannolikheten för och storleken på den risk som ska försäkras samt uppskatta värdet av kundens lösa eller fasta egendom.

 • Informera om hyresavtal

  Informera hyresvärdar eller hyresgäster i en fastighet om hyresvärdens och hyresgästens skyldigheter och rättigheter, t.ex. hyresvärdens ansvar för underhåll av egendom och vräkning i händelse av avtalsbrott, och hyresgästens ansvar att i tid betala hyra och undvika vårdslöshet.

 • Jämföra fastighetsvärden

  Erhålla information om värden på fastigheter som är jämförbara med den egendom som ska värderas för att göra mer korrekta värderingar och bedömningar eller för att fastställa eller förhandla om det pris till vilket egendomen kan säljas eller hyras.

 • Hantera relationer med chefer

  Hantera relationer med chefer inom andra avdelningar för att säkerställa effektiv service och kommunikation, dvs. försäljning, planering, inköp, handel, distribution och teknik.

 • Inkassera hyra

  Ta emot och hantera betalningar från hyresgäster av fastigheter, t.ex. bostäder eller kommersiella fastigheter, för att se till att den betalda hyran överensstämmer med avtalet och att hyresavgifterna betalas i tid.

 • Införa finansiella regler

  Läsa, förstå och se till att finansiella regler följs av företaget vid samtliga skattemässiga och redovisningsrelaterade förfaranden inom organisationen.

 • Tillhandahålla fastighetsinformation

  Tillhandahålla information om de positiva och negativa aspekterna av en fastighet och det praktiska när det gäller finansiella transaktioner eller försäkringsförfaranden, t.ex. placering, fastighetens sammansättning, renoverings- eller reparationsbehov, fastighetens kostnader och kostnader för försäkring.

 • Handleda anställda

  Övervaka val, utbildning, resultat och motivation avseende anställda.

 • Följa företagets standarder

  Leda och styra enligt organisationens uppförandekod.

 • Hitta nya kunder

  Inleda verksamhet för att locka till sig nya och intressanta kunder. Be om rekommendationer och referenser, hitta platser där potentiella kunder kan lokaliseras.

 • Sträva efter företagstillväxt

  Utveckla strategier och planer som syftar till att uppnå hållbar företagstillväxt, oavsett om företaget ägs av dig själv eller någon annan. Sträva i handling efter att öka intäkterna och åstadkomma positiva kassaflöden.

 • Kommunicera med kunder

  Svara och kommunicera med kunder på ett maximalt effektivt och ändamålsenligt sätt för att möjliggöra för dem att få tillgång till önskade produkter eller tjänster, eller ge annan hjälp som de kan behöva.

 • Kommunicera med hyresgäster

  Kommunicera på ett positivt och samarbetsvilligt sätt med hyresgästerna i en fastighet eller del av en fastighet, t.ex. lägenheter och enheter i kommersiella fastigheter, för att tillse effektiva förfaranden gällande hyra och andra avtalsvillkor samt för att säkerställa att hyresgästerna är nöjda.

 • Analysera ett företags ekonomiska resultat

  Baserat på bokföring, register, finansieringsöversikter och extern information om marknaden, analysera företagets resultat i finansiella frågor för att fastställa förbättringsåtgärder som skulle kunna öka vinsten.

 • Administrera leasingavtal

  Upprätta och administrera ett avtal mellan en leasinggivare och leasingtagare som gör det möjligt för leasingtagaren att nyttja en egendom som ägs eller förvaltas av leasinggivaren under en tidsperiod.

Source: Sisyphus ODB