Yrke importspeditör, jordbruksråvaror, utsäde och djurfoder

Importspeditörer (jordbruksråvaror, utsäde och djurfoder) har och tillämpar ingående kunskaper om import och export av varor, inklusive tullklarering och dokumentation.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Livsmedelslagstiftningens allmänna principer

  De nationella och internationella rättsliga bestämmelser och krav som tillämpas inom livsmedelsindustrin.

 • Regler rörande ämnen

  De nationella och internationella bestämmelserna om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, t.ex. förordning (EG) nr 1272/2008.

 • Råvaror, utsäde och djurfoder för jordbruksändamål

  Råvaror, utsäde och djurfoder för jordbruksändamål, deras funktioner, egenskaper samt rättsliga och regelmässiga krav.

 • Regler för internationella affärstransaktioner

  Fördefinierade kommersiella villkor som används i internationella affärstransaktioner som innehåller tydliga uppgifter, kostnader och risker i samband med leverans av varor och tjänster.

 • Skyddsåtgärder mot införande av skadegörare

  De nationella och internationella skyddsåtgärderna mot införande av skadegörare, t.ex. rådets direktiv 2000/29/EG, om åtgärder som skyddar mot att skadegörare på växter eller växtprodukter förs in eller sprids i gemenskapen.

 • Embargobestämmelser

  Nationella, internationella och utländska bestämmelser om sanktioner och embargo, t.ex. rådets förordning (EU) nr 961/2010.

 • Regler för internationell import och export

  Kunskap om de principer som styr import och export av produkter och utrustning, handelsrestriktioner, hälso- och säkerhetsåtgärder, licenser, o.s.v.

Färdigheter

 • Kommunicera med speditörer

  Upprätthålla ett bra kommunikationsflöde med speditörer som ser till att varorna levereras och distribueras på rätt sätt.

 • Hålla tidsfrister

  Säkerställa att operativa processer avslutas vid en tidigare överenskommen tid.

 • Handskas med transportföretag

  Organisera transportsystemen genom vilka en produkt överförs till köparen eller en produkt köps in från en leverantör, inbegripet produkter som transporteras genom tullar.

 • Lämna in skadeanmälningar till försäkringsbolag

  Lämna in en saklig begäran till ett försäkringsbolag om ett problem uppstår som täcks av en försäkring.

 • Arbeta med konflikthantering

  Ta ansvar för hanteringen av alla klagomål och tvister med empati och förståelse för att uppnå en lösning. Vara fullt medveten om alla protokoll och rutiner för socialt ansvar och kunna hantera problem med spelande på ett professionellt sätt med mognad och empati.

 • Tillämpa exportstrategier

  Följa och genomföra strategier beroende på företagets storlek och eventuella fördelar på den internationella marknaden. Fastställa mål för export av produkter eller råvaror för att minimera riskerna för potentiella köpare.

 • Kunna använda datorer

  Använda datorer, it-utrustning och modern teknik på ett effektivt sätt.

 • Tillämpa importstrategier

  Följa och genomföra strategier för import i enlighet med företagets storlek, dess produkters karaktär, den tillgängliga expertisen och affärsvillkoren på de internationella marknaderna. Dessa strategier omfattar procedurmässiga och strategiska frågor och inbegriper användning av tullmyndigheter eller förmedlare.

 • Administrera multimodal logistik

  Hantera flödet av produkter genom multimodal transport.

 • Skapa goda relationer till människor med olika kulturell bakgrund

  Förstå och skapa en relation till människor från olika kulturer, länder och ideologier utan fördömande eller förutfattade meningar.

 • Tala olika språk

  Behärska främmande språk för att kunna kommunicera på ett eller flera främmande språk.

 • Hantera anbud från potentiella transportörer

  Utvärdera de anbud om priser och tjänster som erbjuds av presumtiva transportörer på marknaden.

 • Planera transportverksamhet

  Planera mobilitet och transport för olika avdelningar i syfte att uppnå bästa möjliga rörlighet av utrustning och material. Förhandla fram bästa möjliga leveranspriser; jämföra olika anbud och välja ut det mest tillförlitliga och kostnadseffektiva.

 • övervaka leverans av varor

  Följa upp logistisk organisering av produkter; säkerställa att produkter har transporterats korrekt och i tid.

 • Ta fram affärshandlingar för import och export

  Upprätta officiella handlingar såsom remburser, fraktorder och ursprungsintyg.

 • Hitta lösningar på problem

  Lösa problem som uppstår vid planering, prioritering, organisering, ledning/främjande och prestandabedömning. Använda systematiska processer för insamling, analys och sammanställning av information för att utvärdera nuvarande praxis och skapa nya överenskommelser om praxis.

 • Säkerställa att tullreglerna följs

  Genomföra och övervaka efterlevnaden av import- och exportkraven för att undvika tullkrav, avbrott i försörjningskedjan, ökade totala kostnader.

Source: Sisyphus ODB