Yrke importspeditör, maskiner, industriell utrustning, fartyg och luftfartyg

Importspeditörer (maskiner, industriell utrustning, fartyg och luftfartyg) har och tillämpar ingående kunskaper om import och export av varor, inklusive tullklarering och dokumentation.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Flygplanstyper

  Olika flygplanstyper, deras funktioner, egenskaper samt rättsliga och regelmässiga krav.

 • Regler för internationella affärstransaktioner

  Fördefinierade kommersiella villkor som används i internationella affärstransaktioner som innehåller tydliga uppgifter, kostnader och risker i samband med leverans av varor och tjänster.

 • Import- och exportbestämmelser för farliga kemikalier

  Internationella och nationella lagar för export och import av farliga kemikalier.

 • Fartygstyper

  Känna till ett stort antal fartygstyper, deras egenskaper och specifikationer. Använda denna kunskap för att säkerställa att alla erforderliga säkerhetsåtgärder, tekniska åtgärder och underhållsåtgärder vidtas.

 • Regler för internationell import och export

  Kunskap om de principer som styr import och export av produkter och utrustning, handelsrestriktioner, hälso- och säkerhetsåtgärder, licenser, o.s.v.

 • Industriverktyg

  Verktyg och utrustning som används för industriella ändamål, både kraft- och handverktyg, och deras olika användningsområden.

 • Embargobestämmelser

  Nationella, internationella och utländska bestämmelser om sanktioner och embargo, t.ex. rådets förordning (EU) nr 961/2010.

 • Exportbestämmelser för varor med dubbla användningsområden

  Informationsområde som skiljer nationella och internationella regler för export av varor med dubbla användningsområden.

 • Maskinprodukter

  Maskinprodukterna och deras funktioner, egenskaper och rättsliga och lagstadgade krav.

Färdigheter

 • Skapa goda relationer till människor med olika kulturell bakgrund

  Förstå och skapa en relation till människor från olika kulturer, länder och ideologier utan fördömande eller förutfattade meningar.

 • Kunna använda datorer

  Använda datorer, it-utrustning och modern teknik på ett effektivt sätt.

 • Säkerställa att tullreglerna följs

  Genomföra och övervaka efterlevnaden av import- och exportkraven för att undvika tullkrav, avbrott i försörjningskedjan, ökade totala kostnader.

 • övervaka leverans av varor

  Följa upp logistisk organisering av produkter; säkerställa att produkter har transporterats korrekt och i tid.

 • Arbeta med konflikthantering

  Ta ansvar för hanteringen av alla klagomål och tvister med empati och förståelse för att uppnå en lösning. Vara fullt medveten om alla protokoll och rutiner för socialt ansvar och kunna hantera problem med spelande på ett professionellt sätt med mognad och empati.

 • Tala olika språk

  Behärska främmande språk för att kunna kommunicera på ett eller flera främmande språk.

 • Administrera multimodal logistik

  Hantera flödet av produkter genom multimodal transport.

 • Kommunicera med speditörer

  Upprätthålla ett bra kommunikationsflöde med speditörer som ser till att varorna levereras och distribueras på rätt sätt.

 • Hitta lösningar på problem

  Lösa problem som uppstår vid planering, prioritering, organisering, ledning/främjande och prestandabedömning. Använda systematiska processer för insamling, analys och sammanställning av information för att utvärdera nuvarande praxis och skapa nya överenskommelser om praxis.

 • Hålla tidsfrister

  Säkerställa att operativa processer avslutas vid en tidigare överenskommen tid.

 • Handskas med transportföretag

  Organisera transportsystemen genom vilka en produkt överförs till köparen eller en produkt köps in från en leverantör, inbegripet produkter som transporteras genom tullar.

 • Tillämpa exportstrategier

  Följa och genomföra strategier beroende på företagets storlek och eventuella fördelar på den internationella marknaden. Fastställa mål för export av produkter eller råvaror för att minimera riskerna för potentiella köpare.

 • Planera transportverksamhet

  Planera mobilitet och transport för olika avdelningar i syfte att uppnå bästa möjliga rörlighet av utrustning och material. Förhandla fram bästa möjliga leveranspriser; jämföra olika anbud och välja ut det mest tillförlitliga och kostnadseffektiva.

 • Tillämpa importstrategier

  Följa och genomföra strategier för import i enlighet med företagets storlek, dess produkters karaktär, den tillgängliga expertisen och affärsvillkoren på de internationella marknaderna. Dessa strategier omfattar procedurmässiga och strategiska frågor och inbegriper användning av tullmyndigheter eller förmedlare.

 • Ta fram affärshandlingar för import och export

  Upprätta officiella handlingar såsom remburser, fraktorder och ursprungsintyg.

 • Lämna in skadeanmälningar till försäkringsbolag

  Lämna in en saklig begäran till ett försäkringsbolag om ett problem uppstår som täcks av en försäkring.

 • Hantera anbud från potentiella transportörer

  Utvärdera de anbud om priser och tjänster som erbjuds av presumtiva transportörer på marknaden.

Source: Sisyphus ODB