Yrke industribrandman

Industribrandmän ansvarar för nödinsatser vid utbrott av brand eller andra farliga situationer i industriområden eller industrianläggningar. De rycker ut vid bränder och utsläpp av farliga ämnen för att skydda industripersonal och industribyggnader. De ser till att industrianläggningen uppfyller kraven enligt hälso- och säkerhetsföreskrifter. De ordnar även sanering av områden och bedömer skadan.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Brandbekämpningssystem

  De enheter och system som används för att släcka bränder; klassning och kemi gällande bränder.

 • Produktionsteknik

  Det teknikområde som sysslar med utveckling, förbättring och genomförande av komplexa processer och system för kunskap, människor, utrustning osv.

 • Regler rörande ämnen

  De nationella och internationella bestämmelserna om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, t.ex. förordning (EG) nr 1272/2008.

 • Brandsäkerhetsföreskrifter

  Rättsliga regler som ska tillämpas för brandsäkerhet och förebyggande av brand vid en anläggning.

 • Första hjälpen

  Akutvård som ges till en sjuk eller skadad person vid cirkulations- och/eller andningssvikt, medvetslöshet, sår, blödning, chock eller förgiftning.

 • Industriverktyg

  Verktyg och utrustning som används för industriella ändamål, både kraft- och handverktyg, och deras olika användningsområden.

 • Hälso- och säkerhetsföreskrifter

  Nödvändiga hälso-, säkerhets-, hygien- och miljönormer samt lagstiftning inom sektorn för särskilda verksamheter.

 • Hydraulik

  Kraftöverföringssystem som använder flytande vätskor för att överföra kraft.

 • Förebyggande av bränder

  Föreskrifter om brand- och explosionsskydd och om den utrustning, de system och de metoder som används.

Färdigheter

 • Säkerställa allmänhetens säkerhet

  Genomföra relevanta förfaranden, strategier och använda lämplig utrustning för att främja lokal eller nationell säkerhetsverksamhet för skydd av data, personer, institutioner och egendom.

 • Använda olika typer av brandsläckare

  Ha kunskap om och tillämpa olika brandsläckningsmetoder samt olika typer och klasser av brandsläckningsutrustning.

 • Välja riskkontroll

  Utföra lämpliga val av riskkontrollåtgärder och riskhanteringsmetoder.

 • Arbeta med kemikalier

  Hantera kemikalier och välja ut särskilda kemikalier för vissa processer. Känna till de reaktioner som är en följd av att de kombineras.

 • Arbeta i grupp i farlig miljö

  Arbeta tillsammans med andra i en farlig, ibland bullrig, miljö, t.ex. en brinnande byggnad eller en smidesanläggning, för att uppnå en högre nivå av effektivitet samtidigt som medarbetarnas säkerhet beaktas.

 • Bedöma riskfaktorer

  Fastställa påverkan från ekonomiska, politiska och kulturella riskfaktorer och ytterligare frågor.

 • Bekämpa bränder

  Vidta lämpliga åtgärder för att förhindra att bränder sprids.

 • Ge första hjälpen

  Administrera hjärt-lungräddning eller första hjälpen för att hjälpa en sjuk eller skadad person tills de får medicinsk behandling.

 • Leda fabriksverksamhet

  Övervaka fabriksdriften, planera, formulera, organisera, kontrollera och leda fabriksverksamhet.

 • Släcka bränder

  Välja lämpliga ämnen och metoder, såsom vatten och olika kemiska agenter, för att släcka bränder beroende på deras storlek. Använda en andningsmask.

 • Hjälpa personer i förorenade områden

  Bistå arbetare vid sanering samt hjälpa personer som löper risk att exponeras i samband med säkerhetsinsatser, till exempel genom att ge instruktioner om att använda skyddsutrustning, information om inträde i och utträde ur skyddsområden samt använda saneringsutrustning.

 • Skaffa undan farligt avfall

  Bortskaffa farliga material såsom kemiska eller radioaktiva ämnen i enlighet med miljö- och arbetsmiljöbestämmelser.

 • Utföra sök- och räddningsinsatser

  Bistå vid bekämpning av naturkatastrofer och civila katastrofer, såsom skogsbränder, översvämningar och trafikolyckor. Genomföra sök- och räddningsinsatser.

 • Arbeta säkert med kemikalier

  Vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att lagra, använda och bortskaffa kemiska produkter.

 • övervaka kemiska processer

  Kontrollera att kemiska processer överensstämmer med kraven och övervaka alla indikatorer eller varningssignaler som ges av instrument såsom registreringsinstrument, flödesmätare och panellampor.

 • Förvalta akuta vårdsituationer

  Hantera situationer där beslutsfattande under tidspress är avgörande för att rädda liv.

 • Bedöma förorening

  Analysera belägg för kontaminering. Ge råd om hur dekontaminering kan gå till.

 • Undvika kontamination

  Undvika blandning eller kontamination av material.

 • Hantera allvarliga händelser

  Vidta omedelbara åtgärder för att reagera på allvarliga händelser som påverkar individers säkerhet och trygghet i privata eller offentliga områden, t.ex. trafikolyckor.

 • Evakuera personer från byggnader

  Evakuera en person från en farlig byggnad eller en farlig situation i skyddssyfte, se till att den drabbade kommer i säkerhet och vid behov kan få sjukvård.

Source: Sisyphus ODB