Yrke informationslagerdesigner

Informationslagerdesigner ansvarar för planering, sammankoppling, utformning, planering och införande av datalagersystem. De utvecklar, övervakar och underhåller ETL-processer, rapporteringsprogram och datalagrens utformning.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • It-säkerhetslagstiftning

  Den uppsättning lagstadgade regler som skyddar informationsteknik, it-nätverk och datorsystem och som omfattar de rättsliga konsekvenser som följer av att de används felaktigt. De reglerade åtgärderna omfattar brandväggar, intrångsdetektering, antivirusprogram och kryptering.

 • Frågespråk för RDF-format

  Frågespråk som SPARQL, som används för att hämta och hantera data som lagrats i RDF-format (Resource Description Framework).

 • Modellering av affärsprocess

  Verktyg, metoder och notationer för att beskriva och analysera affärsprocesser och ta fram modeller för dess fortsatta utveckling. Business Process Model and Notation (BPMN) och Business Process Execution Language (BPEL) är exempel på sådana verktygssatser.

 • Databas

  Klassificering av databaser som anger deras syfte, egenskaper, terminologi, modeller och användningsområden, t.ex. XML-databaser, dokumentbaserade databaser och fulltextdatabaser.

 • Databashanteringssystem

  Verktyg för att skapa, uppdatera och hantera databaser, såsom Oracle, MySQL och Microsoft SQL Server.

 • Verktyg för databasutveckling

  Metoder och verktyg för att skapa en logisk och fysisk struktur för databaser, såsom logiska datastrukturer, diagram, modelleringsmetoder och enhetsrelationer.

 • Systemteori

  De principer som kan tillämpas på alla typer av system på alla hierarkiska nivåer, som beskriver systemets interna organisation, dess mekanismer för att upprätthålla identitet och stabilitet och uppnå anpassning och självreglering samt dess beroende och interaktion med miljön.

 • Frågespråk

  Standardiserade datorspråk för att hämta information från en databas och för dokument som innehåller den information som söks.

 • Webbprogrammering

  Programmeringsparadigm som bygger på en kombination av kodning (som lägger till sammanhang och struktur till text) och annan webbprogrammering, såsom Ajax, javascript och PHP, för att genomföra lämpliga åtgärder och visualisera innehållet.

 • Informationsstruktur

  Den typ av infrastruktur som definierar formatet av data: halvstrukturerad, ostrukturerad och strukturerad.

 • Datalager

  Datalagringssystem som analyserar och rapporterar data, t.ex. en så kallad data mart.

Färdigheter

 • Fastställa tekniska krav

  Specificera tekniska egenskaper hos varor, material, metoder, processer, tjänster, system, programvara och funktioner genom att identifiera och uppfylla de särskilda behov som ska tillgodoses i enlighet med kundernas krav.

 • Analysera affärskrav

  Undersöka kundernas behov och förväntningar på en produkt eller tjänst för att identifiera och åtgärda inkonsekvenser och eventuella meningsskiljaktigheter mellan berörda parter.

 • Skapa datauppsättningar

  Generera en samling nya eller befintliga relaterade datauppsättningar som består av separata delar, men som kan göras om till en enhet.

 • Skriva databasdokumentation

  Utarbeta dokumentation som innehåller information om den databas som är relevant för slutanvändarna.

 • Ta fram programdesign

  Införliva en rad krav i en tydlig och organiserad programvarudesign.

 • Utveckla automatiska migreringsmetoder

  Skapa automatisk överföring av IKT-information mellan olika typer av lagring, format och system för att personal ska slippa göra det manuellt.

 • Hantera standarder för datautbyte

  Fastställa och upprätthålla standarder för överföring av data från källscheman till den datastruktur som krävs för ett resultatschema.

 • Administrera hanteringssystem för relationsdatabas

  Extrahera, lagra och kontrollera information med hjälp av hanteringssystem för relationsdatabasmodellen, som arrangerar data i rader och kolumner, såsom Oracle Database, Microsoft SQL Server och MySQL (Oracle Corporation).

 • Utforma databasschema

  Utarbeta ett utkast till databasschema genom att följa reglerna för relationsdatabassystem (RDBMS) för att skapa en logiskt ordnad grupp av objekt, t.ex. tabeller, kolumner och processer.

 • Skapa databasdiagram

  Utarbeta modeller och diagram för databaser som fastställer strukturen av en databas med hjälp av modellprogramvaruverktyg som ska användas i efterföljande processer.

 • Bedöma IT-kunskaper

  Utvärdera den implicita kompetensen hos kvalificerade experter inom ett IKT-system för att göra den explicit för vidare analys och utnyttjande.

 • Migrera befintliga data

  Tillämpa migrations- och konverteringsmetoder på befintliga data för att överföra eller konvertera data mellan olika format, lagringsplatser eller datorsystem.

 • Tillämpa IT-systemteori

  Implementera principer för IT-systemteori för att förklara och dokumentera systemegenskaper som kan tillämpas överallt i andra system

 • Använda märkspråk

  Använd datorspråk som är syntaktiskt urskiljbara från texten, för att lägga till noter till ett dokument, ange layout och processtyper av dokument såsom HTML.

 • Hantera databas

  Använda system och modeller för databashantering, definiera databeroenden, använda frågespråk och databashanteringssystem för att utveckla och hantera databaser.

Source: Sisyphus ODB