Yrke ingenjör, effektfördelning

Ingenjörer (effektfördelning) projekterar och använder anläggningar som distribuerar energi från distributionsanläggningen till konsumenter. Detta gör det möjligt att optimera eldistributionen och se till att konsumenternas behov tillgodoses. De säkerställer även efterlevnad av säkerhetsbestämmelserna genom att övervaka de automatiska processerna i anläggningarna och styra arbetsflödet.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Energi

  Effektkapacitet i form av mekanisk och elektrisk energi, värmeenergi, potentiell energi eller annan energi från kemiska eller fysiska resurser som används för att driva ett fysiskt system.

 • Säkerhetsbestämmelser för elkraft

  Efterlevnad av de säkerhetsåtgärder som ska vidtas vid installation, drift och underhåll av anläggningar och utrustning som genererar, överför och distribuerar elkraft, t.ex. använda lämpliga säkerhetsanordningar och känna till förfaranden för hantering av utrustning samt förebyggande åtgärder som krävs.

 • Ingenjörsprinciper

  Tekniska aspekter som funktionalitet, reproducerbarhet och kostnader i förhållande till konstruktionen och hur de tillämpas i ingenjörsprojekt.

 • Elektroteknik

  Kunskap om elektroteknik, det ingenjörsområde som avser studier och användning av elektricitet, elektronik och elektromagnetism.

 • Energimarknad

  Trender och viktiga drivkrafter på energihandelsmarknaden, metoder och praxis för energihandel och identifiering av de viktigaste intressenterna inom energisektorn.

 • Elektrisk urladdning

  Egenskaper och tillämpningar för elektrisk urladdning, inklusive spänning och elektroder.

 • Tekniska ritningar

  Ritningsprogram och olika symboler, perspektiv, måttenheter, anmärkningssystem, visuella utformningar och sidlayout som används i tekniska ritningar.

 • Elförbrukning

  De olika faktorer som ingår i beräkningen och uppskattningen av elförbrukningen i en bostad eller en anläggning och metoder som kan bidra till att minska eller effektivisera elförbrukningen.

 • Elkraftteknik

  Underdisciplin inom energi- och elektroteknik som är specialiserad på produktion, överföring, distribution och användning av elkraft genom anslutning av elektriska anordningar till motorer, generatorer och transformatorer, som t.ex. en växel-/likströmsadapter.

 • Teknikprocesser

  En systematisk strategi för utveckling och underhåll av tekniska system.

Färdigheter

 • Ansvara för elöverföringssystem

  Ansvara för de system som säkerställer överföring av elektrisk energi från elproduktionsanläggningar till eldistributionsplatser via kraftledningar samt tillse den operativa säkerheten och efterlevnaden av tidtabeller och föreskrifter.

 • Kontrollera efterlevnad av eldistributionsschema

  Övervaka driften av elanläggning för energidistribution och eldistributionssystem för att se till att distributionsmålen uppfylls och att elförsörjningskraven uppfylls.

 • Godkänna teknisk konstruktion

  Godkänna den färdigställda tekniska konstruktionen för faktisk tillverkning och montering av produkten.

 • Inspektera luftkraftledningar

  Inspektera de strukturer som används för överföring och distribution av elektrisk energi, bland annat ledare och stolpar, för att identifiera skador och reparationsbehov samt se till att rutinunderhåll utförs.

 • Säkerställa efterlevnad av miljölagstiftning

  Övervaka verksamheter och utföra arbetsuppgifter som säkerställer överensstämmelse med standarder om miljöskydd och hållbarhet samt ändra aktiviteter vid ändringar i miljölagstiftningen. Se till att processerna överensstämmer med miljöreglerna och bästa praxis.

 • övervaka eldistribution

  Övervaka verksamheten vid en eldistributionsanläggning och driften av eldistributionssystem, t.ex. kraftledningar, för att säkerställa efterlevnad av lagstiftning, effektiva insatser och att utrustningen hanteras och underhålls på rätt sätt.

 • Säkerställa säkerheten vid elkraftsverksamhet

  Övervaka och kontrollera driften av ett system för överföring och distribution av elkraft för att säkerställa att stora risker kontrolleras och förebyggs, bland annat risker för dödande elchocker, skador på egendom och utrustning samt instabilitet i fråga om överföring och distribution.

 • ändra eldistributionssystem

  Se över rutiner, planer och databaser i syfte att identifiera och rekommendera ändringar i befintliga eldistributionssystem så att dessa uppfyller driftvillkor och bestämmelser.

 • Utföra vetenskaplig forskning

  Erhålla, korrigera eller förbättra kunskaper om fenomen genom att använda vetenskapliga metoder och tekniker utifrån empiriska eller mätbara iakttagelser.

 • Säkerställa efterlevnad av säkerhetslagstiftning

  Införa säkerhetsprogram för efterlevnad av nationella lagar och regler. Se till att utrustning och processer överensstämmer med säkerhetsförordningar.

 • Utveckla eldistributionsscheman

  Utarbeta planer som anger tidsramar och rutter för distribution av elektrisk energi, med beaktande av både nuvarande och potentiell framtida efterfrågan på elenergi så att tillgången kan tillgodose efterfrågan och distributionen ske på ett effektivt och säkert sätt.

 • Identifiera kundbehov

  Använda lämpliga frågor och aktivt lyssnande för att identifiera kundernas förväntningar, önskningar och krav på produkter och tjänster.

 • Göra elektriska beräkningar

  Fastställa typ, storlek och antal enheter av elektrisk utrustning för ett visst distributionsområde genom komplexa elektriska beräkningar. Dessa görs för instrument såsom transformatorer, kretsbrytare, omkopplare och överspänningsavledare.

 • Bedöma ekonomisk bärkraft

  Revidera och analysera finansiell information och projektkrav, till exempel budgetuppskattning, förväntad omsättning och riskbedömning i syfte att fastställa projektets fördelar och kostnader. Bedöma om avtalet eller projektet kommer att lösa in investeringen och om den potentiella vinsten är värd den finansiella risken.

 • Inspektera underjordiska kraftkablar

  Inspektera underjordiska kraftkablar under installations- eller reparationsverksamhet för att identifiera fel och bedöma skadans omfattning eller behovet av reparationer, och se till att de installeras och underhålls på rätt sätt.

 • Använda programvara för tekniska ritningar

  Upprätta tekniska konstruktioner och tekniska ritningar med hjälp av särskild programvara.

Source: Sisyphus ODB