Yrke ingenjör, elektromagnetism

Ingenjörer (elektromagnetism) projekterar och utarbetar elektromagnetiska system, apparater och komponenter såsom elektromagneter i högtalare, elektromagnetiska lås, magneter i MRI-anläggningar samt magneter i elektriska motorer.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Fysik

  Naturvetenskap som omfattar studier av ämnen, rörelse, energi, kraft och tillhörande begrepp.

 • Konsumentskydd

  Gällande lagstiftning om konsumenters rättigheter på marknaden.

 • El

  Förstå principerna för el- och strömkretsar och de risker som är förknippade med detta.

 • Elektromagnetism

  Studiet om elektromagnetiska krafter och samspelet mellan elektriska och magnetiska fält. Samspelet mellan elektriskt laddade partiklar kan skapa magnetfält med ett visst omfång eller en viss frekvens och elektricitet kan genereras genom förändringar som sker i detta magnetfält.

 • Mikrovågsteknik

  De tekniker som används för överföring av information eller energi via elektromagnetiska vågor mellan 1000 och 100 000 MHz.

 • Miljöhot

  De hot mot miljön som rör biologiska, kemiska, nukleära, radiologiska och fysiska faror.

 • Miljölagstiftning

  Miljöpolitik och lagstiftning som är tillämplig inom ett visst område.

 • Designritningar

  Förstå designritningar som beskriver utformningen av produkter, verktyg och tekniska system.

 • Matematik

  Matematik är studiet av ämnen som kvantitet, struktur, utrymme och förändring. Det inbegriper identifiering av mönster och utarbetande av nya hypoteser utifrån dessa mönster. Matematiker strävar efter att bevisa att dessa hypoteser är korrekta eller felaktiga. Det finns många områden inom matematik, varav vissa används i stor utsträckning vid praktiska tillämpningar.

 • Elprinciper

  Elektricitet bildas när ström färdas längs en ledare. Processen inbegriper fria elektroners förflyttning mellan atomer. Ju fler fria elektroner som förekommer i ett material desto bättre ledningsförmåga har materialet. De tre huvudparametrarna av elektricitet är spänning, ström (ampere) och resistans (ohm).

 • Elektroteknik

  Kunskap om elektroteknik, det ingenjörsområde som avser studier och användning av elektricitet, elektronik och elektromagnetism.

 • Bestämmelser för elektrisk utrustning

  De nationella och internationella regler som rör användning och tillverkning av elektrisk utrustning på fabriksgolvet. Dessa regler inbegriper bestämmelser och riktlinjer för bland annat allmän riskhantering, tillverkning av elektrisk utrustning, provning av elektrisk utrustning, installation av elektrisk utrustning, varningsmärkning och certifikat.

 • Elektromagnetiskt spektrum

  De olika elektromagnetiska våglängderna eller frekvenser som befinner sig inom det elektromagnetiska spektrumet. Våglängder är indelade i olika kategorier beroende på dess våglängd och energinivå, med början från radiovåglängder med en lång våglängd och låg energinivå, till mikrovågor, infrarött ljus, synligt ljus, ultraviolett ljus, röntgenstrålar och slutligen gammastrålar med kort våglängd och hög energinivå.

 • Elektromagnet

  Magneter där magnetiska fält framställs genom elektrisk ström. Genom att manipulera den elektriska strömmen kan de magnetiska fälten också ändras och manipuleras, vilket möjliggör större kontroll än permanenta icke-elektriska magneter. Elektromagneter används ofta i elektriska enheter, som t.ex. högtalare, hårddiskar, MR-enheter och elektriska motorer.

 • Ingenjörsprinciper

  Tekniska aspekter som funktionalitet, reproducerbarhet och kostnader i förhållande till konstruktionen och hur de tillämpas i ingenjörsprojekt.

Färdigheter

 • Hantera kundförfrågningar enligt Reachförordningen

  Svara på privata konsumenters begäran i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 enligt vilken kemiska ämnen som inger mycket stora betänkligheter (SVHC-ämnen) bör förekomma minimalt. Ge råd till kunder om hur de ska agera och skydda sig själva om förekomsten av ämnen som inger mycket stora betänkligheter är större än förväntat.

 • Säkerställa att material uppfyller krav

  Se till att de material som leverantörerna tillhandahåller uppfyller de angivna kraven.

 • Designa elektromagneter

  Designa och utveckla elektromagneter eller produkter och maskiner som använder elektromagnetism, såsom högtalare och MRT-maskiner. Se till att kraven på prestanda, tillförlitlighet och tillverkningsmöjligheter uppfylls.

 • Använda programvara för tekniska ritningar

  Upprätta tekniska konstruktioner och tekniska ritningar med hjälp av särskild programvara.

 • Utföra dataanalys

  Samla in data och statistik att testa och utvärdera i syfte att generera anspråk och mönsterprognoser med målet att upptäcka användbar information i en beslutsprocess.

 • Avläsa tekniska ritningar

  Läsa de tekniska ritningarna för en produkt som ingenjören har upprättat för att föreslå förbättringar, göra produktmodeller eller använda produkten.

 • Rapportera analysresultat

  Utarbeta forskningsdokument eller ge presentationer för att rapportera resultaten av ett genomfört forsknings- och analysprojekt, med angivande av de analysförfaranden och analysmetoder som lett fram till resultaten samt potentiella tolkningar av resultaten.

 • Använda utrustning för vetenskaplig mätning

  Använda anordningar, maskiner och utrustning för vetenskapliga mätningar. Den vetenskapliga utrustningen består av specialiserade mätinstrument som raffinerats för att underlätta insamling av data.

 • Analysera kvalitetskontroller

  Utföra inspektioner och tester av tjänster, processer eller produkter för att bedöma kvalitet.

 • Utföra vetenskaplig forskning

  Erhålla, korrigera eller förbättra kunskaper om fenomen genom att använda vetenskapliga metoder och tekniker utifrån empiriska eller mätbara iakttagelser.

 • Skapa modeller för elektromagnetiska produkter

  Modellera och simulera de konstruerade elektromagneter eller elektromagnetiska produkter med hjälp av programvara för teknisk design. Bedöma produktens bärkraft och undersöka de fysiska parametrarna för att säkerställa en framgångsrik produktionsprocess.

 • Designa prototyper

  Designa prototyper för produkter eller produktkomponenter genom tillämpning av projekterings- och konstruktionsprinciper.

 • Analysera testdata

  Tolka och analysera data som har samlats in under testning för att formulera slutsatser, nya insikter eller lösningar.

 • Tillverka produktionsprototyper

  Utarbeta tidiga modeller eller prototyper i syfte att testa koncept och replikerbarhet. Skapa prototyper att bedöma i samband med förproduktionstester.

 • Studera litteratur i en fråga

  Bedriva omfattande och systematisk forskning i information och publikationer om ett visst ämne. Presentera en jämförande utvärderande litteratursammanfattning.

 • Utveckla testmetoder

  Utveckla testprotokoll som gör det möjligt att utföra olika analyser av produkter, system och komponenter.

 • Följa bestämmelser om förbjudna material

  Följa bestämmelserna om förbud mot tungmetaller i lödmetall, flamskyddsmedel i plast och ftalatmjukningsmedel i plast och kabelisolering enligt EU:s RoHS-/WEEE-direktiv och Kinas RoHS-lagstiftning.

 • Godkänna teknisk konstruktion

  Godkänna den färdigställda tekniska konstruktionen för faktisk tillverkning och montering av produkten.

 • Registrera testdata

  Registrera data som har identifierats särskilt under tidigare provtagningar för att intyga att testets utfall ger specifika resultat eller för att granska subjektets reaktion under exceptionella eller ovanliga indata.

 • ändra tekniska ritningar

  Anpassa utformningen av produkter eller delar av produkter så att de uppfyller kraven.

Source: Sisyphus ODB