Yrke ingenjör, elektromekanik

Ingenjörer (elektromekanik) projekterar och utarbetar utrustning och maskiner som använder både elektrisk och mekanisk teknik. De upprättar skisser och dokument med närmare uppgifter om materialanskaffning, monteringsprocessen och andra tekniska specifikationer. De även provar och utvärderar prototyperna. De övervakar tillverkningsprocessen.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Elmotorer

  Motorer som omvandlar elenergi till mekanisk energi.

 • Elgeneratorer

  Principer och åtgärder för produkter som kan omvandla mekanisk energi till elektrisk energi, som t.ex. generatorer för likström eller växelström, rotorer, statorer, armaturer och fält.

 • Kopplingsschema

  En visuell bild av en elektrisk krets, dess komponenter och kopplingarna mellan dessa komponenter.

 • Elektriska drivsystem

  Elektromekaniska system som använder elektriska motorer för att kontrollera elektriska maskiners rörelser och processer.

 • Designritningar

  Förstå designritningar som beskriver utformningen av produkter, verktyg och tekniska system.

 • Elektroteknik

  Kunskap om elektroteknik, det ingenjörsområde som avser studier och användning av elektricitet, elektronik och elektromagnetism.

 • Matematik

  Matematik är studiet av ämnen som kvantitet, struktur, utrymme och förändring. Det inbegriper identifiering av mönster och utarbetande av nya hypoteser utifrån dessa mönster. Matematiker strävar efter att bevisa att dessa hypoteser är korrekta eller felaktiga. Det finns många områden inom matematik, varav vissa används i stor utsträckning vid praktiska tillämpningar.

 • El

  Förstå principerna för el- och strömkretsar och de risker som är förknippade med detta.

 • Fysik

  Naturvetenskap som omfattar studier av ämnen, rörelse, energi, kraft och tillhörande begrepp.

 • Elektriska maskiner

  Elektriska apparater som kan omvandla mekanisk energi till elenergi (generatorer), elenergi till mekanisk energi (motorer) och ändra spänningsnivån hos en AC eller växelström (transformatorer).

 • Elprinciper

  Elektricitet bildas när ström färdas längs en ledare. Processen inbegriper fria elektroners förflyttning mellan atomer. Ju fler fria elektroner som förekommer i ett material desto bättre ledningsförmåga har materialet. De tre huvudparametrarna av elektricitet är spänning, ström (ampere) och resistans (ohm).

 • Miljöhot

  De hot mot miljön som rör biologiska, kemiska, nukleära, radiologiska och fysiska faror.

 • Elektromekanik

  Teknikprocesser som kombinerar elektrisk och mekanisk teknik inom elektromekaniska tillämpningar i anordningar som kräver el för att skapa mekaniska rörelser eller utrustning som genererar el genom mekaniska rörelser.

 • Miljölagstiftning

  Miljöpolitik och lagstiftning som är tillämplig inom ett visst område.

 • Ingenjörsprinciper

  Tekniska aspekter som funktionalitet, reproducerbarhet och kostnader i förhållande till konstruktionen och hur de tillämpas i ingenjörsprojekt.

 • Maskinteknik

  Teknisk gren som tillämpar principerna för fysik, ingenjörsvetenskap och materialvetenskap för att utforma, analysera, tillverka och underhålla mekaniska system.

Färdigheter

 • Tillverka produktionsprototyper

  Utarbeta tidiga modeller eller prototyper i syfte att testa koncept och replikerbarhet. Skapa prototyper att bedöma i samband med förproduktionstester.

 • Utföra vetenskaplig forskning

  Erhålla, korrigera eller förbättra kunskaper om fenomen genom att använda vetenskapliga metoder och tekniker utifrån empiriska eller mätbara iakttagelser.

 • Rapportera analysresultat

  Utarbeta forskningsdokument eller ge presentationer för att rapportera resultaten av ett genomfört forsknings- och analysprojekt, med angivande av de analysförfaranden och analysmetoder som lett fram till resultaten samt potentiella tolkningar av resultaten.

 • Registrera testdata

  Registrera data som har identifierats särskilt under tidigare provtagningar för att intyga att testets utfall ger specifika resultat eller för att granska subjektets reaktion under exceptionella eller ovanliga indata.

 • Analysera testdata

  Tolka och analysera data som har samlats in under testning för att formulera slutsatser, nya insikter eller lösningar.

 • Designa prototyper

  Designa prototyper för produkter eller produktkomponenter genom tillämpning av projekterings- och konstruktionsprinciper.

 • Utföra dataanalys

  Samla in data och statistik att testa och utvärdera i syfte att generera anspråk och mönsterprognoser med målet att upptäcka användbar information i en beslutsprocess.

 • Designa elektromekaniska system

  Utkast och utformning av elektromekaniska system, produkter och komponenter med hjälp av programvara och utrustning för datorstödd konstruktion (CAD).

 • Testa elektromekaniska system

  Testa elektromekaniska system, maskiner och komponenter med användning av lämplig utrustning. Samla in och analysera data. Övervaka och utvärdera systemprestanda och vid behov vidta åtgärder.

 • Studera litteratur i en fråga

  Bedriva omfattande och systematisk forskning i information och publikationer om ett visst ämne. Presentera en jämförande utvärderande litteratursammanfattning.

 • Samla in teknisk information

  Tillämpa systematiska undersökningsmetoder och kommunicera med berörda parter för att hitta specifik information och utvärdera undersökningens resultat för att bedöma informationens relevans, tillhörande tekniska system och utveckling.

 • Skapa modeller för elektromekaniska system

  Modellera och simulera ett elektromekaniskt system, en produkt eller en komponent så att produktens bärkraft kan bedömas och de fysiska parametrarna kan undersökas innan produkten faktiskt framställs.

 • Följa bestämmelser om förbjudna material

  Följa bestämmelserna om förbud mot tungmetaller i lödmetall, flamskyddsmedel i plast och ftalatmjukningsmedel i plast och kabelisolering enligt EU:s RoHS-/WEEE-direktiv och Kinas RoHS-lagstiftning.

 • Använda programvara för tekniska ritningar

  Upprätta tekniska konstruktioner och tekniska ritningar med hjälp av särskild programvara.

 • Godkänna teknisk konstruktion

  Godkänna den färdigställda tekniska konstruktionen för faktisk tillverkning och montering av produkten.

 • övervaka kvalitetsstandarder för tillverkning

  Övervaka kvalitetsnormer inom tillverknings- och slutbehandlingsprocessen.

 • ändra tekniska ritningar

  Anpassa utformningen av produkter eller delar av produkter så att de uppfyller kraven.

Source: Sisyphus ODB