Yrke ingenjör, farmaceutisk industri

Ingenjörer (farmaceutisk industri) projekterar och utarbetar teknik som används inom läkemedelsforskning och läkemedelstillverkning samt ger råd till de farmaceutiska tillverkningsanläggningarna för att underhålla och driva denna teknik och för att säkerställa att kundernas och arbetstagarnas säkerhetskrav uppfylls. De kan även delta i skapande och projektering av läkemedelsfabriker och forskningscentrum.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • God tillverkningssed

  Lagstadgade krav och goda tillverkningsseder (GMP) som tillämpas inom den berörda tillverkningssektorn.

 • Ingenjörsprinciper

  Tekniska aspekter som funktionalitet, reproducerbarhet och kostnader i förhållande till konstruktionen och hur de tillämpas i ingenjörsprojekt.

 • Kemi

  Ämnets sammansättning, struktur och egenskaper och de processer och transformationer som de genomgår, men även användningen av olika kemikalier och deras interaktioner, produktionstekniker, riskfaktorer och bortskaffningsmetoder.

 • Kvalitetssystem för läkemedelstillverkning

  Den kvalitetssystemmodell som ska tillämpas för läkemedelstillverkning. Det vanligaste systemet säkerställer kvaliteten i fråga om anläggningar och utrustning, laboratoriekontrollsystem, materialsystem, produktionssystem samt förpacknings- och märkningssystem.

 • Klinisk kemi

  Klinisk kemi är en medicinsk specialitet som beskrivs i direktiv 2005/36/EG.

 • Läkemedelsutveckling

  Läkemedelstillverkningsfas, förklinisk fas (forskning och test på djur), klinisk fas (kliniska prövningar på människor) och de underfaser som krävs för att erhålla ett läkemedel som slutprodukt.

 • Analytisk kemi

  Instrument och metoder som används för att skilja åt, identifiera och kvantifiera materia – de kemiska komponenterna i naturliga och konstgjorda material och lösningar.

 • Läkemedelsindustri

  Huvudaktörer, företag och förfaranden inom läkemedelsindustrin och de lagar och förordningar som reglerar patentering, kontroll, säkerhet och marknadsföring av läkemedel.

 • Teknikprocesser

  En systematisk strategi för utveckling och underhåll av tekniska system.

 • Läkemedelsföreskrifter

  Regler och föreskrifter i EU:s lagstiftning och från livsmedels- och läkemedelsmyndigheten som gäller kliniska prövningar och läkemedelsutveckling.

 • Människans fysiologi

  Vetenskapen om de mänskliga organen, deras samspel och mekanismer.

Färdigheter

 • Använda dator

  Använda datorutrustning eller digital utrustning för att främja kvalitetskontroll, datahantering och kommunikation. Följa instruktioner från ett datorprogram, skapa datafiler eller -dokument.

 • Förutsäga organisationsrisker

  Analysera ett företags verksamhet och handlingar för att bedöma relaterade konsekvenser och eventuella risker för företaget och utveckla lämpliga strategier för att åtgärda dessa.

 • Följa arbetsmiljöstandarder

  Följa de normer för hygien och säkerhet som fastställts av respektive myndigheter.

 • Testa produktionsråvaror

  Testa levererade material innan de släpps vidare för produktion och säkerställa att resultaten överensstämmer med god tillverkningssed samt leverantörernas analysintyg.

 • Säkerställa efterlevnad av miljölagstiftning

  Övervaka verksamheter och utföra arbetsuppgifter som säkerställer överensstämmelse med standarder om miljöskydd och hållbarhet samt ändra aktiviteter vid ändringar i miljölagstiftningen. Se till att processerna överensstämmer med miljöreglerna och bästa praxis.

 • Föra register med information om satser

  Upprätta rapporter om historiken av tillverkade satser med beaktande av rådata, test som utförts och överensstämmelse med god tillverkningssed för varje produktsats.

 • Utföra vetenskaplig forskning

  Erhålla, korrigera eller förbättra kunskaper om fenomen genom att använda vetenskapliga metoder och tekniker utifrån empiriska eller mätbara iakttagelser.

 • Tänka analytiskt

  Framställa tankar med hjälp av logik och resonemang för att identifiera styrkor och svagheter hos alternativa lösningar, slutsatser eller strategier för problem.

 • Arbeta med kemikalier

  Hantera kemikalier och välja ut särskilda kemikalier för vissa processer. Känna till de reaktioner som är en följd av att de kombineras.

 • Bedöma miljöpåverkan

  Övervaka miljöpåverkan och göra bedömningar i syfte att identifiera och minska organisationens miljörisker och samtidigt ta hänsyn till kostnaderna.

 • Analysera ingenjörsprinciper

  Analysera de principer som måste beaktas när det gäller tekniska konstruktioner och projekt såsom funktionalitet, reproducerbarhet, kostnader och andra principer.

 • Använda programvara för tekniska ritningar

  Upprätta tekniska konstruktioner och tekniska ritningar med hjälp av särskild programvara.

 • Skriva tekniska rapporter

  Sammanställa tekniska kundrapporter som är begripliga för människor utan teknisk bakgrund.

 • Godkänna teknisk konstruktion

  Godkänna den färdigställda tekniska konstruktionen för faktisk tillverkning och montering av produkten.

 • Säkerställa efterlevnad av säkerhetslagstiftning

  Införa säkerhetsprogram för efterlevnad av nationella lagar och regler. Se till att utrustning och processer överensstämmer med säkerhetsförordningar.

 • ändra tekniska ritningar

  Anpassa utformningen av produkter eller delar av produkter så att de uppfyller kraven.

 • övervaka anläggningens produktion

  Övervaka införandet och effektiviteten när det gäller processerna på anläggningen för att säkerställa maximala produktionsnivåer.

Source: Sisyphus ODB