Yrke ingenjör, flytande bränsle

Ingenjörer (flytande bränsle) utvärderar anläggningar för utvinning av flytande bränsle. De projekterar och utarbetar metoder för utvinning av flytande bränslen under jordytan, inklusive råoljor, naturgas, gasol, icke-petroleumbaserade fossila bränslen, biodiesel och alkoholer. De maximerar återvinning av kolväten till lägsta kostnad och strävar efter minimal miljöpåverkan.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Matematik

  Matematik är studiet av ämnen som kvantitet, struktur, utrymme och förändring. Det inbegriper identifiering av mönster och utarbetande av nya hypoteser utifrån dessa mönster. Matematiker strävar efter att bevisa att dessa hypoteser är korrekta eller felaktiga. Det finns många områden inom matematik, varav vissa används i stor utsträckning vid praktiska tillämpningar.

 • Provtagning för oljekällor

  Provtagningsförfaranden, t.ex. volymflödesanalys och tryckprovning, som beskriver källans förmåga att producera olja.

 • Kemi

  Ämnets sammansättning, struktur och egenskaper och de processer och transformationer som de genomgår, men även användningen av olika kemikalier och deras interaktioner, produktionstekniker, riskfaktorer och bortskaffningsmetoder.

 • Naturgas

  Olika aspekter som rör naturgas, dvs. hur den utvinns och bearbetas, dess beståndsdelar, användningsområden, miljöpåverkan osv.

 • Fossila bränslen

  De typer av bränslen som innehåller höga halter av koldioxid och som inkluderar bensin, kol och petroleum samt de processer genom vilka de bildas, såsom anaerob nedbrytning av organismer, samt de sätt på vilka de används för att generera energi.

 • Biodiesel

  Vegetabilisk olja eller animaliskt fett framställt av fetter som reagerar med alkoholer.

 • Motoralkohol

  Alkoholer som t.ex. etanol och metanol som används för att förbättra motoreffekten genom att injicera dem i luftintaget hos förbränningsmotorer med automatisk induktion.

 • Petroleum

  De olika aspekterna av olja: dess utvinning, bearbetning, beståndsdelar, användningar, miljöfrågor, etc.

 • Miljölagstiftning

  Miljöpolitik och lagstiftning som är tillämplig inom ett visst område.

Färdigheter

 • Tolka utvinningsdata

  Bearbeta och tolka utvinningsdata och skicka återkoppling till utvecklingsteamen; använda lärdomar i den konkreta verksamheten.

 • Ta fram utvinningsförslag

  Ta fram detaljerade utvinningsförslag genom att samla information om utvinningsplatsen och de berörda partnernas samtycke.

 • Göra felsökning

  Identifiera operativa problem, besluta vad som behöver göras och rapportera detta.

 • Hantera vätskor vid oljeproduktion

  Hantera problem och förutse potentiella problem som uppstår till följd av vätskor som används vid oljeproduktion.

 • Använda dator

  Använda datorutrustning eller digital utrustning för att främja kvalitetskontroll, datahantering och kommunikation. Följa instruktioner från ett datorprogram, skapa datafiler eller -dokument.

 • Hantera miljöpåverkan

  Genomföra åtgärder för att minimera de biologiska, kemiska och fysiska konsekvenserna av gruvdrift på miljön.

 • Ta itu med problem på ett kritiskt sätt

  Identifiera styrkor och svagheter hos olika abstrakta och rationella koncept, såsom problem, synpunkter och tillvägagångssätt som avser en viss problematisk situation, i syfte att ta fram lösningar och alternativa metoder för att hantera situationen.

 • Hantera interaktion mellan brunnar

  Förstå och hantera processen för interaktion mellan olika brunnar.

 • Designa system för naturgasbearbetning

  Utforma utrustning och förfaranden för att avlägsna föroreningar från naturgas i syfte att säkerställa att biprodukterna följer bestämmelserna och kan användas som bränsle.

 • Kontrollera pumpverksamhet vid petroleumproduktion

  Kontroll av driften av anläggningen och av gas- och oljepumpar. Övervaka mätare och monitorer och kontrollera utrustningen för att se till att utvinningen sker på ett effektivt och säkert sätt.

 • Utforma system för brunnsflöde

  Utforma/utarbeta system som bidrar till brunnsflöde; använda sänkbara pumpar.

 • övervaka utvinningsloggning

  Övervaka avverkningar och tillse utformningstester och provtagningar; analysera och tolka resultaten.

 • Rapportera om resultat för brunnar

  Dokumentera och dela resultat för brunnar på ett transparent sätt, förmedla resultatet till affärspartner, revisorer, samarbetsteam och den interna ledningen.

 • Samarbeta med testingenjörer

  Upprätta relationer med ingenjörer som genomför brunnstester för att optimera förfaranden, fatta realtidsbeslut i frågor om förvärvande av data.

 • Fastställa utökning av flödeshastighet

  Rekommendera och utvärdera utökning av flödeshastighet; förstå och säkert utföra syrabehandling eller hydraulisk spräckning.

 • Utarbeta tekniska rapporter

  Utarbeta tekniska rapporter som beskriver resultat och processer för vetenskaplig eller teknisk forskning eller bedömer dess framsteg. Dessa rapporter hjälper forskare att hålla sig à jour med de senaste rönen.

 • Välja brunnsutrustning

  Välja och köpa lämplig utrustning för olika funktioner inom brunnen.

 • Hantera vätskor vid gasproduktion

  Hantera problem och förutse potentiella problem som uppstår till följd av vätskor som används vid produktion av olja och gas.

 • Leda brunnsverksamhet

  Övervaka brunnsverksamhet och leda personalen, bl.a. utbildning och handledning av personalen. Leda en arbetsgrupp som arbetar tillsammans som ett team; se till att tidsfrister efterlevs för att maximera kundnöjdhet.

Source: Sisyphus ODB