Yrke ingenjör, gruvhälsa och gruvsäkerhet

Ingenjörer (gruvhälsa och gruvsäkerhet) utarbetar och tillämpar system och rutiner för att förebygga skador och sjukdomar hos anställda, förbättra gruvors arbetsförhållanden, minska hälso- och säkerhetsriskerna och förebygga skador på utrustning och egendom.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • El

  Förstå principerna för el- och strömkretsar och de risker som är förknippade med detta.

 • Säkerhetslagstiftning för gruvdrift

  Lagar, förordningar och riktlinjer för säkerhet vid gruvdrift.

 • Geologi

  Fast jord, bergarter, geologiska strukturer och de processer genom vilka dessa förändras.

Färdigheter

 • Utarbeta tekniska rapporter

  Utarbeta tekniska rapporter som beskriver resultat och processer för vetenskaplig eller teknisk forskning eller bedömer dess framsteg. Dessa rapporter hjälper forskare att hålla sig à jour med de senaste rönen.

 • Utbilda anställda om gruvsäkerhet

  Anordna utbildning i gruvsäkerhet för arbetstagare, arbetsledare och ledningen.

 • Ta itu med problem på ett kritiskt sätt

  Identifiera styrkor och svagheter hos olika abstrakta och rationella koncept, såsom problem, synpunkter och tillvägagångssätt som avser en viss problematisk situation, i syfte att ta fram lösningar och alternativa metoder för att hantera situationen.

 • Undersöka gruvolyckor

  Undersöka gruvolyckor, identifiera osäkra arbetsförhållanden och utforma åtgärder för förbättring.

 • Handleda anställda

  Övervaka val, utbildning, resultat och motivation avseende anställda.

 • Upprätthålla register över gruvdrift

  Föra register över gruvdriftsproduktion och -utveckling, inklusive maskinernas prestanda.

 • Använda dator

  Använda datorutrustning eller digital utrustning för att främja kvalitetskontroll, datahantering och kommunikation. Följa instruktioner från ett datorprogram, skapa datafiler eller -dokument.

 • Hantera förfaranden för nödsituationer

  Snabbt reagera i nödsituationer och fastställa planerade nödförfaranden.

 • Säkerställa efterlevnad av säkerhetslagstiftning

  Införa säkerhetsprogram för efterlevnad av nationella lagar och regler. Se till att utrustning och processer överensstämmer med säkerhetsförordningar.

 • Förebygga hälso- och säkerhetsproblem

  Kartlägga säkerhets- och hälsoproblem och ta fram lösningar för att förebygga olyckor.

 • Utveckla hälso- och säkerhetsstrategier för gruvdrift

  Utveckla strategier och förfaranden för hantering av hälsa och säkerhet i samband med gruvdrift. Se till att förfarandena överensstämmer med som minst nationell lagstiftning.

Source: Sisyphus ODB