Yrke ingenjör, gruvhälsa och gruvsäkerhet

Ingenjörer (gruvhälsa och gruvsäkerhet) utarbetar och tillämpar system och rutiner för att förebygga skador och sjukdomar hos anställda, förbättra gruvors arbetsförhållanden, minska hälso- och säkerhetsriskerna och förebygga skador på utrustning och egendom.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • El

  Förstå principerna för el- och strömkretsar och de risker som är förknippade med detta.

 • Säkerhetslagstiftning för gruvdrift

  Lagar, förordningar och riktlinjer för säkerhet vid gruvdrift.

 • Geologi

  Fast jord, bergarter, geologiska strukturer och de processer genom vilka dessa förändras.

Färdigheter

 • Utarbeta tekniska rapporter

  Utarbeta tekniska rapporter som beskriver resultat och processer för vetenskaplig eller teknisk forskning eller bedömer dess framsteg. Dessa rapporter hjälper forskare att hålla sig à jour med de senaste rönen.

 • Utbilda anställda om gruvsäkerhet

  Anordna utbildning i gruvsäkerhet för arbetstagare, arbetsledare och ledningen.

 • Ta itu med problem på ett kritiskt sätt

  Identifiera styrkor och svagheter hos olika abstrakta och rationella koncept, såsom problem, synpunkter och tillvägagångssätt som avser en viss problematisk situation, i syfte att ta fram lösningar och alternativa metoder för att hantera situationen.

 • Undersöka gruvolyckor

  Undersöka gruvolyckor, identifiera osäkra arbetsförhållanden och utforma åtgärder för förbättring.

 • Handleda anställda

  Övervaka val, utbildning, resultat och motivation avseende anställda.

 • Upprätthålla register över gruvdrift

  Föra register över gruvdriftsproduktion och -utveckling, inklusive maskinernas prestanda.

 • Använda dator

  Använda datorutrustning eller digital utrustning för att främja kvalitetskontroll, datahantering och kommunikation. Följa instruktioner från ett datorprogram, skapa datafiler eller -dokument.

 • Hantera förfaranden för nödsituationer

  Snabbt reagera i nödsituationer och fastställa planerade nödförfaranden.

 • Säkerställa efterlevnad av säkerhetslagstiftning

  Införa säkerhetsprogram för efterlevnad av nationella lagar och regler. Se till att utrustning och processer överensstämmer med säkerhetsförordningar.

 • Förebygga hälso- och säkerhetsproblem

  Kartlägga säkerhets- och hälsoproblem och ta fram lösningar för att förebygga olyckor.

 • Utveckla hälso- och säkerhetsstrategier för gruvdrift

  Utveckla strategier och förfaranden för hantering av hälsa och säkerhet i samband med gruvdrift. Se till att förfarandena överensstämmer med som minst nationell lagstiftning.

Source: Sisyphus ODB