Yrke ingenjör, medicinsk teknik

Ingenjörer (medicinsk teknik) projekterar och utarbetar medicinska system, installationer och utrustning såsom pacemakrar, MRT-skannrar och röntgenapparater. De övervakar hela tillverkningsprocessen från utformning av koncept till produktens tillämpning, bland annat genom att ta fram produktförbättringar, utveckla metoder och tekniker för att bedöma lämplighet för konstruktionen, samordna den ursprungliga produktionen, utveckla testförfaranden och utforma tillverkningsdiagram.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Ingenjörsprinciper

  Tekniska aspekter som funktionalitet, reproducerbarhet och kostnader i förhållande till konstruktionen och hur de tillämpas i ingenjörsprojekt.

 • Biomedicinska tekniker

  De olika metoder och tekniker som används inom biomedicinska analyser, till exempel molekylära och biomedicinska tekniker, bildteknik, genteknik, elektrofysiologiska tekniker och in silico-teknik.

 • Material för medicintekniska produkter

  Olika material som används för att framställa medicintekniska produkter, t.ex. polymermaterial, termoplastiska material, härdplast, metallegeringar och läder. När valet av material görs måste hänsyn tas till medicinska föreskrifter, kostnader och biokompatibilitet.

 • Fysik

  Naturvetenskap som omfattar studier av ämnen, rörelse, energi, kraft och tillhörande begrepp.

 • Analytiska metoder inom biomedicinsk vetenskap

  De olika vetenskapliga, matematiska eller analytiska metoder som används inom biomedicin.

 • Kvalitetsstandarder

  De nationella och internationella kraven, specifikationerna och riktlinjerna för att säkerställa att produkter, tjänster och processer är av god kvalitet och ändamålsenliga.

 • Matematik

  Matematik är studiet av ämnen som kvantitet, struktur, utrymme och förändring. Det inbegriper identifiering av mönster och utarbetande av nya hypoteser utifrån dessa mönster. Matematiker strävar efter att bevisa att dessa hypoteser är korrekta eller felaktiga. Det finns många områden inom matematik, varav vissa används i stor utsträckning vid praktiska tillämpningar.

 • Medicintekniska produkter

  Utrustning och anordningar som används för att diagnostisera, förebygga och behandla medicinska problem. Medicintekniska produkter omfattar ett brett spektrum av produkter, från sprutor och proteser till MRI-maskiner och hörapparater.

 • Mekanik

  Teoretiska och praktiska tillämpningar av den forskning som syftar till att studera rörelser och krafter på fysiska organ till utveckling av maskiner och mekaniska anordningar.

 • Designritningar

  Förstå designritningar som beskriver utformningen av produkter, verktyg och tekniska system.

 • Testmetoder för medicintekniska produkter

  Metoder för att testa kvaliteten, tillförlitligheten och prestandan hos medicintekniska produkter samt produktens material och komponenter före, under och efter systemen utformas.

 • Biomedicinsk ingenjörskonst

  De biomedicinska tekniska processer som används för att skapa medicintekniska produkter, proteser och behandlingar.

 • Tekniska ritningar

  Ritningsprogram och olika symboler, perspektiv, måttenheter, anmärkningssystem, visuella utformningar och sidlayout som används i tekniska ritningar.

 • Biomedicinsk vetenskap

  De principer av naturvetenskap som tillämpas på medicin. Medicinska vetenskaper såsom mikrobiologi och klinisk virologi tillämpar biologins principer för medicinska kunskaper och uppfinningsverksamhet.

 • Bestämmelser för medicintekniska produkter

  Nationella och internationella bestämmelser om tillverkning, säkerhet och distribution av medicintekniska produkter.

 • Teknikprocesser

  En systematisk strategi för utveckling och underhåll av tekniska system.

Färdigheter

 • Designa prototyper

  Designa prototyper för produkter eller produktkomponenter genom tillämpning av projekterings- och konstruktionsprinciper.

 • Registrera testdata

  Registrera data som har identifierats särskilt under tidigare provtagningar för att intyga att testets utfall ger specifika resultat eller för att granska subjektets reaktion under exceptionella eller ovanliga indata.

 • Studera litteratur i en fråga

  Bedriva omfattande och systematisk forskning i information och publikationer om ett visst ämne. Presentera en jämförande utvärderande litteratursammanfattning.

 • Använda programvara för tekniska ritningar

  Upprätta tekniska konstruktioner och tekniska ritningar med hjälp av särskild programvara.

 • Rapportera analysresultat

  Utarbeta forskningsdokument eller ge presentationer för att rapportera resultaten av ett genomfört forsknings- och analysprojekt, med angivande av de analysförfaranden och analysmetoder som lett fram till resultaten samt potentiella tolkningar av resultaten.

 • Testa medicintekniska produkter

  Se till att medicintekniska produkter är lämpliga för patienten samt testa och utvärdera dem för att se till att de fungerar korrekt. Göra justeringar för att säkerställa lämplighet, funktion och komfort.

 • Använda utrustning för vetenskaplig mätning

  Använda anordningar, maskiner och utrustning för vetenskapliga mätningar. Den vetenskapliga utrustningen består av specialiserade mätinstrument som raffinerats för att underlätta insamling av data.

 • Utföra dataanalys

  Samla in data och statistik att testa och utvärdera i syfte att generera anspråk och mönsterprognoser med målet att upptäcka användbar information i en beslutsprocess.

 • Skapa modeller för medicintekniska produkter

  Skapa modeller för och simulera medicintekniska produkter med hjälp av teknisk projekteringsprogramvara. Bedöma produktens genomförbarhet och undersöka de fysiska parametrarna för att säkerställa en framgångsrik produktionsprocess.

 • Utveckla testmetoder för medicintekniska produkter

  Utveckla testprotokoll för att göra det möjligt för olika analyser av medicintekniska produkter och komponenter före, under och efter den medicintekniska produktens konstruktion.

 • Analysera kvalitetskontroller

  Utföra inspektioner och tester av tjänster, processer eller produkter för att bedöma kvalitet.

 • Avläsa tekniska ritningar

  Läsa de tekniska ritningarna för en produkt som ingenjören har upprättat för att föreslå förbättringar, göra produktmodeller eller använda produkten.

 • Utföra vetenskaplig forskning

  Erhålla, korrigera eller förbättra kunskaper om fenomen genom att använda vetenskapliga metoder och tekniker utifrån empiriska eller mätbara iakttagelser.

 • ändra tekniska ritningar

  Anpassa utformningen av produkter eller delar av produkter så att de uppfyller kraven.

 • Tillverka produktionsprototyper

  Utarbeta tidiga modeller eller prototyper i syfte att testa koncept och replikerbarhet. Skapa prototyper att bedöma i samband med förproduktionstester.

 • Designa medicintekniska produkter

  Utforma och utveckla medicintekniska produkter, såsom hörapparater och medicinsk bildutrustning, i enlighet med specifikationerna.

 • Godkänna teknisk konstruktion

  Godkänna den färdigställda tekniska konstruktionen för faktisk tillverkning och montering av produkten.

Source: Sisyphus ODB