Yrke ingenjör, mikroelektronik

Ingenjörer (mikroelektronik) projekterar, utvecklar och övervakar tillverkningen av små elektroniska apparater och komponenter såsom mikroprocessorer och integrerade kretsar.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Elprinciper

  Elektricitet bildas när ström färdas längs en ledare. Processen inbegriper fria elektroners förflyttning mellan atomer. Ju fler fria elektroner som förekommer i ett material desto bättre ledningsförmåga har materialet. De tre huvudparametrarna av elektricitet är spänning, ström (ampere) och resistans (ohm).

 • Designritningar

  Förstå designritningar som beskriver utformningen av produkter, verktyg och tekniska system.

 • Mikroelektronik

  Mikroelektronik är en underdisciplin inom elektronik och rör studier, design och tillverkning av små elektroniska komponenter som mikrochips.

 • El

  Förstå principerna för el- och strömkretsar och de risker som är förknippade med detta.

 • Testmetoder för elektronik

  Testprotokoll som möjliggör olika analyser av elektroniska system, produkter och komponenter. Dessa test omfattar provning av elektriska egenskaper såsom spänning, ström, resistans, kapacitans och induktans samt provning av specifika elektroniska komponenter såsom elektronrör, halvledare, integrerade kretsar och batterier. Dessa provningar omfattar visuell kontroll, funktionstest, miljöprovning och säkerhetstest.

 • Ingenjörsprinciper

  Tekniska aspekter som funktionalitet, reproducerbarhet och kostnader i förhållande till konstruktionen och hur de tillämpas i ingenjörsprojekt.

 • Miljöhot

  De hot mot miljön som rör biologiska, kemiska, nukleära, radiologiska och fysiska faror.

 • Integrerade kretsar

  Elektroniska komponenter bestående av en uppsättning elektroniska kretsar placerade på halvledarmaterial, t.ex. kisel. Integrerade kretsar kan bestå av flera miljarder elektroniska komponenter i mikroformat och är en av grundkomponenterna i elektronisk utrustning.

 • Elektronik

  Funktionen hos elektroniska kretskort, processorer, chips, datormaskinvara och programvara, inklusive programmering och tillämpningar. Använda denna kunskap för att se till att elektronisk utrustning fungerar korrekt.

 • Matematik

  Matematik är studiet av ämnen som kvantitet, struktur, utrymme och förändring. Det inbegriper identifiering av mönster och utarbetande av nya hypoteser utifrån dessa mönster. Matematiker strävar efter att bevisa att dessa hypoteser är korrekta eller felaktiga. Det finns många områden inom matematik, varav vissa används i stor utsträckning vid praktiska tillämpningar.

 • Mikrotillverkning

  Tillverkning av nano-, mikro- och mesoskalesystem och komponenter med en storlek på mellan 1 µm och 1 mm. Behovet av precision i mikroskala gör att det krävs tillförlitlig utrustning för visuell anpassning, till exempel system med jonstrålar och stereoelektroniska mikroskop, samt precisionsverktyg och -apparater, exempelvis gripanordningar i mikroformat. I tillverkningen av mikrosystem används tekniker för dopning, tunna filmer, etsning, bondning, mikrolitografi och polering.

 • Standarder för elektronisk utrustning

  Nationella och internationella kvalitets- och säkerhetsnormer samt föreskrifter om användning och tillverkning av elektronisk utrustning och dess komponenter såsom halvledare och kretskort.

 • Miljölagstiftning

  Miljöpolitik och lagstiftning som är tillämplig inom ett visst område.

 • Fysik

  Naturvetenskap som omfattar studier av ämnen, rörelse, energi, kraft och tillhörande begrepp.

 • Mikroprocessorer

  Datorprocessorer i mikroskala som integrerar centralprocessorn på ett enda chip.

Färdigheter

 • Designa prototyper

  Designa prototyper för produkter eller produktkomponenter genom tillämpning av projekterings- och konstruktionsprinciper.

 • Testa mikroelektronik

  Testa mikroelektronik med hjälp av lämplig utrustning. Samla in och analysera data. Övervaka och utvärdera systemets prestanda och vidta åtgärder vid behov.

 • Följa bestämmelser om förbjudna material

  Följa bestämmelserna om förbud mot tungmetaller i lödmetall, flamskyddsmedel i plast och ftalatmjukningsmedel i plast och kabelisolering enligt EU:s RoHS-/WEEE-direktiv och Kinas RoHS-lagstiftning.

 • Använda utrustning för vetenskaplig mätning

  Använda anordningar, maskiner och utrustning för vetenskapliga mätningar. Den vetenskapliga utrustningen består av specialiserade mätinstrument som raffinerats för att underlätta insamling av data.

 • Hantera kundförfrågningar enligt Reachförordningen

  Svara på privata konsumenters begäran i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 enligt vilken kemiska ämnen som inger mycket stora betänkligheter (SVHC-ämnen) bör förekomma minimalt. Ge råd till kunder om hur de ska agera och skydda sig själva om förekomsten av ämnen som inger mycket stora betänkligheter är större än förväntat.

 • Utveckla testmetoder för elektronik

  Utveckla testprotokoll för att möjliggöra olika analyser av elektroniska system, produkter och komponenter.

 • Utföra vetenskaplig forskning

  Erhålla, korrigera eller förbättra kunskaper om fenomen genom att använda vetenskapliga metoder och tekniker utifrån empiriska eller mätbara iakttagelser.

 • Säkerställa att material uppfyller krav

  Se till att de material som leverantörerna tillhandahåller uppfyller de angivna kraven.

 • Tillverka produktionsprototyper

  Utarbeta tidiga modeller eller prototyper i syfte att testa koncept och replikerbarhet. Skapa prototyper att bedöma i samband med förproduktionstester.

 • Studera litteratur i en fråga

  Bedriva omfattande och systematisk forskning i information och publikationer om ett visst ämne. Presentera en jämförande utvärderande litteratursammanfattning.

 • Avläsa tekniska ritningar

  Läsa de tekniska ritningarna för en produkt som ingenjören har upprättat för att föreslå förbättringar, göra produktmodeller eller använda produkten.

 • Utföra dataanalys

  Samla in data och statistik att testa och utvärdera i syfte att generera anspråk och mönsterprognoser med målet att upptäcka användbar information i en beslutsprocess.

 • Registrera testdata

  Registrera data som har identifierats särskilt under tidigare provtagningar för att intyga att testets utfall ger specifika resultat eller för att granska subjektets reaktion under exceptionella eller ovanliga indata.

 • Analysera kvalitetskontroller

  Utföra inspektioner och tester av tjänster, processer eller produkter för att bedöma kvalitet.

 • Rapportera analysresultat

  Utarbeta forskningsdokument eller ge presentationer för att rapportera resultaten av ett genomfört forsknings- och analysprojekt, med angivande av de analysförfaranden och analysmetoder som lett fram till resultaten samt potentiella tolkningar av resultaten.

 • Designa mikroelektronik

  Designa och utarbeta mikroelektroniska system, produkter och komponenter i enlighet med specifikationer, t.ex. mikrochips.

 • Använda programvara för tekniska ritningar

  Upprätta tekniska konstruktioner och tekniska ritningar med hjälp av särskild programvara.

 • ändra tekniska ritningar

  Anpassa utformningen av produkter eller delar av produkter så att de uppfyller kraven.

 • Skapa modeller för mikroelektronik

  Modellera och simulera mikroelektroniska system, produkter och komponenter med teknisk konstruktionsprogramvara. Bedöma produktens bärighet och undersöka de fysiska parametrarna för att säkerställa en framgångsrik produktionsprocess.

 • Analysera testdata

  Tolka och analysera data som har samlats in under testning för att formulera slutsatser, nya insikter eller lösningar.

 • Godkänna teknisk konstruktion

  Godkänna den färdigställda tekniska konstruktionen för faktisk tillverkning och montering av produkten.

Source: Sisyphus ODB