Yrke ingenjör, mikrosystem

Ingenjörer (mikrosystem), forskar om, utbildas och övervakar mikroelektromekaniska system (MEMS), som kan integreras i mekaniska, optiska, akustiska och elektroniska produkter.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Elektronik

  Funktionen hos elektroniska kretskort, processorer, chips, datormaskinvara och programvara, inklusive programmering och tillämpningar. Använda denna kunskap för att se till att elektronisk utrustning fungerar korrekt.

 • Mikrotillverkning

  Tillverkning av nano-, mikro- och mesoskalesystem och komponenter med en storlek på mellan 1 µm och 1 mm. Behovet av precision i mikroskala gör att det krävs tillförlitlig utrustning för visuell anpassning, till exempel system med jonstrålar och stereoelektroniska mikroskop, samt precisionsverktyg och -apparater, exempelvis gripanordningar i mikroformat. I tillverkningen av mikrosystem används tekniker för dopning, tunna filmer, etsning, bondning, mikrolitografi och polering.

 • Miljölagstiftning

  Miljöpolitik och lagstiftning som är tillämplig inom ett visst område.

 • Elektroteknik

  Kunskap om elektroteknik, det ingenjörsområde som avser studier och användning av elektricitet, elektronik och elektromagnetism.

 • Designritningar

  Förstå designritningar som beskriver utformningen av produkter, verktyg och tekniska system.

 • Elprinciper

  Elektricitet bildas när ström färdas längs en ledare. Processen inbegriper fria elektroners förflyttning mellan atomer. Ju fler fria elektroner som förekommer i ett material desto bättre ledningsförmåga har materialet. De tre huvudparametrarna av elektricitet är spänning, ström (ampere) och resistans (ohm).

 • Maskinteknik

  Teknisk gren som tillämpar principerna för fysik, ingenjörsvetenskap och materialvetenskap för att utforma, analysera, tillverka och underhålla mekaniska system.

 • Fysik

  Naturvetenskap som omfattar studier av ämnen, rörelse, energi, kraft och tillhörande begrepp.

 • Matematik

  Matematik är studiet av ämnen som kvantitet, struktur, utrymme och förändring. Det inbegriper identifiering av mönster och utarbetande av nya hypoteser utifrån dessa mönster. Matematiker strävar efter att bevisa att dessa hypoteser är korrekta eller felaktiga. Det finns många områden inom matematik, varav vissa används i stor utsträckning vid praktiska tillämpningar.

 • Miljöhot

  De hot mot miljön som rör biologiska, kemiska, nukleära, radiologiska och fysiska faror.

 • El

  Förstå principerna för el- och strömkretsar och de risker som är förknippade med detta.

 • Testmetoder för mikrosystem

  Metoder för testning av kvalitet, tillförlitlighet och prestanda hos mikrosystem och mikroelektromekaniska system samt deras material och komponenter före, under och efter utformning av systemen, t.ex. genom parametertester och inbränningstester.

 • Mikroelektromekaniska system

  Mikroelektromekaniska system (MEMS) är miniatyriserade elektromekaniska system som tillverkas med hjälp av processer för mikrotillverkning. MEMS består av mikrosensorer, mikromanöverorgan, mikrostrukturer och mikroelektronik. MEMS kan användas i en rad enheter, t.ex. skrivhuvuden till bläckstråleskrivare, digitala ljusprocessorer, gyroskop i smarttelefoner, accelerometrar för krockkuddar och miniatyrmikrofoner.

 • Ingenjörsprinciper

  Tekniska aspekter som funktionalitet, reproducerbarhet och kostnader i förhållande till konstruktionen och hur de tillämpas i ingenjörsprojekt.

Färdigheter

 • Testa mikroelektromekaniska system

  Testa mikroelektromekaniska system (MEMS) med hjälp av lämplig utrustning och lämpliga testmetoder såsom värmestötprov, värmecykelprov och förbränningsprov. Övervaka och utvärdera instrumentens prestanda och vidta åtgärder vid behov.

 • Utföra dataanalys

  Samla in data och statistik att testa och utvärdera i syfte att generera anspråk och mönsterprognoser med målet att upptäcka användbar information i en beslutsprocess.

 • Registrera testdata

  Registrera data som har identifierats särskilt under tidigare provtagningar för att intyga att testets utfall ger specifika resultat eller för att granska subjektets reaktion under exceptionella eller ovanliga indata.

 • Använda utrustning för vetenskaplig mätning

  Använda anordningar, maskiner och utrustning för vetenskapliga mätningar. Den vetenskapliga utrustningen består av specialiserade mätinstrument som raffinerats för att underlätta insamling av data.

 • Analysera testdata

  Tolka och analysera data som har samlats in under testning för att formulera slutsatser, nya insikter eller lösningar.

 • Utveckla testmetoder för mikroelektromekaniska system

  Utveckla testprotokoll, t.ex. parametertester och inbränningstester, för att möjliggöra olika analyser av mikroelektromekaniska system, produkter och komponenter före, under och efter konstruktionen av mikrosystemet.

 • Designa mikroelektromekaniska system

  Designa och utarbeta mikroelektromekaniska system (MEMS), t.ex. mikroavkännare. Framställa en modell och en simulering med hjälp av programvara för teknisk projektering för att bedöma produktens bärkraft och undersöka dess fysiska parametrar för att säkerställa en framgångsrik produktionsprocess.

 • Analysera kvalitetskontroller

  Utföra inspektioner och tester av tjänster, processer eller produkter för att bedöma kvalitet.

 • Tillverka produktionsprototyper

  Utarbeta tidiga modeller eller prototyper i syfte att testa koncept och replikerbarhet. Skapa prototyper att bedöma i samband med förproduktionstester.

 • Följa bestämmelser om förbjudna material

  Följa bestämmelserna om förbud mot tungmetaller i lödmetall, flamskyddsmedel i plast och ftalatmjukningsmedel i plast och kabelisolering enligt EU:s RoHS-/WEEE-direktiv och Kinas RoHS-lagstiftning.

 • Studera litteratur i en fråga

  Bedriva omfattande och systematisk forskning i information och publikationer om ett visst ämne. Presentera en jämförande utvärderande litteratursammanfattning.

 • Rapportera analysresultat

  Utarbeta forskningsdokument eller ge presentationer för att rapportera resultaten av ett genomfört forsknings- och analysprojekt, med angivande av de analysförfaranden och analysmetoder som lett fram till resultaten samt potentiella tolkningar av resultaten.

 • Designa prototyper

  Designa prototyper för produkter eller produktkomponenter genom tillämpning av projekterings- och konstruktionsprinciper.

 • Utföra vetenskaplig forskning

  Erhålla, korrigera eller förbättra kunskaper om fenomen genom att använda vetenskapliga metoder och tekniker utifrån empiriska eller mätbara iakttagelser.

 • ändra tekniska ritningar

  Anpassa utformningen av produkter eller delar av produkter så att de uppfyller kraven.

 • Avläsa tekniska ritningar

  Läsa de tekniska ritningarna för en produkt som ingenjören har upprättat för att föreslå förbättringar, göra produktmodeller eller använda produkten.

 • Använda programvara för tekniska ritningar

  Upprätta tekniska konstruktioner och tekniska ritningar med hjälp av särskild programvara.

 • Godkänna teknisk konstruktion

  Godkänna den färdigställda tekniska konstruktionen för faktisk tillverkning och montering av produkten.

Source: Sisyphus ODB