Yrke ingenjör, sensorteknik

Ingenjörer (sensorteknik) projekterar och utarbetar sensorer, sensorsystem och produkter utrustade med sensorer. De planerar och övervakar tillverkningen av dessa produkter.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Standarder för elektronisk utrustning

  Nationella och internationella kvalitets- och säkerhetsnormer samt föreskrifter om användning och tillverkning av elektronisk utrustning och dess komponenter såsom halvledare och kretskort.

 • Elektronik

  Funktionen hos elektroniska kretskort, processorer, chips, datormaskinvara och programvara, inklusive programmering och tillämpningar. Använda denna kunskap för att se till att elektronisk utrustning fungerar korrekt.

 • El

  Förstå principerna för el- och strömkretsar och de risker som är förknippade med detta.

 • Sensorer

  Sensorer är givare som kan upptäcka eller uppfatta egenskaper i sin omgivning. De upptäcker förändringar i apparaturen eller miljön och ger en motsvarande optisk eller elektrisk signal. Sensorer är vanligtvis indelade i sex klasser, dvs. mekaniska, elektroniska, termiska, magnetiska, elektrokemiska och optiska sensorer.

 • Fysik

  Naturvetenskap som omfattar studier av ämnen, rörelse, energi, kraft och tillhörande begrepp.

 • Elprinciper

  Elektricitet bildas när ström färdas längs en ledare. Processen inbegriper fria elektroners förflyttning mellan atomer. Ju fler fria elektroner som förekommer i ett material desto bättre ledningsförmåga har materialet. De tre huvudparametrarna av elektricitet är spänning, ström (ampere) och resistans (ohm).

 • Matematik

  Matematik är studiet av ämnen som kvantitet, struktur, utrymme och förändring. Det inbegriper identifiering av mönster och utarbetande av nya hypoteser utifrån dessa mönster. Matematiker strävar efter att bevisa att dessa hypoteser är korrekta eller felaktiga. Det finns många områden inom matematik, varav vissa används i stor utsträckning vid praktiska tillämpningar.

 • Mikrosensorer

  Produkter med en storlek mindre än 1 mm som kan omvandla en icke-elektrisk signal, t.ex. temperatur, till en elektrisk signal. På grund av sin storlek erbjuder mikrosensorer bättre noggrannhet, intervall och känslighet jämfört med större sensorer.

 • Miljöhot

  De hot mot miljön som rör biologiska, kemiska, nukleära, radiologiska och fysiska faror.

 • Testmetoder för elektronik

  Testprotokoll som möjliggör olika analyser av elektroniska system, produkter och komponenter. Dessa test omfattar provning av elektriska egenskaper såsom spänning, ström, resistans, kapacitans och induktans samt provning av specifika elektroniska komponenter såsom elektronrör, halvledare, integrerade kretsar och batterier. Dessa provningar omfattar visuell kontroll, funktionstest, miljöprovning och säkerhetstest.

 • Reglerteknik

  Underdisciplin inom konstruktionen som är inriktad på styrning av systemens beteende med hjälp av sensorer och ställdon.

 • Miljölagstiftning

  Miljöpolitik och lagstiftning som är tillämplig inom ett visst område.

 • Designritningar

  Förstå designritningar som beskriver utformningen av produkter, verktyg och tekniska system.

 • Ingenjörsprinciper

  Tekniska aspekter som funktionalitet, reproducerbarhet och kostnader i förhållande till konstruktionen och hur de tillämpas i ingenjörsprojekt.

Färdigheter

 • Registrera testdata

  Registrera data som har identifierats särskilt under tidigare provtagningar för att intyga att testets utfall ger specifika resultat eller för att granska subjektets reaktion under exceptionella eller ovanliga indata.

 • Analysera testdata

  Tolka och analysera data som har samlats in under testning för att formulera slutsatser, nya insikter eller lösningar.

 • Analysera kvalitetskontroller

  Utföra inspektioner och tester av tjänster, processer eller produkter för att bedöma kvalitet.

 • Använda utrustning för vetenskaplig mätning

  Använda anordningar, maskiner och utrustning för vetenskapliga mätningar. Den vetenskapliga utrustningen består av specialiserade mätinstrument som raffinerats för att underlätta insamling av data.

 • Rapportera analysresultat

  Utarbeta forskningsdokument eller ge presentationer för att rapportera resultaten av ett genomfört forsknings- och analysprojekt, med angivande av de analysförfaranden och analysmetoder som lett fram till resultaten samt potentiella tolkningar av resultaten.

 • Avläsa tekniska ritningar

  Läsa de tekniska ritningarna för en produkt som ingenjören har upprättat för att föreslå förbättringar, göra produktmodeller eller använda produkten.

 • Tillverka produktionsprototyper

  Utarbeta tidiga modeller eller prototyper i syfte att testa koncept och replikerbarhet. Skapa prototyper att bedöma i samband med förproduktionstester.

 • ändra tekniska ritningar

  Anpassa utformningen av produkter eller delar av produkter så att de uppfyller kraven.

 • Designa prototyper

  Designa prototyper för produkter eller produktkomponenter genom tillämpning av projekterings- och konstruktionsprinciper.

 • Godkänna teknisk konstruktion

  Godkänna den färdigställda tekniska konstruktionen för faktisk tillverkning och montering av produkten.

 • Utföra dataanalys

  Samla in data och statistik att testa och utvärdera i syfte att generera anspråk och mönsterprognoser med målet att upptäcka användbar information i en beslutsprocess.

 • Följa bestämmelser om förbjudna material

  Följa bestämmelserna om förbud mot tungmetaller i lödmetall, flamskyddsmedel i plast och ftalatmjukningsmedel i plast och kabelisolering enligt EU:s RoHS-/WEEE-direktiv och Kinas RoHS-lagstiftning.

 • Studera litteratur i en fråga

  Bedriva omfattande och systematisk forskning i information och publikationer om ett visst ämne. Presentera en jämförande utvärderande litteratursammanfattning.

 • Testa sensorer

  Testa sensorer med hjälp av lämplig utrustning. Samla in och analysera data. Övervaka och utvärdera systemets prestanda och vid behov vidta åtgärder.

 • Utveckla testmetoder för elektronik

  Utveckla testprotokoll för att möjliggöra olika analyser av elektroniska system, produkter och komponenter.

 • Använda programvara för tekniska ritningar

  Upprätta tekniska konstruktioner och tekniska ritningar med hjälp av särskild programvara.

 • Designa sensorer

  Utforma och utveckla av olika typer av sensorer enligt särskilda specifikationer, t.ex. vibrationssensorer, värmesensorer, optiska sensorer, fuktighetssensorer och strömsensorer.

 • Skapa modeller för sensorer

  Skapa modeller för och simulera sensorer, produkter som använder sensorer och sensorkomponenter med hjälp av programvara för teknisk formgivning. På så sätt kan produktens livskraft bedömas och de fysiska parametrarna undersökas innan produkten konstrueras.

 • Utföra vetenskaplig forskning

  Erhålla, korrigera eller förbättra kunskaper om fenomen genom att använda vetenskapliga metoder och tekniker utifrån empiriska eller mätbara iakttagelser.

Source: Sisyphus ODB