Yrke ingenjör, transformator

Ingenjörer (transformator) projekterar högspänningsställverk för överföring, distribution och produktion av elektrisk energi. De utvecklar metoder för en effektiv drift av energiprocessen och säkerställer efterlevnad av säkerhets- och miljönormer.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Maskinteknik

  Teknisk gren som tillämpar principerna för fysik, ingenjörsvetenskap och materialvetenskap för att utforma, analysera, tillverka och underhålla mekaniska system.

 • Mekanik

  Teoretiska och praktiska tillämpningar av den forskning som syftar till att studera rörelser och krafter på fysiska organ till utveckling av maskiner och mekaniska anordningar.

 • Elektroteknik

  Kunskap om elektroteknik, det ingenjörsområde som avser studier och användning av elektricitet, elektronik och elektromagnetism.

 • Elektrisk urladdning

  Egenskaper och tillämpningar för elektrisk urladdning, inklusive spänning och elektroder.

 • Ingenjörsprinciper

  Tekniska aspekter som funktionalitet, reproducerbarhet och kostnader i förhållande till konstruktionen och hur de tillämpas i ingenjörsprojekt.

 • Säkerhetsbestämmelser för elkraft

  Efterlevnad av de säkerhetsåtgärder som ska vidtas vid installation, drift och underhåll av anläggningar och utrustning som genererar, överför och distribuerar elkraft, t.ex. använda lämpliga säkerhetsanordningar och känna till förfaranden för hantering av utrustning samt förebyggande åtgärder som krävs.

 • Teknikprocesser

  En systematisk strategi för utveckling och underhåll av tekniska system.

 • Elprinciper

  Elektricitet bildas när ström färdas längs en ledare. Processen inbegriper fria elektroners förflyttning mellan atomer. Ju fler fria elektroner som förekommer i ett material desto bättre ledningsförmåga har materialet. De tre huvudparametrarna av elektricitet är spänning, ström (ampere) och resistans (ohm).

 • Tekniska ritningar

  Ritningsprogram och olika symboler, perspektiv, måttenheter, anmärkningssystem, visuella utformningar och sidlayout som används i tekniska ritningar.

 • Elförbrukning

  De olika faktorer som ingår i beräkningen och uppskattningen av elförbrukningen i en bostad eller en anläggning och metoder som kan bidra till att minska eller effektivisera elförbrukningen.

 • Ström

  Flödet av elektriska laddningar, drivna av elektroner eller joner i ett medium som elektrolyt eller plasma.

Färdigheter

 • Säkerställa säkerheten vid elkraftsverksamhet

  Övervaka och kontrollera driften av ett system för överföring och distribution av elkraft för att säkerställa att stora risker kontrolleras och förebyggs, bland annat risker för dödande elchocker, skador på egendom och utrustning samt instabilitet i fråga om överföring och distribution.

 • Sköta elektroniska mätinstrument

  Sköta en mängd olika instrument som används för att mäta elektroniska egenskaper hos systemkomponenter, t.ex. mätare för optisk potential, fibereffektmätare, digitala effektmätare och multimetrar.

 • Designa elkraftsystem

  Bygga produktionsanläggningar, distributionsstationer och -system samt överföringsledningar för att överföra energi och ny teknik till angivna platser. Använda högteknologisk utrustning samt utföra efterforskning, underhåll och reparation för att hålla systemen I drift. Utforma och planera byggnader som ska uppföras för ändamålet.

 • Leda ingenjörsprojekt

  Leda ingenjörsprojekt, budget, tidsfrister och personalresurser samt planera scheman och teknisk verksamhet som är relevant för projektet.

 • Säkerställa efterlevnad av säkerhetslagstiftning

  Införa säkerhetsprogram för efterlevnad av nationella lagar och regler. Se till att utrustning och processer överensstämmer med säkerhetsförordningar.

 • Inspektera mark före uppförande av anläggningar

  Inspektera marken på en eventuell anläggningsplats för distributionsanläggningar genom att mäta och tolka olika data och beräkningar med hjälp av lämplig utrustning. Kontrollera om resultaten från fältarbetet överensstämmer med ritningar och specifikationer.

 • Godkänna teknisk konstruktion

  Godkänna den färdigställda tekniska konstruktionen för faktisk tillverkning och montering av produkten.

 • Använda programvara för tekniska ritningar

  Upprätta tekniska konstruktioner och tekniska ritningar med hjälp av särskild programvara.

 • Göra elektriska beräkningar

  Fastställa typ, storlek och antal enheter av elektrisk utrustning för ett visst distributionsområde genom komplexa elektriska beräkningar. Dessa görs för instrument såsom transformatorer, kretsbrytare, omkopplare och överspänningsavledare.

 • ändra tekniska ritningar

  Anpassa utformningen av produkter eller delar av produkter så att de uppfyller kraven.

 • Genomföra projektledning

  Förvalta och planera olika resurser, såsom mänskliga resurser, budget, tidsfrister, resultat och kvalitet som krävs för ett specifikt projekt och övervaka projektets utveckling för att uppnå ett specifikt mål inom en fastställd tid och budget.

 • Utarbeta AutoCAD-ritningar

  Utarbeta kommunala utföranderitningar med hjälp av AutoCAD.

 • Utföra vetenskaplig forskning

  Erhålla, korrigera eller förbättra kunskaper om fenomen genom att använda vetenskapliga metoder och tekniker utifrån empiriska eller mätbara iakttagelser.

 • Säkerställa efterlevnad av miljölagstiftning

  Övervaka verksamheter och utföra arbetsuppgifter som säkerställer överensstämmelse med standarder om miljöskydd och hållbarhet samt ändra aktiviteter vid ändringar i miljölagstiftningen. Se till att processerna överensstämmer med miljöreglerna och bästa praxis.

Source: Sisyphus ODB