Yrke inspektör, farliga material

Inspektörer (farliga material) inspekterar anläggningar som hanterar farliga material för att säkerställa efterlevnad av arbetsmiljölagstiftningen och lagstiftningen om hantering av farliga material. De undersöker överträdelser, utövar tillsyn över kontroll av beredskaps- och insatsplaner och ger råd om förbättring av anläggningars verksamhet och rutiner samt om bestämmelser om farliga material. De ger även råd till fabriker om eventuella källor för risk för allmänheten och om bättre säkerhetsbestämmelser.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Transport av farliga material

  Föreskrifter och säkerhetsförfaranden som används vid transport av farliga material och produkter såsom farligt avfall, kemikalier, sprängämnen och brännbart material.

 • Förebyggande av miljöföroreningar

  Försiktighetsåtgärder vid förorening av miljön, förfaranden för att bekämpa föroreningar och tillhörande utrustning samt möjliga åtgärder för att skydda miljön.

 • Radioaktiv kontamination

  De olika orsakerna till förekomsten av radioaktiva ämnen i vätskor, fasta ämnen eller gaser eller på ytor samt det sätt på vilket man identifierar typen av främmande ämnen, deras risker och koncentrationen av föroreningsämnen.

 • Korrekt förpackning av farligt avfall

  Veta att förpackningar för olika typer av farligt gods (utom vid begränsade och undantagna mängder) ska utformas och konstrueras enligt FN:s specifikationer och genomgå praktiska transportrelaterad provningar, t.ex. fall, stapling och tryckpåverkan. De måste även tillgodose behoven hos de material som de ska innehålla. Förpackningar ska vara certifierade av en behörig myndighet.

 • Avfall och skrot

  Det avfall och skrot som erbjuds, deras funktioner, egenskaper samt rättsliga och lagstadgade krav.

 • Typer av farligt avfall

  Olika typer av avfall som utgör en risk för miljön eller allmänhetens hälsa och säkerhet, t.ex. radioaktivt avfall, kemikalier och lösningsmedel, elektronik och avfall som innehåller kvicksilver.

 • Hantering av farligt avfall

  Metoder som används vid hantering och bortskaffande av farligt avfall, t.ex. asbest, farliga kemikalier, olika föroreningar och smittämnen, samt kunskap om relaterade miljölagar och -regler.

 • Avfallshantering

  Metoder, material och föreskrifter som gäller för insamling, transport, hantering och bortskaffande av avfall. Detta omfattar återvinning och tillsyn av bortskaffande av avfall.

 • Lagring av farligt avfall

  Föreskrifter och förfaranden rörande förvaring av material och ämnen som utgör en hälso- och säkerhetsrisk.

Färdigheter

 • Utveckla strategier för hantering av farligt avfall

  Utveckla strategier som syftar till att öka effektiviteten med vilken en anläggning behandlar, transporterar och bortskaffar farligt avfall, såsom radioaktivt avfall, kemikalier och elektronik.

 • Säkerställa att de lagstadgade reglerna för avfall följs

  Genomföra och övervaka företagsrutiner kring insamling, transport och bortskaffande av avfall i enlighet med alla bestämmelser och rättsliga krav.

 • Kontrollera efterlevnad av bestämmelser om farligt avfall

  Inspektera en organisations eller anläggnings strategier för hantering av farligt avfall i syfte att se till att deras åtgärder följer relevant lagstiftning och att åtgärder vidtas för att förbättra skyddet mot exponering och garantera hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.

 • Säkerställa att material uppfyller krav

  Se till att de material som leverantörerna tillhandahåller uppfyller de angivna kraven.

 • Ge råd om avfallshantering

  Ge råd till organisationer om hur avfallsföreskrifter och förbättringsstrategier för avfallshantering och avfallsminimering kan införas i syfte att främja miljömässigt hållbara metoder och öka miljömedvetenheten.

 • Granska certifieringar för transport av farligt gods

  Kontrollera om godset som ska transporteras och deras certifieringar uppfyller bestämmelserna, se till att intygen överensstämmer med godset. Förare ska se till att de säkrar lasten på sitt fordon, vilket för farligt gods kräver ett undertecknat packningsintyg (detta intyg kan utgöra en del av meddelandet om farligt gods).

 • Utföra riskanalys

  Identifiera och bedöma faktorer som kan äventyra ett projekts framgång eller hota en organisations funktion. Införa förfaranden för att undvika eller minimera faktorernas effekter.

 • Genomföra miljöskyddsåtgärder

  Se till att miljökriterier följs för att förebygga miljöskador. Sträva efter effektiv resursanvändning för att minska avfall och kostnader. Motivera medarbetare att vidta relevanta åtgärder för att arbeta på ett miljövänligt sätt.

Source: Sisyphus ODB