Yrke inspektör, offentlig planering

Inspektörer inom offentlig planering övervakar utvecklingen och genomförandet av regeringens planer och policyer samt hanterar planerings- och policyförslag och genomför granskningar av planeringsrutiner.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Revisionsmetoder

  De tekniker och metoder som ligger till grund för en systematisk och oberoende undersökning av data, policyer, verksamhet och prestanda med hjälp av datorstödda revisionsverktyg och -tekniker (CAAT), till exempel kalkylblad, databaser, statistisk analys och programvara för omvärldsbevakning.

 • Vetenskapliga forskningsmetoder

  Den teoretiska metod som används för vetenskaplig forskning som omfattar bakgrundsforskning, utarbetande av en hypotes, testning, analys av data och avslutning av resultaten.

 • Genomförande av myndighetsföreskrifter

  Förfaranden som rör tillämpningen av offentlig politik på alla nivåer inom den offentliga förvaltningen.

Färdigheter

 • Kontrollera efterlevnaden av myndighetsföreskrifter

  Granska offentliga och privata organisationer för att säkerställa korrekt genomförande och efterlevnad av myndighetsföreskrifter som gäller för organisationen.

 • Genomföra arbetsplatsrevisioner

  Utföra revisioner och besiktningar av arbetsplatser för att säkra efterlevnad av regler och föreskrifter.

 • Fastställa policyöverträdelser

  Identifiera överträdelser av planer och strategier i en organisation, vidta lämpliga åtgärder genom sanktioner och redovisa vilka ändringar som behöver göras.

 • Följa upp rapporterade klagomål

  Följa upp klagomål eller olycksrapporter för att vidta lämpliga åtgärder för problemlösning. Kontakta de behöriga myndigheterna eller den interna personalen för att tillhandahålla lösningar i olika situationer.

 • övervaka policyförslag

  Övervaka dokumentation och processer kring policyförslag och genomförandesätt för att identifiera eventuella problem och kontrollera överensstämmelsen med lagstiftningen.

 • Ge råd om efterlevnad av myndighetsföreskrifter

  Ge råd till organisationer om hur de kan förbättra sin efterlevnad av tillämpliga obligatoriska statliga bestämmelser samt vilka åtgärder som måste vidtas för att säkerställa fullständig efterlevnad.

 • Skriva inspektionsrapporter

  Beskriva resultaten och slutsatserna av inspektionen på ett klart och begripligt sätt. Logga inspektionsprocesserna, t.ex. kontakt, resultat och vidtagna åtgärder.

Source: Sisyphus ODB