Yrke inspektör, transportsäkerhet

Inspektörer (transportsäkerhet) ansvarar för efterlevnad av säkerhetsstandarder, minskande av risker för företag, personal och kunder samt uppfyllande av branschstandarder. De utvärderar befintliga säkerhetssystem för att fastställa eventuella risker inom alla transportsektorer, till exempel väg- och sjötransporter, samt upprättar policyer och rutiner som minimerar risken för egendom, anställda och datorsystem.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • SA8000

  Kunskaper om Social Accountability (SA)-föreskrifterna, en global standard för att garantera de grundläggande rättigheterna av arbetare; tillhandahållande av hälsosamma och säkra arbetsförhållanden.

 • Säkerhetsåtgärder i samband med transport

  Regler, förfaranden och föreskrifter om hälso- och säkerhetsåtgärder för att förhindra olyckor eller tillbud inom transportsektorn.

Färdigheter

 • Skapa affärsrelationer

  Skapa ett positivt, långsiktigt förhållande mellan organisationer och utomstående intressenter, till exempel leverantörer, distributörer, aktieägare och andra intressenter, i syfte att informera dem om organisationen och dess mål.

 • Ta fram katastrofplaner för nödsituationer

  Utarbeta förfaranden som anger specifika åtgärder som ska vidtas i händelse av en nödsituation, med beaktande av alla risker och faror som skulle kunna uppstå, och säkerställa att planen överensstämmer med säkerhetslagstiftning samt utgör det säkraste förfaringssättet.

 • övervaka lagstiftningens utveckling

  Övervaka förändringar i regler, politik och lagstiftning och fastställa hur de kan påverka organisationen, befintlig verksamhet eller ett specifikt fall eller en viss situation.

 • Leda miljöundersökningar

  Genomföra undersökningar för att samla in information för analys och hantering av miljörisker inom en organisation eller i ett större sammanhang.

 • Förbereda granskningsåtgärder

  Utarbeta en granskningsplan som omfattar både förhandsrevisioner och certifieringsrevisioner. Kommunicera med de olika processerna för att genomföra de förbättringsåtgärder som leder till certifiering.

 • Ta fram en plan för att förhindra hälso- och säkerhetsrisker vid vägtransport

  Utarbeta en plan som förebygger potentiella hälso- och säkerhetsrisker.

 • Ta hänsyn till ergonomiska aspekter vid stadstransport

  Ta hänsyn till ergonomiska aspekter vid stadstransport som påverkar både passagerare och förare. Analysera kriterier såsom åtkomst till in- och utgångar, trappor i transportenheter, möjlighet att förflytta sig inom enheten, åtkomst till säten, sätesutrymme för användare, form och materialsammansättning av sätena och ryggstöden samt placering av säten.

 • Upprätthålla en uppdaterad yrkeskunskap

  Regelbundet delta i utbildningsseminarier, läsa facktidskrifter och aktivt delta i yrkessamfund.

 • Ta fram miljöpolicy

  Ta fram en organisatorisk policy för hållbar utveckling och efterlevnad av miljölagstiftningen i linje med de politiska mekanismer som används inom miljöskyddsområdet.

 • Utföra riskanalys

  Identifiera och bedöma faktorer som kan äventyra ett projekts framgång eller hota en organisations funktion. Införa förfaranden för att undvika eller minimera faktorernas effekter.

 • Ta fram lämpliga hälso- och säkerhetsåtgärder utifrån tillgängliga resurser

  Utarbeta åtgärder för att förbättra hälso- och säkerhetsfrågor med beaktande av tillgängliga resurser. Genomföra en kostnads-nyttoanalys för att hitta rätt balans mellan hälsa och säkerhet och kostnaden för dessa åtgärder.

 • Följa OHSAS 18001

  Känna till och följa OHSAS-standarderna för ledningssystem inom hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. Sträva efter att införa förfaranden som minskar risken för olyckor på arbetsplatsen.

 • Bedöma transportrisker

  Kartlägga hälso- och säkerhetsrisker inom transportsektorn.

 • Se till att standarder för hälsa säkerhet och hygien följs

  Övervaka all personal och alla processer för att uppfylla hälso-, säkerhets- och hygienstandarderna. Förmedla och stödja anpassningen av dessa krav till företagets hälso- och säkerhetsprogram.

 • Ansvara för plan för fordonsrengöring

  Hantera en plan för fordonsrengöring; genomföra kvalitetssäkring och fastställa rengöringsstandarder; ta hand om material och utrustning; följa flottans hälso- och säkerhetsprinciper.

 • Främja efterlevnaden av hälso- och säkerhetsföreskrifter genom att föregå med gott exempel

  Föregå med gott exempel för kollegor genom att följa arbetsmiljöreglerna och införliva dem i den dagliga verksamheten.

 • Uppmuntra team till kontinuerliga förbättringar

  Ge grupper kapacitet att identifiera möjligheter till kontinuerlig förbättring och att sedan driva processen för att förbättra resultaten.

 • Vara mycket medveten om säkerheten

  Säkerställa höga nivåer av säkerhetsmedvetenhet; använda personlig skyddsutrustning, kommunicera med personal och ge råd om hälsa och säkerhet på arbetsplatsen

Source: Sisyphus ODB