Yrke inspicient

Inspicienter samordnar och övervakar arbetet med förberedelse och genomförande av föreställningar för att säkerställa att scenen och aktiviteterna på scenen överensstämmer med regissörens och det konstnärliga teamets konstnärliga vision. De kartlägger behov, övervakar de tekniska och konstnärliga processerna under repetitioner och föreställningar av shower och evenemang i enlighet med det konstnärliga projektet, scenens särdrag och tekniska, ekonomiska, mänskliga och säkerhetsrelaterade aspekter.  

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Färdigheter

 • Främja arbetsmiljöfrågor

  Främja vikten av en säker arbetsmiljö. Vägled och stöd personal att aktivt delta i den kontinuerliga utvecklingen av en säker arbetsmiljö.

 • Använda teknisk dokumentation

  Förstå och använda teknisk dokumentation i den övergripande tekniska processen.

 • Förhandla om arbetsmiljöfrågor med tredje part

  Samråda, förhandla och komma överens om eventuella risker, åtgärder och säkerhetsrutiner med tredje parter.

 • Anpassa efter konstnärers kreativa behov

  Arbeta med konstnärer och sträva efter att förstå den kreativa visionen och anpassa sig till den. Utnyttja sina talanger och färdigheter fullt ut för att uppnå bästa möjliga resultat.

 • Reagera adekvat på nödsituationer under en liveföreställning

  Bedöma och reagera på en nödsituation (brand, hot, olycka eller annan katastrof), larma räddningstjänsten och vidta lämpliga åtgärder för att skydda eller evakuera arbetare, deltagare, besökare eller publik i enlighet med de fastställda förfarandena.

 • Organisera scenen

  Se till att scenelement som rekvisita och möbler placeras i enlighet med specifikationerna, upphandla kläder och peruker och se till att alla är redo vid rätt tidpunkt och på rätt plats.

 • Analysera manus

  Analysera ett manus genom att notera dramaturgi, form, teman och manusstruktur. Bedriva relevant forskning vid behov.

 • Förebygga brand i en föreställningslokal

  Vidta åtgärder för att förebygga brand i en föreställningslokal. Se till att utrymmet uppfyller brandskyddsföreskrifterna och att sprinkler och brandsläckare är installerade där de är nödvändiga. Se till att personalen är medveten om brandförebyggande åtgärder.

 • Analysera konstnärliga koncept på grundval av scenframträdande

  Analysera det konstnärliga konceptet, formen och strukturen avseende ett liveframträdande utifrån iakttagelser under repetitionerna eller improvisation. Skapa en strukturerad bas för designprocessen för en viss produktion.

 • Använda kommunikationsutrustning

  Installera, testa och sköta olika typer av kommunikationsutrustning, t.ex. utrustning för överföring, digital nätverksutrustning eller telekommunikationsutrustning.

 • Förstå konstnärliga koncept

  Tolka en konstnärs beskrivning eller demonstration av sina konstnärliga koncept, metoder och processer och sträva efter att dela konstnärens vision.

 • Följa säkerhetsrutiner vid höghöjdsarbete

  Vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder och följa en rad rutiner för att bedöma, förebygga och hantera risker vid arbete på hög höjd från marken. Förhindra att människor som arbetar under konstruktionerna utsätts för fara och undvika att personer eller föremål faller från stegar, flyttbara byggställningar, fastsatta gångbroar, personhissar osv. eftersom detta kan orsaka dödsfall eller svåra skador.

 • Samspela med händelser på scenen

  Ta sina repliker från händelser på scenen och samspela med dem. Fatta beslut om den exakta tidpunkten och förfarandet i en levande miljö, för att skapa ett ledigt och konsekvent uppträdande.

 • Arbeta med tanke på den egna säkerheten

  Tillämpa säkerhetsbestämmelserna i enlighet med din utbildning och dina instruktioner och utifrån gedigna kunskaper om de förebyggande åtgärderna och riskerna för din egen hälsa och säkerhet.

 • Skriva riskbedömningar för produktion av scenkonst

  Bedöma risker, föreslå förbättringar och beskriva åtgärder som ska vidtas på produktionsnivå inom scenkonst.

 • Arbeta säkert med mobila elsystem under övervakning

  Under övervakning vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder och samtidigt tillhandahålla tillfällig energiöverföring för uppträdanden och konstlokaler.

 • Analysera musik

  Analysera partitur, form, teman och struktur hos ett musikstycke.

 • Arbeta ergonomiskt

  Tillämpa ergonomiprinciper vid organisering av arbetsplatsen samt manuellt hantera utrustning och material.

 • Slå vakt om föreställningens konstnärliga kvalitet

  Titta på föreställningen, förutse och reagera på eventuella tekniska problem och säkerställa optimal konstnärlig kvalitet.

 • Analysera scenografi

  Analysera urval och fördelning av väsentliga beståndsdelar på en scen.

 • Tolka konstnärliga intentioner

  Tolka författarens konstnärliga avsikter.

 • översätta konstnärliga koncept till teknisk design

  Samarbeta med den konstnärliga gruppen för att underlätta övergången från den kreativa visionen och dess konstnärliga koncept till en teknisk utformning.

 • Samordna genomförandet av en föreställning

  Samordna alla insatser och aktiviteter under en föreställning för att säkerställa ett konsekvent och konstnärligt högkvalitativt resultat som följer troget det konstnärliga projektet.

 • Ge designer stöd i utvecklingsprocessen

  Ge designer stöd i utvecklingsprocessen.

 • Använda personlig skyddsutrustning

  Använda skyddsutrustning i enlighet med utbildning, instruktioner och manualer. Inspektera utrustningen och använda den konsekvent.

 • Anpassa konstnärliga planer till platsen

  Anpassa planerna till andra platser med avseende på det konstnärliga konceptet.

 • Styra en föreställning

  Planera de tekniska åtgärderna och insatserna under en konstnärlig föreställning. Bestämma när skådespelarna ska komma in på och lämna scenen. Se till att dessa anvisningar följs för att säkerställa att föreställningen fungerar smidigt.

Source: Sisyphus ODB