Yrke institutionsmäklare

Institutionsmäklare hanterar hypoteksansökningar från kunder, samlar in lånedokumentation och söker efter nya hypoteksmöjligheter. De genomför och slutför hypoteksförfaranden för sina kunder.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Värdepapper

  De finansiella instrument som handlas på finansiella marknader som representerar både äganderätt för ägaren och samtidigt skyldigheten att betala emittenten. Syftet med värdepapper som ökar kapital- och risksäkringsrisken på finansmarknaderna.

 • Förfaranden för kreditkontroll

  De olika metoder och förfaranden som tillämpas för att säkerställa att kredit ges till lämpliga kunder och att de betalar i tid.  

 • Skattelagstiftning

  Skattelagstiftning som är tillämplig på ett visst specialområde, t.ex. importskatt, statlig skatt, o.s.v.

 • Försäkringsmatematik

  Reglerna för tillämpning av matematiska och statistiska metoder för att fastställa potentiella eller befintliga risker inom olika branscher, t.ex. finans- eller försäkringsverksamhet.

 • Fastighetsgaranttjänst

  Förfarandet för utvärdering av ansökningar om lån vid fastighetsverksamhet, där inte bara den potentiella låntagaren, utan även den egendom som handeln gäller utvärderas i syfte att bedöma om egendomen kan motsvara värdet.

 • Bankverksamhet

  Den breda och ständigt växande bankverksamheten och de finansiella produkter som förvaltas av banker, från personbanktjänster, företagsbanktjänster, investeringsbanktjänster och privata banktjänster till försäkringar, valutahandel, råvaruhandel, handel med aktier, terminer och optioner.

 • Hypotekslån

  Det finansiella förfarande genom vilket fastighetsägare eller blivande fastighetsägare lånar pengar för sitt fastighetsköp och där långivaren använder fastigheten som säkerhet så att denna kan återtas av långivaren om inte låntagaren betalar av sin skuld.

 • Fastighetsrätt

  Den lag och lagstiftning som reglerar alla olika sätt att hantera egendom, t.ex. typer av egendom, hur man hanterar tvister gällande egendom samt regler för äganderätt.

Färdigheter

 • Bedöma risk i samband med hypotekslån

  Bedöma om låntagarna kan betala tillbaka lånen i tid och om den fasta egendomen i inteckningen kan lösa in värdet av lånet. Bedöma alla risker för den utlånande parten och huruvida det skulle vara fördelaktigt att bevilja lånet.

 • övervaka låneportfölj

  Kontrollera pågående kreditåtaganden för att upptäcka avvikelser avseende tidsscheman, refinansiering, gränsvärden för godkännande osv. samt för att upptäcka felaktiga utbetalningar.

 • Behandla låneansökningar

  Hantera ansökningsprocessen för lån från intervjun med den sökande och granskning av dokumentationen, bedöma riskerna, bevilja eller neka lånet och säkerställa att försäkringsprocessen efterlevs.

 • Dokumentera klienters kredithistorik

  Skapa och upprätthålla klienters kredithistorik med relevanta transaktioner, styrkande handlingar och uppgifter om deras finansiella verksamhet. Hålla dessa dokument uppdaterade när det gäller analys och offentliggörande.

 • Leda förhandlingar

  Övervaka förhandlingar mellan två parter som neutralt vittne för att säkerställa att förhandlingarna sker på ett vänligt och produktivt sätt, att en kompromiss nås och att allt överensstämmer med lagstadgade bestämmelser.

 • Inhämta finansiell information

  Inhämta information om värdepapper, marknadsvillkor, myndighetsföreskrifter och kunders eller företags ekonomiska ställning, mål och behov.

 • Besluta om låneansökningar

  Beakta riskbedömningen och riskanalysen och genomföra den slutliga granskningen av låneansökan för att godkänna eller avslå ansökan och sätta igång de nödvändiga förfaranden som följer efter beslutet.

 • Informera om räntor

  Informera potentiella låntagare om i vilken takt kompensationen för användningen av tillgångar, t.ex. lånade pengar, betalas till långivaren, och vilken procentandel av lånet som räntorna utgör.

 • Granska handlingar med anknytning till hypotekslån

  Granska dokument från hypotekslåntagare eller från finansinstitut, t.ex. banker eller kreditföreningar, om ett lån mot fastighetssäkerhet för att granska betalningshistoriken för lånet, bankens eller låntagarens finansiella ställning och övrig relevant information för att bedöma det fortsatta förfarandet.

 • Intervjua lånesökande

  Utföra intervjuer med sökande som ansöker om banklån för olika ändamål. Ställa frågor för att testa de sökandes avsikter och ekonomiska förmåga att betala tillbaka lånet.

 • Föra register över klienters skuld

  Föra ett register över kunders skulder och uppdatera registret regelbundet.

 • Förhandla fram låneavtal

  Förhandla med bankpersonal eller andra parter som fungerar som långivare i syfte att förhandla om räntesatser och andra aspekter av låneavtalet för att erhålla det mest förmånliga avtalet för låntagaren.

 • Ge stöd vid finansiell beräkning

  Ge kolleger, kunder eller andra parter ekonomiskt stöd vid komplexa ärenden eller beräkningar.

 • Samla in finansiell information om fastigheter

  Samla in information om tidigare transaktioner som rör egendomen, till exempel de priser till vilka fastigheten tidigare hade sålts och kostnader för renovering och reparationer, i syfte att erhålla en tydlig bild på egendomens värde.

Source: Sisyphus ODB