Yrke instruktör, försvarsmakten

Instruktörer (försvarsmakten) utbildar provanställda från militärakademin (kadetter) i den teori och praktik som behövs för att bli soldat eller militärt befäl; de ska själva ha erfarenhet som militärt befäl för att kunna undervisa. Under utbildningen förbereder de och lägger fram teoretiska kurser och material om olika ämnen såsom lagstiftning, nationella och internationella bestämmelser, försvars- och angreppsmodeller, internationella frågor osv. De utför även fysisk träning av kadetter och undervisar dem i skötsel och användning av vapen och maskiner, första hjälpen, självförsvars- och angreppstekniker och körning av militära fordon samt genomför en rad tuffa övningar och fysisk träning. De hanterar utbildningsplaner genom att vid behov upprätta och uppdatera kursplaner och fältövningar. De hjälper även överordnade befäl som förbereder sig för en befordran och övervakar i övrigt kadetternas allmänna framsteg och utvärderar deras prestationer med hjälp av en rad teoretiska och fysiska prov. De upprättar prestations- och utvärderingsrapporter för varje enskild kadett.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Militär träning

  Teknikerna för marsch och användning av vapen samt andra disciplinära metoder som tillämpas i militära verksamheter.

 • Militär kod

  Det kodspråk som används inom särskilda underrättelsetjänster eller militära organisationer och operationer, hur det ska används, avkodas och tydas.

 • Militära vapen

  De typer av vapen som används av olika militära organisationer, som t.ex. armén, flottan eller flygvapnet och i olika länder över hela världen, och vapens aspekter, skadepotential och metoder för försvara sig mot dem.

 • Bevakningsmetoder

  Bevakningsmetoder som används vid insamling av information och underrättelser i utredningssyfte.

Färdigheter

 • Garantera elevers säkerhet

  Se till att alla elever som omfattas av en instruktörs eller annan persons tillsyn är säkra och inräknade. Följa säkerhetsföreskrifter som gäller för inlärningssituationen.

 • Fastställa säkerhetshot

  Fastställa säkerhetshot i samband med utredningar, inspektioner eller patrullering samt vidta nödvändiga åtgärder för att minimera eller neutralisera hotet.

 • Sätta in trupper

  Hantera utplaceringen av trupper i konfliktområden eller i områden med behov av bistånd och övervaka utplaceringsförfarandena. Leda utplaceringen av trupperna inom ett område för särskilda uppdrag och se till att trupperna och resurserna anslås till uppdragen i enlighet med de taktiska övervägandena och truppernas säkerhet.

 • Bedöma elever

  Utvärdera elevers (akademiska) framsteg, resultat, kurskunskaper och färdigheter genom uppdrag, prov och examinationer. Diagnostisera deras behov och spåra deras framsteg, styrkor och svagheter. Utarbeta en sammanfattande rapport om de mål som eleven har uppnått.

 • Ge anvisningar om militära plikter

  Ge blivande soldater teoretiska och praktiska lektioner om deras militära uppdrag och verksamhet.

 • Upprätthålla operativ kommunikation

  Upprätthålla kommunikationen mellan olika avdelningar inom en organisation, mellan personalen, eller vid särskilda insatser eller uppdrag, för att säkerställa att insatsen eller uppdraget lyckas eller att organisationen fungerar väl.

 • Säkerställa informationssäkerhet

  Se till att den information som samlas in under övervakning eller utredningar blir kvar hos dem som har tillstånd att ta emot och använda den, och att den inte hamnar i fiendens händer eller i händerna på andra obehöriga personer.

 • Delegera uppgifter

  Delegera aktiviteter och uppgifter till andra beroende på deras förmåga, förberedelsenivå, behörighet och rättsligt fastställda arbetsområde. Se till att människor förstår vad de ska göra och när de ska göra det.

 • Hjälpa elever med inlärning

  Stödja och vägleda elever i deras arbete, ge eleverna praktiskt stöd och uppmuntran.

 • Ansvara för underhållet av militär utrustning

  Planera och övervaka löpande underhålls- och reparationsåtgärder på militär utrustning och vapen för att säkerställa att de är i gott funktionsskick.

 • Tillämpa interkulturell pedagogik

  Se till att innehållet, metoderna, materialet och den allmänna inlärningserfarenheten är inkluderande för alla studenter och tar hänsyn till de studerandes förväntningar och erfarenheter från olika kulturella bakgrunder. Undersöka enskilda och sociala stereotyper och utveckla tvärkulturella undervisningsstrategier.

 • Leda soldater

  Leda militära truppers fältinsatser under en mission, antingen strid eller en humanitär eller annan försvarsmission, i enlighet med de strategier som har utarbetats före insatsen och säkerställer att kommunikation med andra trupper upprätthålls.

 • Bedöma fara i riskområden

  Bedöma de potentiella farorna med att genomföra militära eller humanitära uppdrag i riskområden, såsom stridszoner, områden som drabbats av naturkatastrofer eller politiskt spända områden.

 • Se till att studenters behov tillgodoses

  Se till att studenters behov vid utbildningsorganisationer uppfylls och att eventuella utbildningsrelaterade problem samt potentiella problem utanför utbildningen hanteras.

 • Utbilda soldater

  Utbilda soldater eller personer som genomgår militär utbildning om övningar, stridsteknik, vapen, föreskrifter, operativa förfaranden, kamouflage och andra militära områden.

 • Observera elevers framsteg

  Följa upp elevernas inlärning och bedöma deras resultat och behov.

Source: Sisyphus ODB