Yrke instruktör, räddningstjänsten

Instruktör för räddningstjänsten utbildar provanställda från akademin (kadetter) i den teori och praktik som är nödvändig för att bli räddningstjänsteman. De håller teoretiska föreläsningar om akademiska ämnen som lagstiftning, grundläggande kemi, säkerhetsbestämmelser, riskhantering, brandskydd, läsning av tekniska ritningar osv. De ger även mer praktisk undervisning i användning av hjälpmedel och räddningsredskap såsom brandslang, yxa, rökmask osv., men även tuff fysisk träning, andningstekniker, första hjälpen, självförsvarstaktik och körning. De förbereder och utarbetar även lektionsplaner och nya utbildningsprogram vid nya bestämmelser om offentliga tjänster eller problem. De övervakar elevernas framsteg, utvärderar dem individuellt samt upprättar bedömningsrapporter om deras prestationer.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Hydraulik

  Kraftöverföringssystem som använder flytande vätskor för att överföra kraft.

 • Brandsäkerhetsföreskrifter

  Rättsliga regler som ska tillämpas för brandsäkerhet och förebyggande av brand vid en anläggning.

 • Brandbekämpningssystem

  De enheter och system som används för att släcka bränder; klassning och kemi gällande bränder.

 • Förebyggande av bränder

  Föreskrifter om brand- och explosionsskydd och om den utrustning, de system och de metoder som används.

Färdigheter

 • Ge råd rörande brott mot föreskrifter

  Ge råd om förebyggande och korrigerande åtgärder samt åtgärda brott mot, eller bristande efterlevnad av, rättsliga föreskrifter.

 • Släcka bränder

  Välja lämpliga ämnen och metoder, såsom vatten och olika kemiska agenter, för att släcka bränder beroende på deras storlek. Använda en andningsmask.

 • Hantera allvarliga händelser

  Vidta omedelbara åtgärder för att reagera på allvarliga händelser som påverkar individers säkerhet och trygghet i privata eller offentliga områden, t.ex. trafikolyckor.

 • Observera elevers framsteg

  Följa upp elevernas inlärning och bedöma deras resultat och behov.

 • Arbeta i grupp i farlig miljö

  Arbeta tillsammans med andra i en farlig, ibland bullrig, miljö, t.ex. en brinnande byggnad eller en smidesanläggning, för att uppnå en högre nivå av effektivitet samtidigt som medarbetarnas säkerhet beaktas.

 • Ge utbildning i krishantering

  Informera grupper, organisationer eller enskilda om riskhantering och insatser vid nödsituationer, t.ex. hur man utvecklar och genomför strategier för förebyggande och insatser och informerar om krisstrategier som är specifika för de risker som är tillämpliga på området eller organisationen.

 • Tillämpa interkulturell pedagogik

  Se till att innehållet, metoderna, materialet och den allmänna inlärningserfarenheten är inkluderande för alla studenter och tar hänsyn till de studerandes förväntningar och erfarenheter från olika kulturella bakgrunder. Undersöka enskilda och sociala stereotyper och utveckla tvärkulturella undervisningsstrategier.

 • Garantera elevers säkerhet

  Se till att alla elever som omfattas av en instruktörs eller annan persons tillsyn är säkra och inräknade. Följa säkerhetsföreskrifter som gäller för inlärningssituationen.

 • Testa säkerhetsstrategier

  Testa policyer och strategier för risk- och säkerhetshantering och -rutiner, t.ex. provning av utrymningsplaner och säkerhetsutrustning samt övningar.

 • Bedöma elever

  Utvärdera elevers (akademiska) framsteg, resultat, kurskunskaper och färdigheter genom uppdrag, prov och examinationer. Diagnostisera deras behov och spåra deras framsteg, styrkor och svagheter. Utarbeta en sammanfattande rapport om de mål som eleven har uppnått.

 • Undervisa i brandbekämpningstekniker

  Lära studenter i teori och praktik för brandbekämpning, särskilt när det gäller räddningsaktioner, byggnadsprinciper samt brandbekämpning för brandfarliga vätskor och gasbränder, i syfte att hjälpa dem att fullfölja en framtida karriär på detta område.

 • Ge första hjälpen

  Administrera hjärt-lungräddning eller första hjälpen för att hjälpa en sjuk eller skadad person tills de får medicinsk behandling.

 • Se till att studenters behov tillgodoses

  Se till att studenters behov vid utbildningsorganisationer uppfylls och att eventuella utbildningsrelaterade problem samt potentiella problem utanför utbildningen hanteras.

 • Tillämpa klassrumsmanagement

  Upprätthålla disciplinen och engagera eleverna under utbildningen.

 • Evakuera personer från byggnader

  Evakuera en person från en farlig byggnad eller en farlig situation i skyddssyfte, se till att den drabbade kommer i säkerhet och vid behov kan få sjukvård.

Source: Sisyphus ODB