Yrke instruktör, tågförare

Instruktörer för tågförare undervisar blivande professionella förare av spårfordon såsom tåg, spårvagnar, tunnelbanetåg och spårbussar i körning av respektive spårfordon i enlighet med föreskrifterna. De undervisar eleverna i teori och tekniker för optimal körning och skötsel av det aktuella spårfordonet samt iakttar och utvärderar elevernas praktik. De fokuserar även på andra ämnen vid sidan av körning såsom kundservice (vid passagerartrafiktjänster) och bestämmelser om säkerhetsåtgärder.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Mekaniska system i tåg

  Besitta grundläggande kunskaper om mekaniska system i tåg, förstå de tekniska aspekterna och delta i diskussioner om närliggande ämnen för att lösa problem i samband med de mekaniska systemen.

 • Mål i läroplanen

  De mål som fastställs i läroplanerna och de fastställda läranderesultaten.

 • Säkerhetsåtgärder i samband med transport

  Regler, förfaranden och föreskrifter om hälso- och säkerhetsåtgärder för att förhindra olyckor eller tillbud inom transportsektorn.

 • Rutiner för tågdrift

  Olika metoder, rutiner och förfaranden för säker drift av tåg som syftar till att förhindra kollisioner, urspårningar eller oavsiktlig överskridande av hastighetsgränser.

 • Lokbromsning

  Förstå dynamiken vid aktivering av lokbromsar.

 • Bestämmelser för passagerartransport

  Kunskap om gällande konventioner och föreskrifter för transport av passagerare.

 • Järnvägars fysiska egenskaper

  Förtrogenhet med alla fysiska aspekter av järnvägar, inbegripet tågstationer, lutning och hastighetsgränser.

Färdigheter

 • Ha kontroll över tågets rörelse

  Styra acceleration, bromsning och övergripande drift av tåg i rörelse.

 • Lära ut principerna för tågkörning

  Tillhandahålla utbildning på plats för praktikanter om hur de ska hantera och köra tåg. Instruera dem i teorier och tekniker avseende instrumentbrädor, säkerhetsskyltar, säkerhetsåtgärder och rutiner på tågstationer.

 • övervaka utvecklingen inom ett kunskapsområde

  Hålla jämna steg med ny forskning, ny lagstiftning och andra viktiga förändringar på arbetsmarknaden eller inom andra områden som rör det relevanta kunskapsfältet.

 • Tillämpa interkulturell pedagogik

  Se till att innehållet, metoderna, materialet och den allmänna inlärningserfarenheten är inkluderande för alla studenter och tar hänsyn till de studerandes förväntningar och erfarenheter från olika kulturella bakgrunder. Undersöka enskilda och sociala stereotyper och utveckla tvärkulturella undervisningsstrategier.

 • Ge konstruktiv återkoppling

  Ge återkoppling genom både kritik och beröm på ett respektfullt, tydligt och konsekvent sätt. Lyfta fram såväl framgångar som misstag samt fastställa metoder för formativ bedömning i syfte att utvärdera arbetet.

 • Hjälpa elever med inlärning

  Stödja och vägleda elever i deras arbete, ge eleverna praktiskt stöd och uppmuntran.

 • Bedöma elever

  Utvärdera elevers (akademiska) framsteg, resultat, kurskunskaper och färdigheter genom uppdrag, prov och examinationer. Diagnostisera deras behov och spåra deras framsteg, styrkor och svagheter. Utarbeta en sammanfattande rapport om de mål som eleven har uppnått.

 • Observera elevers framsteg

  Följa upp elevernas inlärning och bedöma deras resultat och behov.

 • Förbereda lektioner

  Förbereda innehåll som ska läras ut under lektioner i enlighet med målen i läroplanen genom att utarbeta övningar, ta fram aktuella exempel osv.

 • Anpassa undervisning till arbetsmarknaden

  Kartlägga utvecklingarna på arbetsmarknaden och ta hänsyn till deras betydelse för utbildningen av studenter.

 • Tillämpa undervisningsmetoder

  Använda olika metoder, inlärningsstilar och kanaler för att undervisa elever, t.ex. genom att kommunicera innehåll i begrepp som de kan förstå, organisera diskussionspunkter för tydlighet och upprepa argument vid behov. Använda ett brett spektrum av pedagogiska hjälpmedel och metoder som är lämpliga för kursens innehåll samt elevernas nivå, mål och prioriteringar.

 • Garantera elevers säkerhet

  Se till att alla elever som omfattas av en instruktörs eller annan persons tillsyn är säkra och inräknade. Följa säkerhetsföreskrifter som gäller för inlärningssituationen.

 • Anpassa undervisning till elevers förmåga

  Identifiera elevernas inlärningsproblem och framsteg. Välja undervisnings- och inlärningsstrategier som stödjer elevernas individuella inlärningsbehov och -mål.

Source: Sisyphus ODB