Yrke instruktör för flygledare

Instruktörer för flygledare undervisar studenter i alla frågor som rör verksamhet inom flygtrafiktjänster såsom förvaltning av flygtrafik och kommunikation för navigering på flygplatser. De undervisar eleverna i alla order från flygkontrolltjänsten för att de ska uppnå en känsla av trygghet och ett smidigt flöde av flygtrafik.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Geografiska rutter

  Tolkning av geografisk information som till exempel platser och avstånd mellan dessa.

 • Flygledningstjänst

  Ha djup kunskap om de viktigaste aspekterna inom flygledningstjänster, t.ex. flygtrafikledning, flödesplanering inom luftfarten och luftfartsrelaterade informationstjänster.

 • Meteorologi

  Det vetenskapliga område som studerar atmosfären, atmosfäriska fenomen och atmosfäriska effekter på vädret.

 • Geografiskt område

  Detaljerade kunskaper om det geografiska området; kunskaper om var olika organisationer bedriver sin verksamhet.

 • Förfaranden kopplade till olika luftfartsområden

  Kunskaper om relevant information som rör olika luftfartsområden, bl.a. tillgång till luftfartsanläggningar och -tjänster samt tillhörande rutiner, även allmänna rutiner för luftfart.

 • Verksamhet utförd av flygkontrolltjänst

  Förstå de uppgifter som utförs av flygledare, inklusive interaktion och effektiv kommunikation mellan flygplan och flygledare; genomförande av uppföljningsaktiviteter och säkerställandet av effektivitet under flygningar.

 • övervakningsradar

  Känna till att stationer med sekundär Mod A/C-övervakningsradar kontinuerligt kommunicerar med alla luftfartyg inom sitt område. Känna till att stationer med sekundär Mod S-övervakningsradar kommunicerar med luftfartyg inom sitt täckningsområde.

 • Lagstiftning för luftfart

  Kunskap om lagar och förordningar gällande luftfart. På grund av luftfartens natur överlappar kunskapen om luftfartslagar delvis med kunskaper om internationell rätt.

 • Geografiska informationssystem

  Verktygen inom geografisk kartläggning och positionering, bland annat GPS (globala positioneringssystem), GIS (geografiska informationssystem) och RS (fjärranalys).

 • Allmänna säkerhetsbestämmelser för luftfart

  Den lagstiftning och de bestämmelser som gäller för den civila luftfarten på regional, nationell, europeisk och internationell nivå. Förstå bestämmelser som syftar till att skydda medborgarna inom civil luftfart, och se till att operatörer, medborgare och organisationer följer dessa regler.

 • Flygmeteorologi

  Kunskap om den flygmeteorologi som krävs för att hantera vädrets effekter på flygledningstjänsten (ATM). Förståelse för hur grundliga förändringar av tryck- och temperaturvärdena vid flygplatser kan skapa variationer i motvinds- och medvindskomposanten vilket kan medföra arbetsförhållanden med dålig sikt. Kunskap om flygmeteorologi kan bidra till att minska den negativa inverkan på flygledningssystemet genom en minskning av störningar och de därav följande problemen med störda flöden, förlorad kapacitet och merkostnader.

 • Pedagogik

  Gren inriktad på undervisningens teori och praktik, inbegripet olika undervisningsmetoder för utbildning av enskilda personer eller grupper.

Färdigheter

 • Fortbilda personal om krav i samband med flygnavigering

  Planera och genomföra markövningar och flyginstruktioner samt tillämpa navigeringsmetoder enligt uppdragskraven.

 • Använda olika kommunikationskanaler

  Använda olika typer av kommunikationskanaler, t.ex. muntlig, handskriven, digital och telefonkommunikation, i syfte att formulera och dela idéer eller information.

 • Bedöma träning

  Utvärdera träningens resultat och mål, undervisningens kvalitet och ge öppen återkoppling till tränarna och praktikanterna.

 • Utbilda om flygledning

  Utbilda om flygledning genom att föreläsa om flygteori och lufttrafikregler samt ge instruktioner om hur praktiska förfaranden inom flygledningstjänster ska utföras.

 • Använda meteorologisk information

  Använda och tolka meteorologisk information för verksamheter som är beroende av klimatförhållanden. Använda denna information för att ge råd om säkert arbete baserat på väderförhållanden.

 • Förbereda kursplaner för yrkeskurser

  Utarbeta läroplaner för olika typer av yrkesutbildningar. Sammanställa, anpassa och integrera viktiga studieämnen i en kurs för att säkerställa integrerade undervisningsprogram.

 • Ordna examinering av lärlingar

  Ge trainees och elever tillfällen att genomföra prov på sina praktiska kunskaper. Följa förfaranden för att säkerställa insyn och noggrannhet i bedömningen.

 • Förbereda examinationer för yrkeskurser

  Förbereda examinationer som testar både teoretisk och praktisk förståelse av innehållet och de förfaranden som förmedlats under en kurs eller ett program. Utveckla examina som bedömer de viktigaste insikterna som praktikanter bör ha tillskansat sig genom att delta i kursen.

 • Hjälpa elever med inlärning

  Stödja och vägleda elever i deras arbete, ge eleverna praktiskt stöd och uppmuntran.

 • Kunna läsa av grafisk information

  Tolka diagram, kartor, grafik och andra visuella illustrationer som används i stället för skriftlig text. Den grafik som används skiljer sig åt mellan olika processer, och yrkesutövaren måste därför ha tillräcklig kunskap om fältet för att kunna följa och använda den presenterade informationen.

 • Utvärdera utbildningsprogram

  Utvärdera pågående utbildningsprogram och ge råd om potentiell optimering.

 • Instruera personal

  Instruera underordnad personal genom att använda olika kommunikationsmedel. Anpassa kommunikationen till målgruppen i syfte att förmedla instruktioner på rätt sätt.

 • Skriva arbetsrelaterade rapporter

  Sammanställa arbetsrelaterade rapporter som stöder en effektiv relationshantering och en hög standard när det gäller dokumentation och registerföring. Skriva och presentera resultat och slutsatser på ett klart och begripligt sätt så att de kan förstås av en icke-expert.

 • Använda flygtrafikledningsdokument

  Använda flygtrafikledningsdokument för att förebygga krockar mellan flygplan under manövrering; säkra ett välordnat lufttrafiksflöde.

 • Analysera arbetsrelaterade skriftliga rapporter

  Läsa och förstå arbetsrelaterade rapporter, analysera innehållet i rapporterna och införliva resultaten i den dagliga verksamheten.

 • Följa flygkontrolltjänstens instruktioner

  Agera i enlighet med instruktioner från flygkontrolltjänsten.

 • Förklara teknisk information

  Förklara tekniska detaljer för icke-tekniska kunder, intressenter eller andra berörda parter på ett tydligt och kortfattat sätt.

Source: Sisyphus ODB