Yrke instruktionsdesigner

Instruktionsdesigner utarbetar undervisningsmaterial för utbildningskurser med hjälp av multimedieteknik och skrivverktyg. De syftar till att skapa inlärningsupplevelser som gör förvärvandet av kunskaper och färdigheter mer effektivt, ändamålsenligt och attraktivt.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Lärandeplattform

  Plattform för att skapa, administrera, ordna, rapportera och tillhandahålla e-kurser eller e-utbildningsprogram.

 • Redigeringsprogramvara

  Den programvara som tillhandahåller förprogrammerade element som möjliggör utveckling av interaktiva multimedietillämpningar för att redigera, strukturera och placera innehåll som ska publiceras.

 • Uppgiftsalgoritm

  Tekniken för att omvandla ostrukturerade beskrivningar av en process till en stegvis sekvens av åtgärder med ett begränsat antal steg.

 • Publiceringsmetod

  Metoder, regler, medier och verktyg för att publicera innehåll från innehållshanteringssystem i enskilda källor eller över medier.

 • Modeller för instruktionsdesign

  Riktlinjer eller strategier för utformning och utarbetande av instruktioner för att säkerställa att de studerande uppnår de avsedda resultaten med kursen.

 • Innehållsutvecklingsprocesser

  Den specialiserade teknik som används för att utforma, skriva, sammanställa, redigera och organisera digitalt innehåll, som t.ex. text, grafik och videor för publicering.

 • Kognitiv psykologi

  Människans mentala processer som uppmärksamhetsförmåga, minne, språkanvändning, uppfattningsförmåga, problemlösning, kreativitet och tänkande.

 • Standarder för webbaserat e-lärande

  De standarder och specifikationer som används för webbaserat e-lärande, t.ex. referensmodellen för SCORM (Sharable Content Object Reference Model), som definierar kommunikation mellan innehåll på klientsidan och ett värdsystem som stöds av ett system för inlärningshantering.

 • Webbprogrammering

  Programmeringsparadigm som bygger på en kombination av kodning (som lägger till sammanhang och struktur till text) och annan webbprogrammering, såsom Ajax, javascript och PHP, för att genomföra lämpliga åtgärder och visualisera innehållet.

Färdigheter

 • Utveckla digitalt utbildningsmaterial

  Skapa resurser och undervisningsmaterial (e-lärande, pedagogiskt video- och ljudmaterial, undervisningspresentationer) med hjälp av digital teknik för överföring av kunskaper och insikter för att höja elevernas kunskapsnivå.

 • Sammanställa innehåll

  Hämta, välja och organisera innehåll från specifika källor, i enlighet med kraven för de producerande medierna, såsom trycksaker, webbaserade applikationer, plattformar, webbplatser och video.

 • Hantera metadata i innehåll

  Tillämpa metoder och förfaranden för innehållshantering för att definiera och använda metadatakoncept, t.ex. data för skapande, för att beskriva, organisera och arkivera innehåll såsom dokument, video- och ljudfiler, applikationer och bilder.

 • Tillämpa verktyg för utveckling av innehåll

  Använda specialiserade verktyg för innehållsutveckling, till exempel innehålls- och terminologihanteringssystem, översättningsminnessystem, språkkontrollfunktioner och redigeringsprogram för att ta fram, sammanställa och omvandla innehåll i enlighet med fastställda standarder.

 • Använda olika kommunikationskanaler

  Använda olika typer av kommunikationskanaler, t.ex. muntlig, handskriven, digital och telefonkommunikation, i syfte att formulera och dela idéer eller information.

 • Genomföra pedagogiska aktiviteter

  Planera, genomföra och övervaka pedagogiska aktiviteter för olika målgrupper, t.ex. skolbarn, universitetsstuderande, specialistgrupper eller allmänheten.

 • Korrekturläsa text

  Läsa en text noggrant, söka efter, granska och rätta fel för att se till att innehållet är godtagbart för publicering.

 • Skapa skript för konstnärlig produktion

  Utveckla ett manus som beskriver scener, händelser, utrustning, innehåll och förverkligande för en pjäs, en film eller en sändning.

 • Skapa SCORM-paket

  Utveckla utbildningspaket för plattformar för e-lärande med hjälp av referensmodellen för Sharable Content Object (SCORM).

 • Tillhandahålla multimedieinnehåll

  Utveckla multimediematerial som skärmbilder, grafik, bildpresentationer, animationer och videoklipp som kan användas som innehåll i en bredare informationskontext.

 • Tillhandahålla skriftligt innehåll

  Kommunicera information i skriftlig form via digitala eller tryckta medier i enlighet med målgruppens behov. Strukturera innehållet i enlighet med specifikationer och standarder. Följa grammatik- och stavningsregler.

 • Utforma webbaserade kurser

  Skapa webbaserade utbildnings- och instruktionskurser med hjälp av dynamiska och statiska onlineverktyg för att förmedla kunskaper till kursdeltagarna. Webbverktygen som används kan omfatta strömmande video- och ljudinspelningar, livewebbsändningar, informationsportaler, chattrum och anslagstavlor.

 • Omvandla krav till visuell design

  Utveckla den visuella designen utifrån från givna specifikationer och krav, på grundval av analysen av omfattning och målgrupp. Skapa en visuell representation av idéer, till exempel i form av logotyper, webbplatsgrafik, digitala spel och layouter.

 • Hantera innehållsutvecklingsprojekt

  Planera och genomföra utformning, leverans och hantering av digitalt eller tryckt innehåll, utveckla ett system som beskriver hela utvecklings- och utgivningsprocessen för det redaktionella materialet samt använda IKT-verktyg för att stödja processen.

 • Tillämpa undervisningsmetoder

  Använda olika metoder, inlärningsstilar och kanaler för att undervisa elever, t.ex. genom att kommunicera innehåll i begrepp som de kan förstå, organisera diskussionspunkter för tydlighet och upprepa argument vid behov. Använda ett brett spektrum av pedagogiska hjälpmedel och metoder som är lämpliga för kursens innehåll samt elevernas nivå, mål och prioriteringar.

 • Undervisa i skrivande

  Undervisa grundläggande eller avancerat skrivande till olika åldersgrupper i en fast utbildningsmiljö eller genom att driva privata skrivkurser.

 • Identifiera it-användares behov

  Fastställa behov och krav hos användare av informations- och kommunikationsteknik (IKT) i ett specifikt system genom tillämpning av analysmetoder, till exempel målgruppsanalys.

 • Tillämpa IT-terminologi

  Använda särskilda IT-termer på ett systematiskt och konsekvent sätt för dokumentering och kommunikation.

 • Omvandla krav till innehåll

  Utveckla digitalt innehåll genom att följa angivna krav och riktlinjer.

 • Använda märkspråk

  Använd datorspråk som är syntaktiskt urskiljbara från texten, för att lägga till noter till ett dokument, ange layout och processtyper av dokument såsom HTML.

 • Använda skriptprogrammering

  Använda specialiserade IKT-verktyg för att skapa en datakod som tolkas med hjälp av motsvarande körtidsmiljöer för att utvidga program och automatisera vanligt förekommande datoroperationer. Använda programmeringsspråk som stödjer denna metod såsom Unix Shells-skript, JavaScript, Python och Ruby.

 • Strukturera information

  Organisera information med hjälp av systematiska metoder såsom mentala modeller och i enlighet med givna standarder för att underlätta bearbetning och förståelse av användarinformation med avseende på de specifika kraven och egenskaperna hos de utgående medierna.

 • Identifiera utbildningsbehov

  Analysera utbildningsproblem och fastställa utbildningsbehov för en eller flera organisationer för att tillhandahålla utbildning som är anpassad till deras tidigare kunskapsnivå, profil, budget och problem.

 • Utföra innehållskvalitetssäkring

  Validera innehållet genom att se över det utifrån formell och funktionell kvalitet, användbarhet och tillämpliga standarder.

 • Identifiera konsumentkrav

  Tillämpa tekniker och verktyg, t.ex. undersökningar, frågeformulär och IKT-program, för framtagning, fastställande, analys, dokumentering och underhåll av användarkrav för system, tjänst eller produkt.

Source: Sisyphus ODB