Yrke interaktionsdesigner

Interaktionsdesigner använder metoder för artificiell intelligens inom ingenjörsvetenskap, robotteknik och datavetenskap för att utforma program som simulerar intelligens, bland annat tankemodeller, kognitiva och kunskapsbaserade system, problemlösning och beslutsfattande. De integrerar även strukturerade kunskaper i datasystem (ontologier, kunskapsbaser) för att lösa komplexa problem som normalt kräver en hög grad av mänsklig expertis eller artificiell intelligens.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Informationsstruktur

  Den typ av infrastruktur som definierar formatet av data: halvstrukturerad, ostrukturerad och strukturerad.

 • Uppgiftsalgoritm

  Tekniken för att omvandla ostrukturerade beskrivningar av en process till en stegvis sekvens av åtgärder med ett begränsat antal steg.

 • Webbprogrammering

  Programmeringsparadigm som bygger på en kombination av kodning (som lägger till sammanhang och struktur till text) och annan webbprogrammering, såsom Ajax, javascript och PHP, för att genomföra lämpliga åtgärder och visualisera innehållet.

 • It-säkerhetslagstiftning

  Den uppsättning lagstadgade regler som skyddar informationsteknik, it-nätverk och datorsystem och som omfattar de rättsliga konsekvenser som följer av att de används felaktigt. De reglerade åtgärderna omfattar brandväggar, intrångsdetektering, antivirusprogram och kryptering.

 • Systemteori

  De principer som kan tillämpas på alla typer av system på alla hierarkiska nivåer, som beskriver systemets interna organisation, dess mekanismer för att upprätthålla identitet och stabilitet och uppnå anpassning och självreglering samt dess beroende och interaktion med miljön.

 • Frågespråk för RDF-format

  Frågespråk som SPARQL, som används för att hämta och hantera data som lagrats i RDF-format (Resource Description Framework).

 • Språkteknologi

  Den teknik som gör det möjligt för IKT-utrustning att förstå och interagera med användare med hjälp av ett mänskligt språk.

 • Systemutveckling

  Sekvensen av etapper såsom planering, skapande, provning och användning samt modeller för utarbetande och livscykelhantering av ett system.

 • Verktyg för databasutveckling

  Metoder och verktyg för att skapa en logisk och fysisk struktur för databaser, såsom logiska datastrukturer, diagram, modelleringsmetoder och enhetsrelationer.

 • Principer för artificiell intelligens

  Begreppet artificiell intelligens, tillämpade principer, arkitekturer och system, som t.ex. intelligenta agenter, multiagentsystem, expertsystem, regelbaserade system, neuronnät, ontologier och kognitionsteorier.

 • Modellering av affärsprocess

  Verktyg, metoder och notationer för att beskriva och analysera affärsprocesser och ta fram modeller för dess fortsatta utveckling. Business Process Model and Notation (BPMN) och Business Process Execution Language (BPEL) är exempel på sådana verktygssatser.

Färdigheter

 • Utforma process

  Kartlägga arbetsflödet och resurskraven för en viss process med hjälp av en rad olika verktyg, till exempel programvara för processimulering, flödesdiagram och skalmodeller.

 • Använda märkspråk

  Använd datorspråk som är syntaktiskt urskiljbara från texten, för att lägga till noter till ett dokument, ange layout och processtyper av dokument såsom HTML.

 • Designa programgränssnitt

  Skapa och programmera programgränssnitt, deras funktioner, in- och utdata samt undertyper.

 • Utforma databasschema

  Utarbeta ett utkast till databasschema genom att följa reglerna för relationsdatabassystem (RDBMS) för att skapa en logiskt ordnad grupp av objekt, t.ex. tabeller, kolumner och processer.

 • Tillämpa IT-systemteori

  Implementera principer för IT-systemteori för att förklara och dokumentera systemegenskaper som kan tillämpas överallt i andra system

 • Hantera databas

  Använda system och modeller för databashantering, definiera databeroenden, använda frågespråk och databashanteringssystem för att utveckla och hantera databaser.

 • Hantera semantisk integration inom IT

  Övervaka integrationen av offentliga eller interna databaser och andra data genom att använda semantisk teknik för att skapa strukturerade semantiska utdata.

 • Bedöma IT-kunskaper

  Utvärdera den implicita kompetensen hos kvalificerade experter inom ett IKT-system för att göra den explicit för vidare analys och utnyttjande.

 • Fastställa tekniska krav

  Specificera tekniska egenskaper hos varor, material, metoder, processer, tjänster, system, programvara och funktioner genom att identifiera och uppfylla de särskilda behov som ska tillgodoses i enlighet med kundernas krav.

 • Utveckla kreativa idéer

  Utveckling av nya konstnärliga koncept och kreativa idéer.

 • Analysera affärskrav

  Undersöka kundernas behov och förväntningar på en produkt eller tjänst för att identifiera och åtgärda inkonsekvenser och eventuella meningsskiljaktigheter mellan berörda parter.

Source: Sisyphus ODB