Yrke it-nätverksarkitekt

It-nätverksarkitekter utformar topologi och anslutningsmöjligheter för IKT-nätverk såsom maskinvara, infrastruktur, kommunikations- och maskinvarukomponenter.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Modellering av affärsprocess

  Verktyg, metoder och notationer för att beskriva och analysera affärsprocesser och ta fram modeller för dess fortsatta utveckling. Business Process Model and Notation (BPMN) och Business Process Execution Language (BPEL) är exempel på sådana verktygssatser.

 • Säkerhetsrisker för IT-nätverk

  Säkerhetsrisker som rör t.ex. maskinvaru- och programvarukomponenter, enheter, gränssnitt och principer inom IT-nätverk, och riskbedömningsteknik som kan användas för att bedöma allvarlighetsgrad och effekter av säkerhetshot samt utarbetande av beredskapsplaner för varje säkerhetsrisk.

 • Nätverksmaskinvara

  IKT-nätverksutrustning eller datornätverksanordningar såsom UPS-system, elektriska system, nätverksanläggningar och strukturerade kabelsystem.

 • It-säkerhetslagstiftning

  Den uppsättning lagstadgade regler som skyddar informationsteknik, it-nätverk och datorsystem och som omfattar de rättsliga konsekvenser som följer av att de används felaktigt. De reglerade åtgärderna omfattar brandväggar, intrångsdetektering, antivirusprogram och kryptering.

 • Nätverksroutning

  Processerna och metoderna för val av de bästa vägarna inom ett IKT-nätverk som ett paket kan passera igenom.

Färdigheter

 • Utforma placering av IT-maskinvara

  Beskriva och planera hur kablar och tillhörande maskinvara kommer att placeras i byggnaden.

 • Hitta leverantörer

  Fastställa potentiella leverantörer för fortsatta förhandlingar. Beakta aspekter såsom produktkvalitet, hållbarhet, lokala källor, säsongsvariationer och täckning av området. Bedöma sannolikheten av att åstadkomma förmånliga avtal med leverantörerna.

 • Tillhandahålla teknisk dokumentation

  Utarbeta dokumentation för befintliga och kommande produkter eller tjänster med en beskrivning av deras funktionalitet och sammansättning på ett sådant sätt att den är begriplig för en bred publik utan teknisk bakgrund och uppfyller fastställda krav och standarder. Uppdatera dokumentationen.

 • Bedöma IT-kunskaper

  Utvärdera den implicita kompetensen hos kvalificerade experter inom ett IKT-system för att göra den explicit för vidare analys och utnyttjande.

 • Utforma process

  Kartlägga arbetsflödet och resurskraven för en viss process med hjälp av en rad olika verktyg, till exempel programvara för processimulering, flödesdiagram och skalmodeller.

 • Utforma datornätverk

  Utveckla och planera IKT-nätverk, däribland fjärrnätverk och lokala nätverk, som förbinder datorer via kabelbundna eller trådlösa anslutningar och gör det möjligt för dem att utbyta data och bedöma kapacitetskrav.

 • Underhålla inställningar för internetprotokoll

  Tillämpa internetprotokollkonfiguration (ipconfig) för att samla in data om konfigurationsvärden för TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) i syfte att identifiera enheter och deras IP-adresser.

 • Justera it-systemkapacitet

  Ändra omfattningen för ett IKT-system genom att lägga till eller omfördela ytterligare IKT-systemkomponenter såsom nätkomponenter, servrar eller lagringsenheter för att uppfylla kapacitets- eller efterfrågekrav.

 • Analysera krav på nätverksbandbredd

  Utreda kraven på överföringskapacitet i ett IKT-nät eller annat telekommunikationssystem.

 • Fastställa tekniska krav

  Specificera tekniska egenskaper hos varor, material, metoder, processer, tjänster, system, programvara och funktioner genom att identifiera och uppfylla de särskilda behov som ska tillgodoses i enlighet med kundernas krav.

 • Utveckla kreativa idéer

  Utveckling av nya konstnärliga koncept och kreativa idéer.

 • Analysera affärskrav

  Undersöka kundernas behov och förväntningar på en produkt eller tjänst för att identifiera och åtgärda inkonsekvenser och eventuella meningsskiljaktigheter mellan berörda parter.

 • Implementera diagnostikverktyg för nätverk

  Använda programvaruverktyg eller -komponenter som övervakar IKT-nätverkets parametrar, såsom prestanda och genomflöde, och som tillhandahåller data och statistik, diagnostiserar fel och brister eller flaskhalsar samt bidrar till beslutsfattandet.

 • Definiera principer för nätverksdesign

  Ange policyer, principer, regler, processer och kriterier för utformning, planering och förverkligande av IKT-nät.

 • Förutse framtida IT-nätverksbehov

  Identifiera aktuell datatrafik och uppskatta hur tillväxten kommer att påverka IT-nätverket.

 • Underhålla maskinvara för informationsnätverk

  Bedöma funktionen och identifiera fel hos ett informationsnätverk, utföra rutinunderhåll för att förebygga fel och utföra reparationsuppgifter för att säkerställa kontinuerlig tillgång till informationsnätverket.

Source: Sisyphus ODB