Yrke it-säkerhetsanalytiker

It-säkerhetsanalytiker föreslår och genomför nödvändiga säkerhetsuppdateringar. De rekommenderar, stödjer, informerar, tillhandahåller utbildning och säkerhetsmedvetenhet samt vidtar direkta åtgärder på hela eller delar av ett nätverk eller ett system.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • IT-säkerhetsstandarder

  Standarderna för IKT-säkerhet, t.ex. ISO, och de förfaranden som krävs för att se till att organisationer uppfyller dem.

 • IT-kvalitetspolicy

  Organisationens kvalitetspolicy och dess mål, den godtagbara kvalitetsnivån och de tekniker som ska användas för att mäta kvalitet, rättsliga aspekter och särskilda avdelningars skyldigheter som syftar till att säkerställa kvalitet.

 • Intern riskhanteringsprincip

  De interna riskhanteringspolicyer som identifierar, bedömer och prioriterar risker i en it-miljö. De metoder som används för att minimera, övervaka och kontrollera sannolikheten och följderna av katastrofala händelser som påverkar uppnåendet av affärsmålen.

 • Användarkrav för IT-system

  Den process som är avsedd att matcha användarens och organisationens behov med systemkomponenter och systemtjänster, genom att beakta tillgänglig teknik och den teknik som krävs för att framkalla och specificera krav, utfråga användare för att fastställa symptom på problem och analysera symtom.

 • It-projektledning

  Metoder för planering, genomförande, översyn och uppföljning av it-projekt, såsom utveckling, integrering, förändring och försäljning av it-produkter och -tjänster, samt projekt som rör teknisk innovation på it-området.

 • Kriminalteknisk datoranalys

  Processen för granskning och hämtning av digitala data från källor för rättsliga bevis och brottsutredning.

 • Förvaltning av internet

  Principer, förordningar, normer och program som formar utvecklingen och användningen av internet, t.ex. förvaltning av domännamn, register och registratorer enligt ICANN/IANA:s bestämmelser och rekommendationer, IP-adresser och -namn, namnservrar, DNS, toppdomäner och aspekter inom IDN och DNSSEC.

 • Sakernas Internet

  De allmänna principerna, kategorierna, kraven, begränsningarna och sårbarheterna hos smarta anslutna enheter (de flesta av dem med internetuppkoppling).

 • Informationssäkerhetsstrategi

  Den plan som har definierats av ett företag för att fastställa målen för informationssäkerheten och åtgärderna för att minska riskerna, fastställa kontrollmål samt fastställa mått och riktmärken med beaktande av lagstadgade, interna och avtalsenliga krav.

 • Rättsliga krav för it-produkter

  De internationella lagar och bestämmelser som reglerar utveckling och användning av it-produkter.

 • It-problemhanteringstekniker

  Metoder för att fastställa lösningar till de bakomliggande orsakerna till it-incidenter.

Färdigheter

 • Upprätta en IT-säkerhetsplan

  Fastställa en uppsättning åtgärder och ansvarsområden för att säkerställa informationens konfidentialitet, integritet och tillgänglighet. Genomföra strategier för att förhindra dataintrång, upptäcka och reagera på obehörig åtkomst till system och resurser, bl.a. uppdaterade säkerhetsprogram och utbildning av anställda.

 • Lösa problem med IT-system

  Identifiera potentiella fel hos komponenter. Övervaka, dokumentera och informera om incidenter. Tillsätta lämpliga resurser med målet att minimera avbrott samt använda lämpliga diagnosverktyg.

 • Styra IT-säkerhetsgodkännanden

  Vägleda om tillämpning och uppfyllande av relevanta branschstandarder, bästa praxis och lagstadgade krav på informationssäkerhet.

 • Hålla i övningar om katastrofåterställning

  Leda övningar som utbildar människor i vad de ska göra om en oförutsedd katastrof inträffar i IKT-systemens fungerande eller säkerhet, till exempel när det gäller att återställa data, skydda identiteter och information samt vilka åtgärder som bör vidtas för att förebygga ytterligare problem.

 • Implementera IT-riskhantering

  Utveckla och implementera förfaranden för att identifiera, bedöma, behandla och minska IT-risker, såsom hacknings- och dataläckor, i enlighet med företagets riskstrategi, förfaranden och policyer. Analysera och hantera säkerhetsrisker och incidenter. Rekommendera åtgärder för att förbättra den digitala säkerhetsstrategin.

 • Hantera planer för återställande efter datorhaverier

  Utarbeta, testa och vid behov genomföra en åtgärdsplan för att hämta eller kompensera förlorade uppgifter från informationssystemet.

 • Utveckla informationssäkerhetsstrategi

  Skapa företagsstrategi med hänsyn till säkerhet och skydd av information för att maximera integriteten kring, tillgången till och sekretessen kring data.

 • Upprätthålla IT-identitetshantering

  Hantera identifiering, autentisering och auktorisering av enskilda individer inom ett system och kontrollera deras tillgång till resurser genom att koppla användarbefogenheter och -begränsningar till deras identitet.

 • Definiera säkerhetspolicyer

  Utforma och genomföra en skriftlig uppsättning regler och riktlinjer som syftar till att upprätthålla en organisations säkerhet med avseende på begränsningar av beteenden mellan berörda parter, skyddande mekaniska begränsningar och begränsningar av dataåtkomst.

Source: Sisyphus ODB