Yrke it-säkerhetsansvarig

It-säkerhetsansvariga skyddar information om företag och arbetstagare mot obehörig åtkomst. De definierar även informationssäkerhetspolicyn, hanterar säkerhet i alla informationssystem och säkrar åtgärder för tillgänglighet av information.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Cybersäkerhet

  Metoder som skyddar it-system, nätverk, datorer, enheter, tjänster, digital information och personer mot olaglig eller otillåten användning.

 • Beslutsstödsystem

  De IKT-system som används som stöd för företags- eller organisationsbeslut.

 • Revisionsmetoder

  De tekniker och metoder som ligger till grund för en systematisk och oberoende undersökning av data, policyer, verksamhet och prestanda med hjälp av datorstödda revisionsverktyg och -tekniker (CAAT), till exempel kalkylblad, databaser, statistisk analys och programvara för omvärldsbevakning.

 • It-säkerhetslagstiftning

  Den uppsättning lagstadgade regler som skyddar informationsteknik, it-nätverk och datorsystem och som omfattar de rättsliga konsekvenser som följer av att de används felaktigt. De reglerade åtgärderna omfattar brandväggar, intrångsdetektering, antivirusprogram och kryptering.

 • Informationssäkerhetsstrategi

  Den plan som har definierats av ett företag för att fastställa målen för informationssäkerheten och åtgärderna för att minska riskerna, fastställa kontrollmål samt fastställa mått och riktmärken med beaktande av lagstadgade, interna och avtalsenliga krav.

 • Säkerhetsrisker för IT-nätverk

  Säkerhetsrisker som rör t.ex. maskinvaru- och programvarukomponenter, enheter, gränssnitt och principer inom IT-nätverk, och riskbedömningsteknik som kan användas för att bedöma allvarlighetsgrad och effekter av säkerhetshot samt utarbetande av beredskapsplaner för varje säkerhetsrisk.

 • IT-säkerhetsstandarder

  Standarderna för IKT-säkerhet, t.ex. ISO, och de förfaranden som krävs för att se till att organisationer uppfyller dem.

 • Organisatorisk motståndskraft

  Strategier, metoder och tekniker som ökar organisationens förmåga att skydda och upprätthålla de tjänster och den verksamhet som krävs för att uppfylla organisationens mål och skapa hållbara värden genom att effektivt ta itu med de sammanhängande frågorna om säkerhet, beredskap, riskhantering och återhämtning efter katastrofer.

Färdigheter

 • Styra IT-säkerhetsgodkännanden

  Vägleda om tillämpning och uppfyllande av relevanta branschstandarder, bästa praxis och lagstadgade krav på informationssäkerhet.

 • Upprätthålla en plan för driftskontinuitet

  Uppdatera metoder som omfattar åtgärder för att säkerställa att en organisations anläggningar kan fortsätta sin drift vid en rad olika oförutsedda händelser.

 • Säkerställa efterlevnad av verksamhetens it-standarder

  Säkerställa att händelseläget är i överensstämmelse med de IKT-regler och -förfaranden som beskrivs av en organisation för dess produkter, tjänster och lösningar.

 • övervaka tekniktrender

  Studera och undersöka de senaste trenderna och utvecklingarna inom teknik. Iaktta och prognostisera deras utveckling beroende på aktuella eller framtida marknads- och affärsförhållanden.

 • Hålla i övningar om katastrofåterställning

  Leda övningar som utbildar människor i vad de ska göra om en oförutsedd katastrof inträffar i IKT-systemens fungerande eller säkerhet, till exempel när det gäller att återställa data, skydda identiteter och information samt vilka åtgärder som bör vidtas för att förebygga ytterligare problem.

 • Hantera planer för återställande efter datorhaverier

  Utarbeta, testa och vid behov genomföra en åtgärdsplan för att hämta eller kompensera förlorade uppgifter från informationssystemet.

 • Implementera bolagsstyrning

  Tillämpa en rad principer och mekanismer utifrån vilka en organisation förvaltas och styrs, fastställa informationsrutiner, kontrollera arbetsflöden och beslutsprocesser, fördela rättigheter och ansvarsområden mellan avdelningar och enskilda personer, fastställa företagsmål samt övervaka och utvärdera åtgärder och resultat.

 • Säkerställa datasäkerhet

  Utforma och genomföra affärsprocesser och tekniska lösningar för att garantera data- och informationssäkerhet i enlighet med rättsliga krav, även med hänsyn till allmänhetens förväntningar och politiska frågor om personlig integritet.

 • Implementera IT-riskhantering

  Utveckla och implementera förfaranden för att identifiera, bedöma, behandla och minska IT-risker, såsom hacknings- och dataläckor, i enlighet med företagets riskstrategi, förfaranden och policyer. Analysera och hantera säkerhetsrisker och incidenter. Rekommendera åtgärder för att förbättra den digitala säkerhetsstrategin.

 • Använda beslutsstödsystem

  Utnyttja de tillgängliga IKT-system som kan användas för att underbygga företags- eller organisationsbeslut.

 • Säkerställa överensstämmelse med rättsliga krav

  Säkerställa överensstämmelse med etablerade standarder och rättsliga krav, såsom specifikationer, riktlinjer, normer eller lagstiftning, för det mål som organisationen strävar efter att uppnå i sin verksamhet.

Source: Sisyphus ODB