Yrke it-säkerhetskonsult

It-säkerhetskonsulter rekommenderar och tillämpar lösningar för att kontrollera åtkomst till data och program. De värnar om att informationsutbytet ska vara säkert.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • It-säkerhetslagstiftning

  Den uppsättning lagstadgade regler som skyddar informationsteknik, it-nätverk och datorsystem och som omfattar de rättsliga konsekvenser som följer av att de används felaktigt. De reglerade åtgärderna omfattar brandväggar, intrångsdetektering, antivirusprogram och kryptering.

 • Motåtgärder vid cyberattack

  Strategier, tekniker och verktyg som kan användas för att upptäcka och avvärja attacker mot organisationers informationssystem, infrastrukturer eller nätverk.

 • Organisatorisk motståndskraft

  Strategier, metoder och tekniker som ökar organisationens förmåga att skydda och upprätthålla de tjänster och den verksamhet som krävs för att uppfylla organisationens mål och skapa hållbara värden genom att effektivt ta itu med de sammanhängande frågorna om säkerhet, beredskap, riskhantering och återhämtning efter katastrofer.

 • IT-säkerhetsstandarder

  Standarderna för IKT-säkerhet, t.ex. ISO, och de förfaranden som krävs för att se till att organisationer uppfyller dem.

 • Informationssäkerhetsstrategi

  Den plan som har definierats av ett företag för att fastställa målen för informationssäkerheten och åtgärderna för att minska riskerna, fastställa kontrollmål samt fastställa mått och riktmärken med beaktande av lagstadgade, interna och avtalsenliga krav.

Färdigheter

 • Verifiera formella IT-specifikationer

  Kontrollera algoritmers eller systems kapacitet, funktion och effektivitet för att se till att de överensstämmer med formella specifikationer.

 • Identifiera IT-säkerhetsrisker

  Tillämpa olika metoder och tekniker för att identifiera potentiella säkerhetshot, säkerhetsöverträdelser och riskfaktorer med hjälp av IKT-verktyg för övervakning av IKT-system, analys av risker, sårbarheter och hot och utvärdering av beredskapsplaner.

 • Rapportera testresultat

  Rapportera testresultat med fokus på rön och rekommendationer, skilja på resultaten efter allvarsnivå. Inkludera relevant information från testplanen och ange testmetodikerna med hjälp av mått, tabeller och visuella metoder för att förtydliga dem vid behov.

 • Fastställa tekniska krav

  Specificera tekniska egenskaper hos varor, material, metoder, processer, tjänster, system, programvara och funktioner genom att identifiera och uppfylla de särskilda behov som ska tillgodoses i enlighet med kundernas krav.

 • Ge it-konsultråd

  Ge råd om lämpliga lösningar på it-området genom att välja ut alternativ och optimera beslut, med beaktande av potentiella risker, fördelar och övergripande effekter för professionella kunder.

 • Hantera planer för återställande efter datorhaverier

  Utarbeta, testa och vid behov genomföra en åtgärdsplan för att hämta eller kompensera förlorade uppgifter från informationssystemet.

 • Identifiera svagheter i it-system

  Analysera system- och nätarkitektur, maskinvaru- och programvarukomponenter samt data i syfte att identifiera svagheter och sårbarheter för intrång eller attacker.

 • Definiera säkerhetspolicyer

  Utforma och genomföra en skriftlig uppsättning regler och riktlinjer som syftar till att upprätthålla en organisations säkerhet med avseende på begränsningar av beteenden mellan berörda parter, skyddande mekaniska begränsningar och begränsningar av dataåtkomst.

 • Implementera IT-riskhantering

  Utveckla och implementera förfaranden för att identifiera, bedöma, behandla och minska IT-risker, såsom hacknings- och dataläckor, i enlighet med företagets riskstrategi, förfaranden och policyer. Analysera och hantera säkerhetsrisker och incidenter. Rekommendera åtgärder för att förbättra den digitala säkerhetsstrategin.

 • Utveckla informationssäkerhetsstrategi

  Skapa företagsstrategi med hänsyn till säkerhet och skydd av information för att maximera integriteten kring, tillgången till och sekretessen kring data.

 • övervaka systemprestanda

  Mäta systemets tillförlitlighet och prestanda före, under och efter komponentinstallation och under drift och underhåll av systemet. Välja och använda verktyg och teknik för övervakning av prestanda, t.ex. särskild programvara.

 • Utbilda om datasekretess

  Utbyta information med och instruera användare om riskerna med data, särskilt riskerna för konfidentialitet, integritet eller tillgänglighet för data. Informera dem om hur dataskyddet garanteras.

 • Styra IT-säkerhetsgodkännanden

  Vägleda om tillämpning och uppfyllande av relevanta branschstandarder, bästa praxis och lagstadgade krav på informationssäkerhet.

 • Utföra programvarutester

  Utföra tester för att säkerställa att en programvara fungerar felfritt under de specificerade kundkraven, med hjälp av specialiserade programvaruverktyg. Använda teknik och verktyg för provning av programvara för att identifiera programfel (buggar) och funktionsfel.

 • Genomföra IT-revisioner

  Organisera och genomföra revisioner för att utvärdera IT-system, systemkomponenter samt system för informationsbehandling och informationssäkerhet. Identifiera och samla in potentiella kritiska problem och rekommendera lösningar som bygger på föreskrivna standarder och lösningar.

 • Analysera IT-system

  Undersöka informationssystems funktion och prestanda för att beskriva deras användning och svagheter, ange deras ändamål, struktur och tjänster samt identifiera insatser och förfaranden för att förverkliga dem så effektivt som möjligt.

 • Hålla sig à jour med de senaste informationssystemlösningarna

  Samla den senaste informationen om befintliga informationssystem som integrerar programvara och maskinvara samt nätverkskomponenter.

 • Föra bok över arbetsuppgifter

  Organisera och klassificera register över sammanställda rapporter och korrespondens i samband med utfört arbete och förloppsregister över arbetsuppgifter.

 • Utföra riskanalys

  Identifiera och bedöma faktorer som kan äventyra ett projekts framgång eller hota en organisations funktion. Införa förfaranden för att undvika eller minimera faktorernas effekter.

Source: Sisyphus ODB