Yrke jobbcoach

Jobbcoacher hjälper arbetssökande att hitta jobb eller möjligheter till yrkesutbildning utifrån deras utbildnings- och arbetsbakgrund och erfarenhet. De ger råd till arbetssökande om hur de ska marknadsföra deras färdigheter vid jobbsökning. De hjälper arbetssökande att skriva meritförteckningar och följebrev och förbereda sig för en anställningsintervju samt ger information om var man kan söka jobb eller utbildningsmöjligheter.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Lediga jobb

  Arbetstillfällen på arbetsmarknaden baserat på ekonomiskt område.

 • Anställningslagstiftning

  Lagstiftningsområde som reglerar förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare och slår vakt om att arbetstagarna åtnjuter sina rättigheter enligt anställningsavtalet.

 • Jobbsajter

  Onlineplattformar som visar möjliga arbetstillfällen.

 • Arbetslagstiftning

  Lagstiftning på nationell eller internationell nivå som reglerar arbetsvillkor på olika områden mellan parterna på arbetsmarknaden såsom regeringen, arbetstagare, arbetsgivare och fackföreningar.

Färdigheter

 • Lyssna aktivt

  Vara uppmärksam på vad andra säger, visa tålamod och förstå informationen som uttrycks, ställa frågor när så behövs och inte avbryta personen på ett olämpligt sätt. Ha förmåga att lyssna noggrant på önskemål från kunden, klienten, passageraren, brukaren eller andra och tillhandahålla lösningar därefter.

 • Förbereda personer för anställningsintervju

  Förbereda någon för anställningsintervjuer genom att ge råd om kommunikation, kroppsspråk och utseende, med hjälp av genomgång av vanliga frågor som ställs och genom att identifiera personliga och yrkesmässiga styrkor och svagheter.

 • Undervisa i skrivande

  Undervisa grundläggande eller avancerat skrivande till olika åldersgrupper i en fast utbildningsmiljö eller genom att driva privata skrivkurser.

 • Kommunicera via telefon

  Kommunicera över telefon genom att ringa och svara på samtal punktligt, professionellt och artigt.

 • Utarbeta en kursplanering

  Utreda och fastställa en plan för kursen som ska läras ut och beräkna en tidsram för undervisningen i enlighet med skolförordningar och mål i läroplanen.

 • Upprätthålla brukarnas personliga integritet

  Respektera och upprätthålla brukarens värdighet och personliga integritet; skydda hans/hennes konfidentiella uppgifter och tydligt förklara policyn om konfidentialitet för brukaren och andra berörda parter.

 • Intervjua människor

  Intervjua människor i en rad olika situationer.

 • Använda kommunikationstekniker

  Använda kommunikationstekniker som möjliggör samtalspartners att bättre förstå varandra och kommunicera korrekt vid överföring av meddelanden.

 • Ge råd i personliga frågor

  Ge råd till personer i frågor som rör kärlek och giftermål, affärs- och karriärmöjligheter, hälsa och andra personliga aspekter.

 • Dokumentera intervjuer

  Registrera, skriva ner och inhämta svar och information som samlats in under intervjuer för bearbetning och analys med hjälp av underlättande eller tekniska hjälpmedel.

 • Utveckla professionella nätverk

  Nå ut till och hålla kontakt med människor i ett yrkesmässigt sammanhang. Hitta en gemensam grund och använda dina kontaktuppgifter till ömsesidig nytta. Hålla reda på individerna i ditt personliga yrkesnätverk och hålla dig uppdaterad om deras verksamhet.

 • Identifiera kundbehov

  Använda lämpliga frågor och aktivt lyssnande för att identifiera kundernas förväntningar, önskningar och krav på produkter och tjänster.

 • Underlätta tillträde till arbetsmarknaden

  Förbättra möjligheterna för individer att hitta ett arbete genom att undervisa om de kvalifikationer och den sociala kompetens som krävs, genom utbildnings- och utvecklingsprogram, workshoppar eller sysselsättningsprojekt.

 • Iaktta tystnadsplikt

  Följa de regler som fastställer att information inte får lämnas ut utom till en annan behörig person.

 • Redigera en personlighetsprofil

  Ta fram en profil över någon genom att beskriva personens egenskaper, personlighet, färdigheter och motiv, ofta baserat på information som erhållits genom en intervju eller från ett frågeformulär.

Source: Sisyphus ODB