Yrke jungman, fiskefartyg

Jungmän (fiskefartyg) arbetar ombord på fiskefartyg där de utför fiskerelaterade arbetsuppgifter. De utför diverse fiske- och sjöfartsrelaterade arbetsuppgifter till land och till sjöss, t.ex. hantering av fiskeredskap och fångster, kommunikationer, försörjning, sjömanskap, boende och lagerhållning.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Fiskprodukters förstörelse

  Process för nedbrytning och förstöring av fiskprodukter: fysiska, enzymatiska, mikrobiologiska och kemiska processer som sker efter skörd.

 • Hälso- och säkerhetsföreskrifter

  Nödvändiga hälso-, säkerhets-, hygien- och miljönormer samt lagstiftning inom sektorn för särskilda verksamheter.

 • Uppförandekoden för ansvarsfullt fiske

  FN:s livsmedels- och jordbruksorganisations (FAO) uppförandekod för ansvarsfullt fiske och de riktlinjer som fastställts för yrkesfiskare.

 • Internationella bestämmelser för att förhindra kollisioner till sjöss

  Grundläggande aspekter av internationella bestämmelser för att förhindra kollisioner till sjöss, exempelvis hur fartyg ska agera när de träffar på varandra, regler för lanternor och navigationsmarkörer, huvudsakliga ljus- och ljudsignaler, sjösignalering och sjöbojar.

 • Brandbekämpningssystem

  De enheter och system som används för att släcka bränder; klassning och kemi gällande bränder.

 • Fiskeprodukters kvalitet

  Faktorer som påverkar fiskprodukternas kvalitet. Skillnader mellan olika arter, effekter av fiskeredskapen och parasiter påverkar till exempel kvaliteten.

 • Fiskerilagstiftning

  Studiet och analysen av olika strategier för fiskeriers förvaltningsstrategier med beaktande av internationella fördrag och branschnormer i syfte att analysera hanteringsbestämmelser för fiskerier. 

 • Risker i samband med fiske

  Allmänna risker vid arbete på fiskefartyg och särskilda risker som endast förekommer i vissa fiskeformer. Förebyggande av hot och olyckor.

 • Fiskefartyg

  Beteckningen av de olika elementen och utrustningen på fiskefartyg.

 • Fiskeutrustning

  Identifiering av olika redskap som används för att fånga fisk och redskapens funktioner.

 • Förebyggande av miljöföroreningar

  Försiktighetsåtgärder vid förorening av miljön, förfaranden för att bekämpa föroreningar och tillhörande utrustning samt möjliga åtgärder för att skydda miljön.

 • Internationella konventionen till förhindrande av förorening från fartyg

  De grundläggande principerna och kraven i den internationella konventionen till förhindrande av förorening från fartyg (Marpol): Regler om förhindrande av förorening genom olja, regler om kontroll av förorening genom skadliga flytande ämnen i bulk, förhindrande av förorening genom skadliga ämnen vid sjötransport i form av emballage, förhindrande av förorening genom utsläpp från fartyg, förhindrande av förorening genom avskräde från fartyg, förhindrande av luftförorening från fartyg.

 • Kvalitetssäkringsmetoder

  Principer för kvalitetssäkring, standardkrav och uppsättningen av processer och aktiviteter som används för att mäta, kontrollera och säkerställa kvaliteten på produkter och processer.

Färdigheter

 • Genomföra navigationsvakt på ett säkert sätt

  Observera principerna för navigationsvakt. Ta över, ta emot och lämna över en vakt. Styra fartyget och utföra rutinuppgifter under en vakt. Följa säkerhets- och nödförfaranden. Följa säkerhetsåtgärder under en vakt och vidta omedelbara åtgärder vid brand eller olyckor.

 • Förvara fiskprodukter

  Ordna och klassificera fiskprodukter för korrekt förvaring. Upprätthålla lämpliga förhållanden för bevarande av fiskprodukter.

 • Följa muntliga instruktioner

  Ha förmåga att följa medarbetares muntliga instruktioner. Sträva efter att förstå och förtydliga vad som efterfrågas i instruktionerna.

 • Hjälpa till vid ankring

  Hjälpa till vid ankring; använda utrustning och bistå vid manövrering av ankarna.

 • Förbereda livbåtar

  Förbereda livbåtar i fartyg före avgång, säkerställa full funktionalitet i nödsituationer, följa reglerna för livräddningsbåtar.

 • Arbeta utomhus

  Klara olika väderförhållanden, t.ex. värme, regn, kyla eller kraftig vind.

 • Göra loss fartyg

  Följa standardförfarandena för att göra loss fartyg. Hantera kommunikationen mellan fartyg och land.

 • Följa hygienrutiner vid fiske

  Följa rätt bestämmelser och praxis för hygieniskt korrekt hantering av fiskerirelaterade arbetsuppgifter och ansvarsområden inom fiske.

 • Tvätta fartygsdäck

  Rengöra fartygets däck genom att svepa och tvätta det ordentligt. Avlägsna överflödigt salt och vatten för att undvika oxidering.

 • Hantera fiskprodukter

  Hantera fisk med omsorg och med den hygien som krävs för att bevara kvaliteten. På lämpligt sätt förbereda fiskprodukterna för lagring.

 • Bistå i nödsituationer

  Vidta omedelbara åtgärder när en olycka eller ett medicinskt nödläge inträffar ombord. Identifiera olycksdrabbade och tillkalla akutvårdspersonal. Försöka förhindra ytterligare skador.

 • Släcka bränder

  Välja lämpliga ämnen och metoder, såsom vatten och olika kemiska agenter, för att släcka bränder beroende på deras storlek. Använda en andningsmask.

 • Hantera last

  Hantera de mekaniska delarna säkert vid lastning och lossning av last och i förråd. Stuvning och separering av produkter i enlighet med instruktioner.

 • Förbereda däckbaserad utrustning

  Hantera diverse däckutrustning, bland annat vattentäta marina dörrar, luckor, vinschar, pumpar, knapar, halkipar, portljus, schacklar, svivlar, tankringar, ankare och pollare. Förbereda och organisera utrustning på de platser och i den kvantitet som krävs ombord på ett fartyg.

 • Simma

  Förflytta sig genom vatten med hjälp av armar och ben.

 • Använda utrustning på fiskefartyg

  Använda fiskeredskap och fartygsdäck för framgångsrika fiskeaktiviteter enligt instruktion av överordnade. Sköta skjut- och halningsredskap för att uppnå optimal prestanda.

 • Bistå vid fartygsmanövrar

  Bistå vid manövrar i hamn; förtöjning, förankring och annan moringsverksamhet. Bidra till en säker navigeringsrutin.

 • Använda fartygsutrustning

  Använda fartygsutrustning såsom motorer och generatorer, vinschar och HVAC-system. Åta sig ansvaret för all extern utrustning samt en viss del av inredningen. Se till att utrustningen på däck används på ett säkert sätt.

 • Följa skriftliga instruktioner

  Följa skriftliga instruktioner för att utföra en uppgift eller genomföra ett förfarande steg för steg.

 • Följa arbetsrutiner

  Följa rutiner på arbetsplatsen på ett strukturerat och systematiskt sätt.

 • Assistera vid underhåll av fartyg

  Assistera vid underhåll och reparation ombord, t.ex. genom att måla, smörja och rengöra material och utrustning. Utföra löpande underhålls- och reparationsarbeten. Bortskaffa avfall på ett säkert sätt. Tillämpa, underhålla och använda handverktyg och eldrivna verktyg.

 • Använda utrustning för ekolodning

  Använda teknisk utrustning för att mäta havets djup. Beräkna och tolka resultaten och förmedla dem till ledningen.

 • Säkra fartyg med rep

  Använda rep för att säkra och lossa fartyget före avgång eller vid ankomst.

 • Förtöja fartyg

  Följa standardförfarandena för att förtöja fartyg. Hantera kommunikation mellan fartyget och stranden.

 • överleva på havet om fartyget överges

  Identifiera samlingssignaler och vilka nödsituationer de signalerar. Följa fastställda förfaranden. Ta på och använd en flytväst eller en räddningsdräkt. Hoppa säkert i vattnet från en höjd. Simma och ställ i ordning en livflotte medan du bär flytväst. Håll dig flytande utan flytväst. Ta dig ombord på en livflotte från fartyget, eller från vattnet när du använder flytväst. Vidta inledande åtgärder för att gå ombord på livflotte för att öka möjligheten för överlevnad. Släpp ut en boj eller ett drivankare. Hantera livräddningsutrustning. Använd lokaliseringsutrustning, inklusive radioutrustning.

Source: Sisyphus ODB