Yrke jungman

Jungmän är på den lägsta nivån bland däckspersonalen ombord på ett fartyg. De utgör den huvudsakliga arbetskraften ombord på ett fartyg där de hjälper till med driften av fartyget. De övervakas av fartygets befälhavare och maskinchef och kan få instruktioner från överordnade personer.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Globala nödsignals- och säkerhetssystemet till sjöss

  Den internationellt överenskomna uppsättningen säkerhetsförfaranden, typer av utrustning och kommunikationsprotokoll som används för att öka säkerheten och göra det lättare att rädda nödställda fartyg, båtar och flygplan.

 • Fartygets fysiska delar

  Ingående kunskaper om fartygets olika fysiska komponenter. Tillhandahållande av underhålls- och serviceåtgärder för att säkerställa optimal drift.

 • Fartygstyper

  Känna till ett stort antal fartygstyper, deras egenskaper och specifikationer. Använda denna kunskap för att säkerställa att alla erforderliga säkerhetsåtgärder, tekniska åtgärder och underhållsåtgärder vidtas.

 • Principer för stuvning av last

  Förstå principerna för stuvning av last. Förstå förfaranden genom vilka containrar ska lastas och lossas effektivt, med beaktande av gravitationskrafter som utövas under transporten.

 • Säkerhetsutrustning för fartyg

  Skaffa sig teoretiska och praktiska kunskaper om säkerhetsutrustning som används på fartyg, inbegripet utrustning som livbåtar, livbojar, vattentäta dörrar och branddörrar, sprinklersystem, o.s.v. Handhavande av utrustning som används vid nödsituationer.

Färdigheter

 • Underhålla maskinrum på fartyg

  Underhålla ett fartygs motorer och maskinrumsutrustning. Utföra förhandskontroller före avresa och löpande undersökningar under resans gång.

 • Lasta fartyg

  Lasta och lossa gods på fartyg. Övervaka lastnings- och lossningsoperationer för gods.

 • Utföra utkiksuppgifter under sjöfart

  Övervaka insatser till havs i syfte att förutse händelser och potentiella faror.

 • Hantera stressande situationer

  Ta itu med och hantera mycket stressande situationer på arbetsplatsen genom att följa lämpliga förfaranden, kommunicera på ett lugnt och effektivt sätt och hålla sig sansad när beslut fattas.

 • Använda sjöfartsengelska

  Kommunicera på engelska med det språk som används i verkliga situationer ombord fartyg, i hamnar och på andra ställen i fartygskedjan.

 • Förtöja fartyg

  Följa standardförfarandena för att förtöja fartyg. Hantera kommunikation mellan fartyget och stranden.

 • Simma

  Förflytta sig genom vatten med hjälp av armar och ben.

 • Underhålla säkerhets- och nödutrustning på fartyg

  Underhålla och inspektera all säkerhets- och nödutrustning, t.ex. flytvästar, uppblåsbara livflottar, nödfacklor, nödradiofyrar, första hjälpen-lådor, automatiska hjärtstartare, nödlampor och bärbar radioutrustning. Se till att säkerhetsutrustningen är sorterad, tillgänglig för användning i nödsituationer och att material fylls på vid behov. Registrera utrustningsinspektioner i lämpliga loggböcker.

 • Hjälpa till med sjönavigering

  Se till att aktuella sjökort och nautiska publikationer finns ombord på fartyget. Utarbeta informationsblad, ruttrapporter, passageplaner och positionsrapporter.

 • Använda livräddningsanordningar

  Använda livräddningsfarkoster och deras sjösättningsredskap och -arrangemang. Använda livräddningsinstrument som livräddningsutrustning, EPIRB, SART, räddningsdräkter och termiska skydd.

 • Säkra last på fartyg

  Surra eller binda fast gods vid fartyget med linor eller annan utrustning.

 • Underhålla fartygs polerade och lackerade delar

  Underhålla fartygs polerade och lackerade delar genom att rengöra, polera och måla. Avlägsna sopor och reparera skadad utrustning.

 • Rengöra fartyg

  Avlägsna smuts från fartyget genom borstning, skrubbning och tvättning av däck och andra utrymmen.

 • Göra loss fartyg

  Följa standardförfarandena för att göra loss fartyg. Hantera kommunikationen mellan fartyg och land.

 • Följa hygienförfaranden vid livsmedelsberedning

  Se till att arbetsutrymmet är rent och överensstämmer med hygienstandarder inom livsmedelsindustrin.

 • Använda olika typer av brandsläckare

  Ha kunskap om och tillämpa olika brandsläckningsmetoder samt olika typer och klasser av brandsläckningsutrustning.

 • Sortera avfall

  Sortera avfall manuellt eller automatiskt genom att separera olika element av avfallet.

 • Säkra fartyg med rep

  Använda rep för att säkra och lossa fartyget före avgång eller vid ankomst.

 • Hantera last

  Hantera de mekaniska delarna säkert vid lastning och lossning av last och i förråd. Stuvning och separering av produkter i enlighet med instruktioner.

 • Hålla rep i gott skick

  Underhålla splitsar och knutar i rep.

Source: Sisyphus ODB