Yrke jurist, mänskliga rättigheter

Jurister (mänskliga rättigheter) undersöker och handlägger kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt utarbetar planer för att minska överträdelser och se till att lagstiftningen om de mänskliga rättigheterna efterlevs. De undersöker klagomål genom att undersöka information och intervjua offer och förövare samt kommunicera med organisationer som arbetar med mänskliga rättigheter.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Vetenskapliga forskningsmetoder

  Den teoretiska metod som används för vetenskaplig forskning som omfattar bakgrundsforskning, utarbetande av en hypotes, testning, analys av data och avslutning av resultaten.

 • Internationell människorättslagstiftning

  De aspekter inom internationell rätt som rör främjande och skydd av mänskliga rättigheter, relaterade fördrag och avtal mellan nationer, bindande rättsverkningar samt bidrag till utveckling och införande av människorättslagstiftning.

 • Social rättvisa

  Utveckling av och principer för mänskliga rättigheter och social rättvisa och hur dessa ska tillämpas från fall till fall.

Färdigheter

 • Främja social medvetenhet

  Främja förståelsen för dynamiken i de sociala relationerna mellan individer, grupper och samhällen. Lyfta fram de mänskliga rättigheternas betydelse och vikten av en positiv social interaktion och social medvetenhet i utbildningen.

 • Genomföra forskningsintervju

  Använd professionell forsknings- och intervjumetoder/-tekniker för att samla in relevanta data, fakta eller information för att få nya insikter och för att fullständigt förstå den intervjuade personens budskap.

 • Utreda kränkningar av de mänskliga rättigheterna

  Undersöka fall där en överträdelse av lagstiftningen om de mänskliga rättigheterna kan ha skett för att identifiera problemen och fastställa ett lämpligt tillvägagångssätt.

 • Främja genomförandet av mänskliga rättigheter

  Främja genomförandet av program som fastställer bindande eller icke-bindande avtal om mänskliga rättigheter i syfte att ytterligare förbättra åtgärder för att minska diskriminering, våld, orättvisa fängelsestraff eller andra kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Även öka insatserna för att förbättra toleransen och freden samt bättre hantering av ärenden som rör mänskliga rättigheter.

 • Underlätta förlikning

  Underlätta en officiell förlikning mellan två parter i tvisten, se till att båda parter enas om det beslut som har fattats samt upprätta nödvändiga dokument och se till att båda parter undertecknar dem.

 • Tala olika språk

  Behärska främmande språk för att kunna kommunicera på ett eller flera främmande språk.

 • Ge råd om rättsliga beslut

  Ge råd till domare eller andra tjänstepersoner som fattar rättsliga beslut om vilket beslut som är korrekt, förenligt med lagen och moraliska överväganden eller mest fördelaktigt för rådgivarens klient i ett särskilt fall.

 • Etablera samarbete

  Etablera en kontaktyta mellan organisationer eller enskilda personer som kan dra nytta av att kommunicera med varandra i syfte att underlätta ett varaktigt positivt samarbete mellan de båda parterna.

 • Stödja personer vars mänskliga rättigheter har kränkts

  Stödja individer eller grupper som har varit föremål för övergrepp, diskriminering, våld eller andra handlingar som kränker de mänskliga rättigheterna, i syfte att skydda dem och ge dem nödvändig hjälp.

Source: Sisyphus ODB